Kyntheum (brodalumab)

Kyntheum är en monoklonal antikropp som binder till interleukin-17-receptorn och är avsedd för systemisk behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Effekten erhålls genom att blockera den biologiska aktiviteten hos flera cytokiner som är involverade i inflammationen och som utlöser de kliniska symtomen vid psoriasis.

Indikation, dosering

Kyntheum är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som behöver systemisk behandling.

Rekommenderad dos är 210 mg administrerad som subkutan injektion vecka 0, 1 och 2, följt av 210 mg varannan vecka.

Bakgrund

Brodalumab är en rekombinant, human, monoklonal antikropp som binder till interleukin-17-receptorn (IL-17RA). Därmed blockeras den biologiska aktiviteten hos flera cytokiner (IL-17A, IL-17F, IL-17A/F heterodimer och IL-25) som är involverade i inflammationen och de kliniska symtomen vid psoriasis. Sedan tidigare finns antikroppar riktade mot IL-17A- och IL-17A/F-liganderna, TNF-alfa (tumörnekrosfaktor) eller IL-12/IL-23 godkända för behandling av psoriasis.

Effekt

Brodalumabs effekt och säkerhet har utvärderats hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis i tre multinationella, randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade fas III-studier (AMAGINE-1, AMAGINE-2 och AMAGINE-3). I AMAGINE-2 och -3 ingick ustekinumab (antikropp mot IL-12/IL-23, Stelara®) som aktiv kontroll.

Alla studierna innefattade en 12 veckor lång placebokontrollerad induktionsfas, en dubbelblind period på 52 veckor och en öppen förlängningsfas (upp till 266 veckor).

Patienter som inkluderades var aktuella för systemisk behandling, inkluderande ljusbehandling, biologisk eller icke-biologisk behandling. Omkring 21 % hade anamnes på psoriasisartrit. Cirka 30 % av patienterna hade tidigare fått ett biologiskt läkemedel och 12 % hade sviktat på biologisk behandling. Patienterna var övervägande män (69 %) och vita (91 %), med en genomsnittsålder på 45 år (18 till 86 år; 6 % var > 65 år). I hela studiepopulationen var PASI-poängen (Psoriasis Area Severity Index, en skala från 0 till 72) vid baslinjen 17,4 (median) och kroppsytan drabbad av psoriasis var 21 % (median). sPGA-poängen (static Physician Global Assessment) vid baslinjen varierade från "3 (måttlig)" (58 %) till "5 (mycket allvarlig)" (5 %).

De primära utfallsmåtten i alla studierna var PASI 75 (75 % minskning i PASI) och sPGA success (0/1, läkt eller nästan läkt) jämfört med placebo vid vecka 12 (co-primary endpoints). PASI 100 (100 % minskning i PASI, dvs. utläkning) vid vecka 12 var ett sekundärt utfallsmått i de tre studierna och i AMAGINE-2 och -3 även ett primärt utfallsmått i jämförelsen med ustekinumab.

AMAGINE-1 utfördes på 661 patienter. Efter den inledande induktionsfasen följde en dubbelblind utsättnings- och återbehandlingsfas i upp till 52 veckor. Patienterna som randomiserades till brodalumab fick 210 mg eller 140 mg vecka 0 (dag 1), vecka 1 och vecka 2, följt av samma dos varannan vecka. Vid vecka 12 återrandomiserades patienter som ursprungligen randomiserats till brodalumab och som uppnått behandlingssvar (sPGA 0 eller 1) till att få antingen placebo eller fortsätta med induktionsdosen av brodalumab. Patienter som ursprungligen randomiserats till placebo och de som inte uppfyllde kriterierna för återrandomisering fick brodalumab 210 mg varannan vecka med start vecka 12.

AMAGINE-2 och AMAGINE-3 var identiska placebo- och ustekinumab-kontrollerade prövningar som genomfördes på 1 831 respektive 1 881 patienter. Båda prövningarna innefattade en 12 veckors dubbelblind, placebo- och ustekinumab-kontrollerad induktionsfas följt av en dubbelblind underhållsfas upp till 52 veckor. Patienterna som randomiserats till brodalumab i induktionsfasen fick 210 mg eller 140 mg vecka 0 (dag 1), vecka 1 och vecka 2, följt av samma dos varannan vecka. Patienter randomiserade till ustekinumab doserades enligt godkänd dosering för Stelara®. Vid vecka 12 återrandomiserades patienter som ursprungligen randomiserats till brodalumab till olika doseringsregimer under underhållsfasen. Patienter som ursprungligen randomiserats till placebo fick brodalumab 210 mg varannan vecka med början vecka 12. Tilläggsbehandling fanns tillgänglig från vecka 16 för patienter med otillräcklig respons.

Resultaten presenteras i tabell I.

 Tabell I. Effektresultat för brodalumab vid måttlig till svår plackpsoriasis i studierna AMAGINE-1, -2 och -3 (poolade resultat för AMAGINE- 2 och -3). I tabellen redovisas endast resultat för den godkända dosen, 210 mg varannan vecka.

Effekten inträder hos de flesta inom några veckor. PASI 75 vid vecka 2 uppnåddes hos mellan 20 % och 25 % för brodalumab i de tre studierna jämfört med 0–0,6 % för placebo och 3–3,5 % för ustekinumab. Hos patienter som inte svarat efter 12–16 veckors behandling bör behandlingsavbrott övervägas.

I de tre studierna observerades inga skillnader i respons för brodalumab för effektmåtten PASI 75, PASI 100, sPGA 0 eller 1 eller sPGA 0 (läkt) i undergrupper baserat på ålder, kön, etnicitet, tidigare användning av systemisk eller ljusbehandling, användning av biologiska läkemedel eller sviktande biologisk behandling.

Säkerhet

Säkerhetsdatabasen baseras främst på de kliniska studierna beskrivna ovan som inkluderade totalt nästan 4 500 patienter med psoriasis som behandlats med brodalumab, varav mer än 3 000 exponerats under minst 1 år.

De vanligaste biverkningarna var infektioner (25,4 % för brodalumab, 23,4 % för placebo) såsom nasofaryngit och övre luftvägsinfektioner, och i lägre grad förekom artralgi, huvudvärk, trötthet, diarré och orofaryngeal smärta (hos 2–5 % av brodalumab-behandlade patienter).

Allvarliga infektioner uppstod hos 0,5 % av patienterna som behandlades med brodalumab och hos 0,2 % av patienterna som behandlades med placebo. Högre frekvenser av svampinfektioner, främst icke allvarliga candida-infektioner i hud och slemhinnor, observerades med brodalumab jämfört med placebo, 1,8 % respektive 0,9 %. Två fall av allvarliga svampinfektioner (kryptokockmeningit respektive Coccidioides-infektion) observerades i studierna. Försiktighet ska iakttas om användning av brodalumab övervägs hos patienter med kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion och patienter ska instrueras att uppsöka läkare vid tecken eller symtom som tyder på en infektion.

Det finns begränsad erfarenhet av brodalumab hos patienter med anamnes på Crohns sjukdom. Brodalumab ska inte användas hos patienter med aktiv Crohns sjukdom. Vid förskrivning till patienter med anamnes på Crohns sjukdom ska patienten följas avseende tecken och symtom och behandlingen ska avbrytas permanent om patienten utvecklar symtom på aktiv sjukdom.

Det har rapporterats i litteraturen att patienter med psoriasis förefaller ha en ökad risk för depression samt självmordstankar och självmordsbeteende. Självmordstankar och självmordsbeteende, inklusive fullbordade självmord, har rapporterats hos patienter som behandlats med brodalumab. Majoriteten av de drabbade patienterna i studierna med brodalumab hade anamnes på depression och/eller självmordstankar eller -beteende. Ett orsakssamband mellan behandling med brodalumab och ökad risk för självmordstankar och -beteende har inte fastställts. Betydelsen av en blockering av IL17-receptorn för psykiatriska effekter är okänd och något tydligt tidssamband mellan dosering med brodalumab och självmordsbeteende sågs inte. Försök har gjorts att jämföra risken för brodalumab med andra läkemedel för behandling av psoriasis och en potentiellt högre risk tycks föreligga med brodalumab. Det baseras dock på indirekta jämförelser mellan studier och i vissa studier har patienter med psykiatrisk sjuklighet exkluderats, vilket inte var fallet i studierna med brodalumab. Det rekommenderas att risken och nyttan med behandling med brodalumab noga övervägs för patienter med anamnes på depression och/eller självmordstankar eller -beteende, eller för patienter som utvecklar sådana symtom. Om en patient drabbas av nya eller förvärrade symtom på depression och/eller om självmordstankar eller -beteende identifieras bör behandlingen med brodalumab avslutas.

Brodalumabs säkerhetsprofil tycks likartad vid långtidsanvändning under mer än ett år men data är fortfarande begränsade. Potentiella risker avseende maligniteter, kardiovaskulära risker, allvarliga infektioner samt självmordsbeteende följs i en observationell uppföljningsstudie.

Läkemedelsverkets värdering

Brodalumab är en antikropp riktad mot interleukin-17 receptor A. Över 40 % når PASI 100, vilket innebär att psoriasisplacken helt läkt ut. Brodalumab har visat bättre effekt jämfört med ustekinumab. Säkerhetsprofilen är acceptabel men en ökad infektionsrisk föreligger. Säkerhetsdata från långtidsanvändning är fortfarande begränsade.

Kyntheum utgör ett tillskott vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och kan övervägas som ett av förstahandsalternativen vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis då systemisk behandling är motiverad. Dock uppmanas till uppmärksamhet på uppkomst eller försämring av psykiatriska symptom särskilt hos patienter med anamnes på depression och/eller självmordstankar eller självmordsbeteende.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns för central procedur i European Public Assessment Report (EPAR) www.ema.europa.eu 

 
 

Kyntheum (brodalumab)

ATC-kod:
L04AC12
Läkemedelsform, styrka:
210 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
Innehavare av godkännande för försäljning:
LEO Pharma A/S
Ombud:
LEO Pharma AB
Datum för godkännande: 
17 juli 2017
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
24 oktober 2018
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2019;30(1). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies