Omidria (fenylefrin, ketorolak)

Omidria är godkänt att användas vid kataraktkirurgi för att upprätthålla intraoperativ pupilldilatation (mydriasis), förebygga intraoperativ mios och reducera akut postoperativ ögonsmärta. Omidria innehåller fenylefrin och ketorolak och administreras genom intraokulär spolning under kirurgi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3).

Indikation

Omidria är avsett för vuxna för att upprätthålla intraoperativ pupilldilatation (mydriasis), förebygga intraoperativ mios och reducera akut postoperativ ögonsmärta vid kataraktkirurgi.

Dosering och administrationssätt

Rekommenderad dos är 4,0 ml Omidria utspätt i 500 ml spolvätska administrerat genom intraokulär spolning av det påverkade ögat under kirurgi.

För fullständiga instruktioner om dosering och administrering, se produktresumé avsnitt 4.2 och 6.6

Inledning

Omidria är det första läkemedlet som godkänts för intraokulär användning för att upprätthålla preoperativt inducerad mydriasis under kataraktkirurgi.

Efter spädning i spolvätska innehåller Omidria 0,081 mg/ml fenylefrin och 0,023 mg/ml ketorolak. Omidria är avsedd för användning tillsammans med gängse preoperativ behandling.

Farmakodynamik

Fenylefrin är en alfa-agonist med en pupillvidgande effekt men har nästan ingen cykloplegisk effekt (förlamning av ciliarmuskeln). Ketorolak tillhör gruppen icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel som hämmar cyklo-oxygenasenzymerna samt minskar smärta och inflammation genom att sänka vävnadskoncentrationerna av prostaglandiner som frisätts vid kirurgiskt trauma.

Effekt

Ansökan för godkännande baserades på två randomiserade (1:1), dubbel-maskerade, placebo-kontrollerade fas III-studier med 808 vuxna patienter som genomgick kataraktoperation; OMS302 ILR-003 (Studie 1) och OMS302 ILR-004 (Studie 2). Utöver den post-operativa uppföljningen (14 dagar för studie 1, 90 dagar för studie 2) hade studierna väsentligen identiska upplägg.

De optimala koncentrationerna av fenlyefrin och ketorolak i spolvätskan baserades på pre-kliniska och kliniska data från två fas II-studier.

Populationen i de pivotala fas III-studierna genomgick en unilateral linsextraktion med fakoemulsifiering under topikal anestesi. Patienterna var 26 till 90 år gamla, 59 % var kvinnor, 19 % av katarakterna var LOCS II nukleär grad 2 eller 3 och övriga var LOCS II nukleär grad 0 eller 1. Samtliga patienter behandlades med standardiserade preoperativa topikala mydriatika (en droppe fenylefrin 25 mg/ml och en droppe tropikamid 10 mg/ml, administrerat 30, 15 samt 5 minuter före operationen) samt topikal anestetika (lidokain eller tetrakain enligt produktinformationen).

Det primära effektmåttet i Studie 1 var förändringen i pupilldiameter över tid, beräknat som arean under kurvan (AUC), under det kirurgiska förloppet. Det huvudsakliga sekundära effektmåttet var självuppskattad post-operativ smärta som mättes upp till 10-12 timmar efter avslutad operation med hjälp av en visuell analog skala (VAS, 0–100). I Studie 2 utvärderades förändringen i pupilldiameter och den post-operativa smärtan som ko-primära effektmått.

Mydriasis

Under operationen upprätthölls en stabil mydriasis i de Omidria-behandlade grupperna medan de placebobehandlade grupperna fick en progressiv konstriktion av pupillen. Den genomsnittliga skillnaden mellan grupperna var måttlig, men statistiskt signifikant (Tabell I). Där operationen tog maximalt 20 minuter bibehölls en genomsnittlig pupilldiameter på 6,5 mm eller mer hos 96 % av patienterna, både i Omidria- och i placebo-grupperna. Den genomsnittliga tilläggseffekten av Omidria bedöms därför vara av begränsad klinisk relevans vid en okomplicerad kataraktoperation. Avseende de patienter vars kirurgi tog mer än 20 minuter är data begränsade, högst variabla och inga konklusioner kan dras.

Dock visades en fördel för Omidria avseende andelen patienter som någon gång under operationen hade en pupilldiameter < 6 mm, som hade en pupilldiameter < 6 mm vid tiden för kortikal rengöring samt för andelen patienter som fick en ≥ 2,5 mm pupillkonstriktion (Tabell I).

 Tabell I.

Postoperativ ögonsmärta

Den genomsnittliga postoperativa ögonsmärtan var mycket måttlig i båda behandlingsgrupperna och skillnaden mellan behandlingsgrupperna var liten, om än statistiskt signifikant till Omidrias fördel (Tabell II). Dock observerades att fler placebo-behandlade patienter rapporterade någon ögonsmärta jämfört med Omidria. Vidare var andelen patienter med mer uttalad smärta (VAS ≥ 40) också numeriskt högre i placebogrupperna.

 Tabell II.

Säkerhet

Säkerhetsvärderingen baseras på data från en fas II-studie och de två fas III-studierna. Tillsammans inkluderade studierna 921 patienter, varav 459 behandlades med Omidria. Inga tydliga skillnader mellan Omidria- och placebogrupperna observerades avseende de få komplikationer som var kopplade till operationen. Majoriteten av biverkningarna (generellt post-operativa) var lindriga till måttliga och spontant övergående. De vanligaste rapporterade biverkningarna (Omidria vs placebo) var ögonsmärta (4,8 % vs 6,9 %), inflammation i främre kammaren (3,9 % vs 4,5 %), konjunktival hyperemi (2,2 % vs 1,7 %) och korneaödem (1,3 % vs 0,9 %).

Korneaödem rapporterades hos något fler patienter behandlade med Omidria (n= 6) jämfört med placebo (n= 4). Prekliniska studier visade inga behandlingsrelaterade effekter på kornea och inga negativa effekter på synskärpan observerades i de kliniska prövningarna. Antalet endotelceller räknades dock inte i de prekliniska eller kliniska studierna och eventuella långtidseffekter på kornea begränsas på grund av relativt få patienter och kort uppföljning (90 dagar i studie 2). I detta sammanhang bör noteras att erfarenheten av intrakameral administrering av ketorolak och därmed dess potentiella effekt på korneas endotel är begränsad. Omidria rekommenderas inte till endotelsköra patienter.

Endast enstaka systemiska biverkningar, och inga allvarliga sådana rapporterades. Den systemiska exponeringen av fenylefrin förväntas minimal vid användning av Omidria vilket kan vara en potentiell fördel jämfört med topikal administrering. Dock krävs försiktighet vid behandling av patienter med dåligt kontrollerad hypertoni.

Omidria rekommenderas inte vid kataraktoperationer som kombineras med vitrektomi, på grund av den vasokonstriktiva effekten av fenylefrin. Säkerheten och effekten av Omidria är inte utvärderad hos patienter med uveit eller iristrauma.

Cefuroxim administrerades intrakameralt i slutet av ingreppet. Inga interaktioner förväntas dock mot bakgrund av substansernas skilda farmakologi.

Läkemedelsverkets värdering

Omidria är det första läkemedel som godkänts för intraokulär användning för att upprätthålla preoperativt inducerad mydriasis vid kataraktoperationer.

Omidrias effekt på pupillstorleken är tydlig men tilläggseffekten till preoperativ behandling bedöms vara av begränsad relevans för den genomsnittlige kataraktpatienten. Även effekten på smärta är måttlig. Omidria kan vara av värde för de patienter som kräver förstärkt pupillvidgning eller som har ökad risk för mios under kataraktoperation. Dock kan det vara svårt att identifiera dessa patienter i förväg.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:

Studie 1

Phase III Randomised, Double-Masked, Placebo-Controlled Study of the Effect of OMS302 on Intraoperative Pupil Diameter and Early Postoperative Pain in Patients Undergoing Intraocular Lens Replacement with Phacoemulsification. Study OMS302 ILR-003.

Studie 2

Phase III Randomised, Double-Masked, Placebo-Controlled Study of the Effect of OMS302 on Intraoperative Pupil Diameter and Early Postoperative Pain in Patients Undergoing Intraocular Lens Replacement with Phacoemulsification. Study OMS302 ILR-004.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR).

 

 
 

Omidria (fenylefrin, ketorolak)

ATC-kod:
S01FB51
Läkemedelsform, styrka:
Koncentrat till spolvätska, lösning för intraokulär användning. Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning: 
Omeros London Limited
Datum för godkännande: 
28 juli 2015
Godkännandeprocedur: 
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
29 maj 2018
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2018;29(3). ISSN 1101-7104

Marknadsförs ej vid publiceringstillfället.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies