Kevzara (sarilumab)

Kevzara är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. Kevzara är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som tidigare inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s)

Indikation

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt (se avsnitt 5.1 av produktinformationen).

Bakgrund

Sarilumab är monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. IL-6 är involverat i olika fysiologiska processer såsom T-cellsaktivering, induktion av immunoglobulin-sekretion, induktion av syntes av hepatiska akutfasproteiner och stimulering av hematopoes.

Sarilumab är den andra IL-6-hämmaren som godkänts för behandling av reumatoid artrit (RA). Behandling av nydiagnostiserad RA inleds vanligen med konventionella, sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) av vilka MTX anses vara förstahandsval; förutsatt att läkemedlet tolereras. Om detta inte har tillräcklig effekt kan behandling med biologiska läkemedel övervägas.

Dosering och administrationssätt

Här återges en sammanfattning av viktig information om dosering och administration av Kevzara. För fullständig information, se produktinformationen.

Rekommenderad dos av Kevzara är 200 mg en gång varannan vecka givet som en subkutan injektion.

Behandlingsuppehåll med Kevzara bör göras hos patienter som utvecklar en allvarlig infektion, till dess att infektionen är under kontroll. Behandling med Kevzara bör inte påbörjas till patienter med antal neutrofiler (ANC) lägre än 2×109/l och inte heller till patienter med antal trombocyter lägre än 150×109/l.

Minskning av dos från 200 mg varannan vecka till 150 mg varannan vecka rekommenderas för hantering av neutropeni, trombocytopeni och leverenzymstegring.

Effekt

Effekt och säkerhet av Kevzara har studerats i tre randomiserade, dubbelblindade, kontrollerade multicenter-studier hos patienter över 18 år med aktiv RA. Majoriten av de inkluderade patienterna var kvinnor, medelåldern låg runt 50 år och flertalet var kaukasier. Två av studierna; MOBILITY och TARGET, var placebokontrollerade och den tredje studien, MONARCH, innebar en jämförelse mot aktiv behandling med ett annat biologiskt läkemedel godkänt för RA; adalimumab (Humira).

MOBILITY (EFC11072 part B)

I MOBILITY studerades 1197 patienter med RA som uppvisat otillräckligt kliniskt svar på tidigare behandling med MTX. Patienterna fick 200 mg Kevzara, 150 mg Kevzara eller placebo varannan vecka tillsammans med MTX.

Det fanns tre primära effektmått:

  1. andelen patienter vid vecka 24 som uppnådde den grad av minskning av sjukdomsaktivitet som motsvaras av American College of Rheumatology (ACR) 20-respons
  2. förändring från baslinjen avseende Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), ett mått på fysisk funktion, i vecka 16
  3. förändring från baslinjen avseende van der Heijde-modifierad total Sharp Score (mTSS), ett radiologiskt mått på skelettdestruktion, i vecka 52

Utfallet av de tre primära effektmåtten redovisas i tabell I.

 

 Tabell I

TARGET (EFC10832)

I TARGET studerades 546 patienter med RA som uppvisat otillräcklig kliniskt svar på eller inte tålt en eller flera tumörnekrosfaktor alfa (TNFα)-hämmare. Patienterna fick 200 mg Kevzara, 150 mg Kevzara eller placebo varannan vecka tillsammans med icke-biologiska, konventionella DMARD (cDMARD). Tillåtna cDMARD var MTX, leflunomid, sulfasalazin och hydroxiklorokin. Av de 546 randomiserade patienterna behandlades 468 med MTX (85,7 %), 52 med leflunomid (9,5 %), 32 (5,9 %) med sulfalazin och 37 (6,8 %) med hydroxiklorokin.

Det fanns två primära effektmått:

  1. andelen patienter som uppnådde en ACR20-respons i vecka 24 och
  2. förändring från baslinjen avseende HAQ-DI-poäng i vecka 12.

Utfallet av de två primära effektmåtten redovisas i tabell II.

 

 Tabell II

MONARCH (EFC14092)

MONARCH var en 24-veckors studie där 200 mg Kevzara som monoterapi jämfördes med 40 mg adalimumab som monoterapi givet subkutant varannan vecka hos 369 patienter med måttlig till svår, aktiv RA hos vilka behandling med MTX inte ansågs lämpligt. Både patienter som tidigare inte tålt MTX och patienter som svarat otillräckligt på MTX inkluderades. Primärt effektmått var förbättring i Disease Activity Score28-Erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR) vid vecka 24. DAS28-ESR är ett mått på sjukdomsaktivitet.

Utfallet av det primära effektmåttet redovisas i tabell III.

 

 Tabell III

Säkerhet

Totalt har 3354 patienter fått minst 1 dos av Kevzara i de kliniska studier som låg till grund för godkännande av läkemedlet.

Vanliga biverkningar

Biverkningar som vanligen förekom i kliniska studier med Kevzara var neutropeni, förhöjt ALAT, övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudrodnad vid injektionsstället. Dessa typer av biverkningar är kända effekter av IL-6-hämning respektive subkutan administrering av läkemedel.

De vanligaste allvarliga biverkningarna var infektioner.

I de kliniska studierna var frekvensen allvarliga biverkningar något högre i gruppen som fick Kevzara i kombination med annan cDMARD än i gruppen som fick Kevzara som monoterapi.

Infektioner

Allvarliga och ibland livshotande infektioner på grund av bakteriell, mykobakteriell, invasiv svamp-, virus- eller annan opportunistisk patogen har rapporterats hos patienter som behandlas med Kevzara. Patienter med latent eller aktiv tuberkulos ska ges antimykobakteriell behandling innan behandling med Kevzara inleds.

Risken för allvarliga infektioner är beroende av dos och ålder. Från kliniska studier har noterats att patienter äldre än 65 år förefaller ha en ökad risk för infektioner.

Aktiva, svåra infektioner är en kontraindikation för behandling med Kevzara.

Avvikande laboratorievärden

Neutropeni, trombocytopeni och förhöjda levervärden har noterats vid behandling med Kevzara. Dessa värden skall följas under behandling med Kevzara och avvikelser kan medföra ett behov av dosjustering eller utsättning av läkemedlet, se produktinformationen för detaljer om detta.

Från kliniska studier noterades att patienter med låg kroppsvikt (< 60 kg) föreföll ha en ökad risk att utveckla neutropeni (ANC < 1x10.9/l) under behandling med Kevzara. Behandling med Kevzara är förknippat med förhöjda lipidvärden och dessa värden bör därför kontrolleras efter behandlings-start.

Rekommendationen är att lipidvärden ska utvärderas ungefär 4-8 veckor efter påbörjad Kevzara-behandling och därefter med ca sex månaders intervaller. Antalet kardiovaskulära händelser i kliniska studier på Kevzara var lågt.

Gastrointestinal perforation

Fall av gastrointestinal perforation har rapporterats i de kliniska studierna, huvudsakligen som komplikation till divertikulit. Kevzara bör användas med försiktighet hos patienter som tidigare har haft sår i magtarmkanalen eller divertikulit.

Maligniteter

I de kliniska studierna förekom maligniteter i väsentligen samma utsträckning hos patienter som behandlats med Kevzara jämfört med patienter som fått placebo. Vid tidpunkten för godkännande hade dock endast 523 patienter behandlats > 192 veckor med Kevzara och den tidsperiod för vilken det finns en möjlighet till direkt jämförelse mellan Kevzara och placebo var begränsad till 52 veckor.

Läkemedelsverkets värdering

Kevzara utgör ett alternativ för behandling av reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som tidigare inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Effekt är visad på såväl sjukdomsaktivitet som funktion och radiologisk progress. Effekten och säkerhetsprofilen bedöms vara jämförbar med tidigare godkänt läkemedel inom samma klass; hämmare av IL-6.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur

Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:

1. Genovese MC et al, Sarilumab Plus Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Methotrexate: Results of a Phase III Study. Arthritis Rheumatol. 2015 Jun;67(6):1424-37. MOBILITY

2. Fleischmann R, et al. Sarilumab and Nonbiologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs in Patients With Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Tumor Necrosis Factor Inhibitors. Arthritis Rheumatol. 2017 Feb;69(2):277-290. TARGET

3. Burmester GR, et al. Efficacy and safety of sarilumab monotherapy versus adalimumab monotherapy for the treatment of patients with active rheumatoid arthritis (MONARCH): a randomised, double-blind, parallel-group phase III trial. Ann Rheum Dis. 2017 May;76(5):840-847. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210310.

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR) http://www.ema.europa.eu 

 
 

Kevzara (sarilumab)

ATC-kod:
L04AC14
Läkemedelsform, styrka:
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 mg respektive 200 mg
Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 150 mg respektive 200 mg
Innehavare av godkännande för försäljning har informerat om att man inte kommer att lansera styrkan 150 mg på grund av förväntat låga försäljningsvolymer.
Innehavare av godkännande för försäljning:
Sanofi-aventis groupe
Ombud:
Sanofi AB
Datum för godkännande:
2017-06-23
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum:
2018-02-15
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2018; 29 (2) ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies