Sialanar (glykopyrroniumbromid)

Sialanar innehåller glykopyrronium och är ett antikolinergikum som verkar som en antagonist på muskarina receptorer. Det minskar på så vis sekretionen från spottkörtlarna och är godkänt för symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Indikation, dosering

Symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar.

Sialanar ska ordineras av läkare med erfarenhet av behandling av pediatriska patienter med neurologiska störningar.

På grund av bristen på långtidsdata för användning mer är 24 veckor avseende säkerhet, rekommenderas Sialanar för kortvarig intermittent användning.

Dosen för glykopyrronium ska titreras stegvis baserat på barnets vikt, med en startdos på cirka 12,8 mikrogram/kg per dos (motsvarande 16 mikrogram/kg per dos glykopyrroniumbromid) tre gånger dagligen. Dosen kan sedan ökas var sjunde dag enligt tabell i produktresumén, tills effekt har balanserats mot biverkningar. Dostitreringen bör göras i samråd med vårdgivare för att bedöma effekt och biverkningar i syfte att uppnå en adekvat underhållsdos.

Det är viktigt att vårdgivaren kontrollerar dosvolymen i sprutan före administrering. Maximal volym av den högsta dosen är 6 ml. Om en känd antikolinerg biverkning inträffar efter att dosen höjts ska dosen sänkas till den föregående, lägre dosen och biverkningen övervakas. Om biverkningen kvarstår ska behandlingen avbrytas. Om förstoppning, urinretention eller pneumoni uppkommer ska behandlingen avbrytas och ordinerande läkare kontaktas.

Yngre barn kan vara känsligare för oönskade biverkningar och detta bör beaktas vid alla dosjusteringar.

Efter dostitreringsperioden ska barnets dregling utvärderas tillsammans med vårdgivaren minst var tredje månad, för att bedöma förändringar i effekt och/eller tolerabilitet över tid, och dosen justeras i enlighet med detta.

För doseringstabeller och övrig fullständig information, se produktresumén.

Bakgrund

Glykopyrronium är ett antikolinergikum och verkar som en antagonist på muskarina receptorer och minskar på så vis sekretionen från spottkörtlarna. Glykopyrronium är en välkänd substans som finns registrerad för andra indikationer, till exempel inom anestesi. Jämfört med atropin är glykopyrronium mer selektiv, verkar hämmande på salivproduktionen under längre tid och har mindre effekt på hjärtfrekvens, ackommodation och pupillstorlek. En minskad mängd saliv förväntas minska svårighetsgraden av kronisk dregling. Kronisk patologisk dregling är vanligast hos barn och ungdomar med kroniska neurologiska sjukdomar. Hos en mindre del av dessa patienter kan dreglingen ge upphov till komplikationer såsom hudutslag, dehydrering och obehag samt psykosociala besvär. Besvärens intensitet varierar ofta över tid. Sialanar har som första preparat godkänts för behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar.

Effekt

Godkännandet grundas på så kallad väletablerad medicinsk användning (well established use), vilket innebär att användningen redan är väl etablerad i klinisk praxis inom EU sedan minst tio år och att effekt- och säkerhetsvärderingen uteslutande bygger på litteraturdata. Det finns två placebokontrollerade studier med effektdata för en behandlingstid på åtta veckor. Det finns inga placebo- eller komparatorkontrollerade data för behandling i mer än åtta veckor.

I den ena kontrollerade studien (1) utvärderades effekten av glykopyrroniumbromid i form av oral lösning (1 mg/5 ml). Trettioåtta patienter i åldern 3–23 år med cerebral pares eller andra neurologiska tillstånd och med svår dregling (fuktig trasa 5–7 dagar/vecka) randomiserades till åtta veckors behandling med glykopyrronium 20–100 mikrogram/kg (högst 3 mg totalt) tre gånger dagligen (n = 20) eller till matchande placebo (n = 18). Resultatet utvärderades med en tidigare använd skala vid dregling, där graden av dregling anges med en siffra 1–9 (Teachers Drooling Score, mTDS). Siffran 1 motsvarar ingen dregling och 9 betyder mycket riklig dregling. Primärt utfallsmått var minskning av dregling med minst 3 poäng. Av de patienter som fick aktiv behandling uppnådde 74 % minskad dregling med minst 3 poäng jämfört med 18 % för de barn som fick placebo, (se Tabell I).

 Tabell I.

I den andra kontrollerade studien (2) inkluderades 39 barn, varav 27 barn fullföljde studien. De fick antingen glykopyrroniumbromid eller placebo i form av gelatinöverdragna kapslar under åtta veckor. Efter en veckas uppehåll gjordes sedan ett byte av behandling (cross-over), så att de som fått aktiv behandling fick placebo och vice versa under ytterligare åtta veckor. Sju av de patienter som inte fullföljde studien avbröt på grund av biverkningar av glykopyrronium. Även i denna studie användes en skala från 1–9 för utvärdering av dreglingens svårighetsgrad. Man mätte medelvärdet för svårighetsgrad av dregling efter åtta veckors behandling. Resultatet visade ett medelvärde på 1,9 för aktiv behandling och 6,3 för patienter som fick placebo (p < 0,001). Spridningsmått fanns inte redovisade i publikationen.

Förutom dessa båda kontrollerade studier finns en okontrollerad säkerhetsstudie (3) som pågick under 24 veckor där 137 patienter (3–18 år) behandlades med glykopyrronium. Vid vecka 24 hade drygt hälften av patienterna svarat på behandlingen (52,3 %) med en minskning av dregling med minst 3 poäng i mTDS.

Säkerhet

Biverkningar är vanliga på grund av glykopyrroniums antikolinerga effekter. Effekten av läkemedlet bör balanseras mot biverkningarna och dosen ska justeras vid behov. De vanligaste antikolinerga biverkningarna i de placebokontrollerade studierna var förknippade med mag-tarmkanalen och omfattade muntorrhet, förstoppning, diarré och kräkning, vilka samtliga uppträdde med en frekvens på ≥ 15 %. Andra symtom förknippade med antikolinerga effekter, med en frekvens på ≥ 15 %, omfattar urinretention, värmekänsla i huden (flushing) och nästäppa. Även centralnervösa biverkningar som till exempel irritabilitet, dåsighet och humörsvängningar är vanliga.

Biverkningar är vanligare vid högre doser och långvarig användning. Antikolinerga effekter som urinretention, förstoppning och överhettning till följd av hämmad svettning kan vara svårbedömda hos ett barn med funktionshinder. Patienter som behandlas med Sialanar måste därför kontrolleras noga av läkare och vårdgivare. Vårdgivaren ska få information om att avbryta behandlingen och kontakta behandlande läkare vid förstoppning, urinretention, pneumoni, allergisk reaktion, feber, mycket varmt väder samt vid beteendeförändringar.

Sialanar får inte användas till patienter med glaukom, urinretention, gravt nedsatt njurfunktion, gastrointestinala sjukdomar av typen intestinal obstruktion och pylorusstenos eller vid myastenia gravis. Sialanar får inte heller användas vid graviditet och amning eller tillsammans med andra läkemedel med antikolinerg effekt eller vid behandling med kaliumklorid.

Sialanar ska endast användas vid svår dregling och med försiktighet till patienter med hjärtsjukdom, gastroesofageal reflux, tidigare obstipation eller diarré. Då muntorrhet är en vanlig biverkan är det viktigt med daglig tandhygien och regelbundna tandvårdskontroller. Den antikolinerga effekten kan bidra till segt slem i luftvägarna, som i sin tur ökar risken för luftvägsinfektioner och pneumoni. Risken för CNS-biverkningar ökar vid påverkad blod-hjärnbarriär som vid till exempel intraventrikulär shunt, hjärntumör och encefalit.

Läkemedelsverkets värdering

Sialanar är ett antikolinergikum som godkänts för behandling av svår dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med neurologisk funktionsnedsättning. Läkemedlet kan vara en värdefull terapi för enstaka barn och ungdomar där dreglingen leder till fysiska besvär som hudutslag och dehydrering eller till psykosociala besvär med påverkad livskvalitet. Behandlingen ska titreras noggrant för att väga effekter mot biverkningar. Behandlingen bör initieras och monitoreras av läkare med erfarenhet av behandling av pediatriska patienter med neurologiska störningar.

Underlag för godkännandet

Godkännandet grundas på så kallad väletablerad medicinsk användning (well established use), vilket innebär att det uteslutande baseras på publicerade data. Publikationer som har ingått i utvärderingen är listade nedan.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR).

  1. Zeller RS, Lee H-M, Cavanaugh PF, et al. Randomized phase III evaluation of the efficacy and safety of a novel glycopyrrolate oral solution for the management of chronic severe drooling in children with cerebral palsy or other neurologic conditions. Ther Clin Risk Manag. 2012;8:15-23.
  2. Mier RJ, Bachrach SJ, Lakin RC, et al. Treatment of sialorrhea with glycopyrrolate: A double-blind, dose-ranging study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154:1214-8.
  3. Zeller RS, Davidson J, Lee H-M, et al. Safety and efficacy of glycopyrrolate oral solution for management of pathologic drooling in pediatric patients with cerebral palsy and other neurologic conditions. Ther Clin Risk Manag. 2012:8 25–32.

 

 
 

Sialanar (glykopyrroniumbromid)

ATC-kod:
A03AB02
Läkemedelsform, styrka:
Oral lösning, 320 mikrogram/ml
Innehavare av godkännande för försäljning:
Proveca Limited
Datum för godkännande:
15 september 2016
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
20 april 2017
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(2). ISSN 1101-7104

Marknadsförs ej vid publiceringstillfället.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies