RoActemra (tocilizumab)

RoActemra är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. RoActemra är indicerat för behandling av jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA) hos vuxna patienter.

Indikation, dosering

RoActemra är indicerat för behandling av jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA) hos vuxna patienter.

Den rekommenderade doseringen är en subkutan dos på 162 mg en gång per vecka i kombination med uttrappande dos av glukokortikoider. RoActemra kan också ges ensamt efter avslutad behandling med glukokortikoider. RoActemra i monoterapi bör inte användas vid behandling av akuta skov (se Varningar och försiktighet i produktresumén).

Behandling längre än 52 veckor bör styras av sjukdomsaktivitet.

Dosjustering kan behövas vid förhöjda leverenzymvärden, lågt antal neutrofiler eller lågt antal trombocyter. För fullständig information se produktresumén.

Bakgrund

Jättecellsarterit är en vaskulitsjukdom där standardbehandlingen idag utgörs av höga doser kortison.

RoActemra är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL-6) -medierad signalering. IL-6 är involverat i olika fysiologiska processer såsom T-cellsaktivering, induktion av immunoglobulin-sekretion, induktion av syntes av hepatiska akutfasproteiner och stimulering av hematopoes.

Tidigare godkända indikationer är behandling av reumatoid artrit (RA) hos vuxna, systemisk juvenil idiopatisk artrit och polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Denna monografi rör en ny godkänd indikation: jättecellsarterit.

Effekt

Den kliniska effekten av tocilizumab har studerats i en fas III-studie av patienter med jättecellsarterit (GiACTA). Stödjande data kommer också från en mindre fas II-studie (ML25676).

I GiACTA-studien inkluderades 251 patienter ≥ 50 år med nydebuterad eller recidiverande GCA (definerat som SR ≥ 50mm, symtom på GCA eller polymyalgia reumatika (PMR), positiv temporalisbiopsi eller radiologiska tecken på storkärlsvaskulit samt tecken på aktiv sjukdom under de senaste 6 veckorna). De randomiserades i en 1:1:2:1-kvot till en av fyra behandlingsgrupper:

  • Placebo + 26 veckors kortisonuttrappning (n=50)
  • Placebo + 52 veckors kortisonuttrappning (n=51)
  • RoActemra 162 mg varje vecka + 26 veckors kortisonuttrappning (n=100)
  • RoActemra 162 mg varannan vecka + 26 veckors kortisontrappning (n=50)

Studien bestod av en 52 veckor lång dubbelblind del följt av en 104 veckor lång förlängningsfas. Det primära syftet med studien var att undersöka om andelen patienter som uppnådde steroidfri bibehållen remission vid vecka 52 (primärt effektmått) med RoActemra+26 veckors kortisonuttrappning var högre än andelen som uppnådde detta utfall med placebo+26 veckors kortisonuttrappning.  Bibehållen remission definierades som frånvaro av skov och normalisering av C-reaktivt protein (CRP) från vecka 12 till vecka 52. Det viktigaste sekundära målet med studien var att undersöka om andelen patienter i steroidfri remission vid vecka 52 med RoActemra+26 veckors kortisonuttrappning kunde anses jämförbar med andelen som uppnådde detta utfall med placebo+52 veckors kortisonuttrappning.

Bland övriga utfallsmått fanns bland annat tid till återfall och kumulativ steroiddos.

Resultat

I GiACTA-studien uppnåddes både primära och de viktigaste sekundära utfallsmåtten (se tabell I). RoActemra 162 mg varje vecka i kombination med 26 veckors kortisonuttrappning var signifikant bättre än placebo, både i kombination med 26 och 52 veckors kortisonuttrappning, avseende bibehållen remission. Detta gällde båda doseringarna av RoActemra, men vid långtidsuppföljning var risken för återfall högre vid dosering varannan vecka. Kumulativ steroiddos var lägre hos de patienter som behandlades med RoActemra.

 

Tabell I

Säkerhet

Säkerhetsdata som ligger till grund för den nya indikationen kommer från GiACTA-studien (n=251 varav 149 fick RoActemra), ML25676 (n=30 varav 20 fick RoActemra) samt data från patienter med RA som behandlats med RoActemra (n=4171 som fått minst en dos RoActemra). De vanligaste biverkningarna i RA-populationen är infektioner, gastrointestinala besvär, injektionsreaktioner, hudutslag, neutropeni, leverenzymstegringar och förhöjda lipider.

Den totala exponeringen under den dubbelblinda delen av GiACTA-studien var 86,4 patientår för RoActemra varje vecka och 43,7 patientår för RoActemra varannan vecka. Långtidsdata (≥100 veckor) fanns vid tidpunkten för ansökan tillgängligt för 88 patienter.

Den observerade säkerhetsprofilen för RoActemra i kombination med steroider vid GCA har bedömts likvärdig med den tidigare kända säkerhetsprofilen vid behandling av RA. Frekvensen biverkningar var ungefär lika hög i de fyra behandlingsgrupperna (92,2-98,0 %). De vanligaste biverkningarna i samtliga grupper var infektioner och muskuloskeletala symtom. Förekomsten av allvarliga biverkningar var numerärt lägre i RoActemragrupperna (29,1 händelser/100 patientår vid dosering varje vecka och 21,9/100 patientår vid dosering varannan vecka) än i placebogrupperna (31,6/100 patientår vid 26 veckors kortisonuttrappning och 43,7/100 patientår vid 52 veckors kortisonuttrappning). Frekvensen infektioner, allvarliga infektioner, injektionsreaktioner, överkänslighetsreaktioner och stroke var låg i samtliga grupper. Det förekom inga dödsfall, inga gastrointestinala perforationer och inga fall av tuberkulos.

Bland laboratoriska avvikelser sågs fall av neutropeni, trombocytopeni, leverenzymstegring och förhöjda lipider.

RoActemra ska inte ges till patienter med pågående infektioner. Utredning avseende latent tuberkulosinfektion ska göras innan behandling med RoActemra påbörjas. Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med tidigare divertikulit.

Läkemedelsverkets värdering

RoActemra, i kombination med kortison, är det första biologiska läkemedlet som är godkänt för behandling av jättecellsarterit. Läkemedlet har visat en kliniskt relevant effekt, med en biverkningsprofil som förefaller mer gynnsam än för långtids kortisonbehandling. RoActemra är ett värdefullt tillskott, framför allt som kortisonsparare, vid behandling av patienter med jättecellsarterit.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Följande kliniska studie var pivotal vid godkännandet:

"A Phase III, multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy and safety of tocilizumab in subjects with giant cell arteritis" (GiACTA), WA28119.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR) på EMA:s webbplats:

EPAR för RoActemra

 

 
 

RoActemra

ATC-kod:
L04Ac07
Läkemedelsform, styrka:
Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 162 mg
Innehavare av godkännande för försäljning:
Roche AB
Datum för godkännande: 
18 september 2017
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
14 februari 2018
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2018;29(2). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies