Olumiant (baricitinib)

Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Läkemedelsmonografier för Olumiant och Xeljanz – två läkemedel för behandling av reumatoid artrit

Olumiant och Xeljanz är godkända under 2017 för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräcklig respons på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande läkemedel (syntetiska eller biologiska DMARDs).

Olumiant (baricitinib) och Xeljanz (tofacitinib) är de första läkemedlen med en ny verkningsmekanism, selektiv hämning av januskinaser. Baricitinib hämmar JAK1 och JAK2, och tofacitinib hämmar JAK1, JAK2 och JAK3 samt i mindre utsträckning tyrosinkinas (TyK2).

De två läkemedlen har utvecklats parallellt och direkta jämförelser saknas. Tillgängliga effekt- och säkerhetsdata tyder inte på några uttalade skillnader mellan produkterna.

Läs monografin för Olumiant nedan. Monografin för Xeljanz kan du nå via länken under Relaterad information i högermarginalen.

Indikation

Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Dosering

Behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av reumatoid artrit.

Rekommenderad dos av Olumiant är 4 mg en gång dagligen. En dos om 2 mg en gång dagligen är lämplig för patienter >75 år och kan vara lämplig för patienter med kroniska eller recidiverande infektioner i anamnesen. En dos om 2 mg en gång dagligen kan även övervägas till patienter som har uppnått kontinuerlig sjukdomskontroll med 4 mg en gång dagligen och för vilka nedtrappning är lämpligt.

För utförligare beskrivning se Produktresumén, avsnitt 4.2.

Inledning

Olumiants aktiva substans, baricitinib, är en selektiv och reversibel hämmare av januskinas JAK1 och JAK2. Januskinaser är enzymer som omvandlar signaler från receptorer på cellytan till intracellulära signaler för ett antal cytokiner och tillväxtfaktorer som medverkar vid hematopoes, inflammation och immunologiska funktioner.

Effekt

Design och metoder: Klinisk effekt har studerats i fyra randomiserade dubbelblinda studier hos patienter med reumatoid artrit (RA). I den första studien (JADZ) utan placebokontroll, var det primära syftet att påvisa likvärdig effekt vid monoterapi med baricitinib (BARI) och metotrexat (MTX). Sekundärt utvärderades kombinationen av BARI och MTX i en tredje behandlingsarm. I de placebokontrollerade studierna (JADV, JADX och JADW), var det primära syftet att påvisa positiv effekt av baricitinib vid behandling av patienter med olika grad av otillräcklig effekt/intolerans mot tidigare behandling. I studie JADV ingick även en tredje behandlingsarm med adalimumab (ADA).

I de fyra studierna inkluderades kvinnor och män 18 år eller äldre, som uppfyllde RA-kriterierna enligt ACR/EULAR 2010, med måttliga till svåra symtom, med minst sex ömma och sex svullna leder och CRP>1,2 gånger den övre normalgränsen (ULN). Specifika kriterier för de olika studierna var

  • Studie JADZ: Begränsad eller ingen tidigare MTX-behandling och ingen tidigare behandling med andra konventionella eller biologiska DMARDs.
  • Studie JADV: Otillräckligt svar på MTX och ingen tidigare behandling med biologiska DMARDs.
  • Studie JADX: Otillräckligt svar på eller intolerans mot konventionella DMARDs och inga tidigare biologiska DMARDs.
  • Studie JADW: Otillräckligt svar på eller intolerans mot minst en TNFa-hämmare och stabilt doserad pågående behandling med konventionella DMARDs.

Primärt effektmått var genomgående andelen patienter med American College of Rheumatology 20 (ACR20)-svar. Bland sekundära effektmått utvärderades ACR50/70, förbättring i sjukdomsaktivitet mätt med antal svullna/ömma leder, patientens skattning av sitt hälsotillstånd och graden av inflammation (DAS28-CRP), funktion (HAQ-DI) och förändring av strukturell ledskada (vdH-mTSS). Effekten värderades primärt vecka 24 och sekundärt vecka 52 i JADZ-studien och primärt vecka 12 och sekundärt vecka 24 i de övriga tre studierna.

Disposition: Bortfallet var vid 24 veckor relativt begränsat i de tre placebokontrollerade studierna med något fler behandlingsavbrott i placebogrupperna (Tabell I). Beträffande orsak till avbrott på grund av otillräcklig effekt eller återtaget samtycke sågs en klar skillnad mellan placebo och baricitinib 4 mg (8,3 % respektive 2,3 %). I jämförelse med metotrexat och adalimumab (studierna JADZ och JADV) var behandlingsavbrotten färre för baricitinib 4 mg (13,3 vs 8,8 % respektive 9,3 vs 6,0 %). 

 Tabell I.

Resultat: I de fyra fas III-studierna visades i primära och sekundära analyser genomgående kliniskt relevanta effekter till fördel för baricitinib (Tabell II, III, IV och V). För metotrexat-naiva patienter var monoterapi med baricitinib klart bättre än monoterapi med metotrexat och likvärdig med kombinationsbehandling (Tabell II). En sekundär analys av det primära effektmåttet resulterade i en signifikant fördel (p=0,013) för baricitinib jämfört med adalimumab (Tabell III). I de studier där två doser baricitinib (2 och 4 mg) studerades sågs inget tydligt dosresponssamband (Tabell IV och V).

De positiva utfallen i de primära analyserna vid vecka 12 och 24 kvarstod genomgående för primära och sekundära effektmått vid sekundära analyser vecka 24 respektive 52.

 Tabell II.

 Tabell III.

 Tabell IV.

 Tabell V.

Säkerhet

Vid tidpunkten för ansökan om marknadsgodkännande hade 3464 patienter med reumatoid artrit behandlats med baricitinib, varav 2166 patienter hade exponerats i minst 52 veckor. Det totala antalet exponerade patientår var 4214. Efter ansökan har säkerhetsdatabasen utökats till 3492 patienter som representerar 5134 patientår.

I de placebokontrollerade studierna rapporterades minst en biverkan av 70 % av baricitinib-patienterna jämfört med 62 % av placebo-patienterna. De vanligaste biverkningarna var förhöjt LDL-kolesterol (>3,36 mmol/L) (baricitinib 29 % vs placebo 11%), gastrointestinala biverkningar (17 % vs 14 %) och övre luftvägsinfektion (16 % vs 12 %). Andra infektioner rapporterade för baricitinib 4 mg och placebo i studier upp till vecka 16 var urinvägsinfektion (3,4 % vs 2,7 %), gastroenterit (1,6 % vs 0,8 %), herpes simplex (1,8 % vs 0,7 %) och herpes zoster (1,4 % vs 0,4 %). Incidensen av venös tromboembolism var något högre för baricitinib (0,4 per 100 patientår) än för placebo (0), men inte högre än förväntat i den generella RA-populationen. Olumiant ska användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för venös tromboembolism.

Andelen allvarliga biverkningar var densamma för baricitinib och placebo. Ett likartat heterogent mönster av allvarliga biverkningar sågs för aktiv behandling och placebo. De 13 dödsfallen (0,31 på 100 baricitinib-exponerade patientår) som inträffade utspritt på nio olika orsaker bedömdes ej vara behandlingsrelaterade.

Identifierade risker är herpes zoster och hyperlipidemi. För viktiga potentiella risker som malignitet, allvarliga och opportunistiska infektioner, och allvarliga kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke) har uppföljande säkerhetsstudier planerats.

Förhöjda levertransaminaser (ALAT och ASAT >3 x ULN) observerades i högre grad för baricitinib jämfört med placebo.

Läkemedelsverkets värdering

Olumiant, godkänt för behandling av reumatoid artrit (RA) hos patienter med otillräckligt svar på tidigare gängse behandling, är ett peroralt läkemedel med en ny verkningsmekanism.

Olumiant har, som monoterapi och i kombination med metotrexat, visat kliniskt relevant effekt på symtom och fysisk funktion vid behandling av RA. Effekt har även visats hos patienter som inte svarat på behandling med TNFa-hämmare. Baserat på tillgängliga data förefaller Olumiant ha en relativt gynnsam biverkningsprofil. Dock är data beträffande säkerhet vid längre tids behandling begränsade.

För RA-patienter, för vilka sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (syntetiska eller biologiska DMARDs) bedömts olämpliga (otillräcklig effekt eller intolerans), har Olumiant ett klart kliniskt värde.

Underlag för godkännandet

Resultaten och värderingen i denna monografi baseras på fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet och finns summerat i European Public Assessment Report (EPAR).  

 

 
 

Olumiant (baricitinib)

ATC-kod:
L04AA37
Läkemedelsform, styrka:
Filmdragerade tabletter (2 mg och 4 mg)
Innehavare för godkännande av försäljning:
Eli Lilly Nederland B. V.
Ombud:
Eli Lilly Sweden AB
Datum för godkännande:
2017-02-13
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum:
2017-09-26
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(5). ISSN 1101-7104.

 

Relaterad information

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies