Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidiniumbromid/ vilanterol)

Trelegy Ellipta är ett inhalationspulver med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Flutikasonfuroat (FF) är en glukokortikoid (ICS), vilanterol (VI) en långverkande beta2-agonist (LABA) och umeklidinium (UME) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trelegy Ellipta (tillsammans med Trimbow) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

Indikation, dosering

Trelegy Ellipta är indicerat för underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.

Rekommenderad dos är en inhalation en gång dagligen. För detaljer om särskilda patientgrupper och användningssätt, se produktinformation.

Bakgrund

Trelegy Ellipta är ett inhalationspulver med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Flutikasonfuroat (FF) är en glukokortikoid (ICS), vilanterol (VI) en långverkande beta2-agonist (LABA) och umeklidinium (UME) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trelegy Ellipta (tillsammans med Trimbow, en inhalationsspray som också godkänts under 2017) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

LAMA och LABA (eventuellt tillsammans med ICS) används som bronkvidgande läkemedel vid KOL för att dämpa sjukdomssymtomen och minska risken för exacerbationer. Många KOL-patienter bedöms vara i behov av bronkvidgande behandling och för vissa kan en kombination av LABA och LAMA med sina olika verkningsmekanismer ge bättre symtomlindring än bara den ena av dessa grupper. ICS används bara tillsammans med LABA.

Inhalatorn Ellipta finns sedan tidigare på marknaden med alla de tre monokomponenterna i olika kombinationer. VI/UME saluförs som Anoro och FF/VI som Relvar. Dessutom finns UME som monokomponent i Incruse. Den rekommenderade dosen är samma som för Incruse + Relvar. Ingen av de tre monokomponenterna finns tillgängliga i andra produkter/beredningsformer. Notera att FF är ett annat salt av flutikason än det vanligaste (flutikasonpropionat; saluförs till exempel i Flutide och Seretide Diskus).

Farmakokinetik

Då behandlingen är lokal och den dos som når systemkretsloppet är låg, förväntas få problem med läkemedelsinteraktioner och inga dosjusteringar krävs vid lever- eller njursvikt. Försiktighet vid kraftigt nedsatt organfunktion är dock motiverat då substanserna tas upp via lungorna och behöver elimineras ut kroppen. För detaljerad information om farmakokinetik och läkemedelsinteraktioner hänvisas till produktresumén.

Effekt

Produktutvecklingen bygger på att Trelegy Ellipta är en kombination av Incruse och Relvar och syftar till att dokumentera tilläggseffekten av LAMA-komponenten (UME) till ICS/LABA.

Dokumentationen består av en pivotal Fas III studie (CTT116853) och två mindre stödjande studier. Den pivotala studien var en internationell randomiserad blindad studie som jämförde effekt och säkerhet av Trelegy Ellipta i jämförelse med Symbicort Turbuhaler (budesonid/formoterol; givet enligt godkänd dosering det vill säga två gånger dagligen) under 24 veckor med en 28 veckors påbyggnadsfas. Syftet med studien var att dokumentera effekt på lungfunktion och livskvalitet. Det primära utfallsmåttet bestod av två delar, skillnad från baslinjen i FEV1 (dalvärde) och skillnad från baslinjen i SGRQ (en skala som bedömer livskvalitet utifrån en enkät).

I studien randomiserades 1810 patienter med FEV1 < 50 % av förväntat värde efter bronkdilatation eller < 80 % om de även haft fler än två (eller en allvarlig) exacerbationer under den senaste tolv månadersperioden. De skulle även ha mer än tio på KOL-testet CAT. Patienterna hade dålig reversibilitet (15 % hade mer än 12 % reversibilitet), flertalet var män äldre än 60 år, nuvarande och tidigare rökare.

Kliniskt relevant förbättring sågs bara i testgruppen avseende lungfunktion medan båda grupperna förbättrades avseende livskvalitet (testgruppen mer påtagligt). En översikt över resultaten finns i Tabell I.

Internlänk Tabell I

I två stödjande studier (200109 och 200110) undersöktes tilläggseffekten av UME till FF/VI. Två doser av UME (55 och 110 μg, det vill säga den rekommenderade dosen och en dubblering av densamma ingick i studierna som inkluderade 206 patienter vardera per arm). Patienterna hade lungfunktionsnedsättning (FEV1 < 70 % av förväntat värde efter bronkdilatation) och dyspné (> 2 på skalan mMRC). Det primära utfallsmåttet var skillnad från baslinjen i FEV1 (dalvärde) vid tolv veckor. Båda doserna visade sig vara bättre än placebo då den lägre visade på en förbättring på 124 ml (95 % CI: [93; 154]) samt 124 [91; 152] och den högre 128 ml (95 % CI: [98; 159]) samt 111 [81; 141]. Det var således ingen skillnad mellan doserna. Även en skattning av livskvalitet (mätt som SGRQ) visade liknande resultat oberoende av dos.

Säkerhet

Läkemedel för inhalation som innehåller LAMA, ICS och/eller LAMA finns sedan tidigare på marknaden och säkerhetsprofilen för Trelegy Ellipta förefaller inte skilja sig från dessa. Doserna är låga vid inhalationsbehandling men viss systemisk exponering fås vilket kan leda till typiska biverkningar relaterade till det adrenerga och kolinerga systemet. Försiktighet ska därför iakttas vid behandling av patienter med till exempel hjärtsjukdom, trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi och urinretension och man bör uppmärksamma risker för hypokalemi och hyperglykemi.

Även biverkningar kopplade till glukokortikoiden förekommer. Den dagliga dosen av Trelegy Ellipta motsvarar en medelstor dos inhalationssteroid vilket ger en lägre risk för systemiska kortikosteroideffekter än med oral behandling. Ett observandum är att det har visat sig finnas en ökad risk för pneumoni vid ICS behandling av KOL-patienter. Det finns även viss risk för lokala biverkningar av ICS, till exempel orofaryngeal candidainfektion. Därför rekommenderas munsköljning efter behandling.

Läkemedelsverkets värdering

Trelegy Ellipta är det första inhalationspulvret med tre aktiva substanser som godkänts för underhållsbehandling av KOL. Enligt gällande behandlingsriktlinjer är behandling med både antikolinerga substanser (LAMA) och beta-stimulerare (LABA) (eventuellt med tillägg av glukokortikoider; ICS) indicerat vid behandling av patienter med kvarstående symtom trots behandling med LABA eller LAMA i monoterapi. Tilläggseffekten till LAMA respektive LABA/ICS är modest men kan vara av värde för vissa patienter. Säkerhetsprofilen skiljer sig inte från andra läkemedel i de aktuella klasserna. En fördel med produkten är att den bara behöver tas en gång per dag.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR) tillgänglig på den europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats www.ema.europa.eu.

Global initiative for chronic obstruktive lung disease (GOLD) report 2017 www.goldcopd.org.

 
 

Trelegy Ellipta

ATC-kod:
R03AL08
Läkemedelsform, styrka:
92 mikrogram/55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver
Innehavare av godkännande för försäljning:
GlaxoSmithKline
Datum för godkännande: 
15 november 2017
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
12 januari 2018
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2018;29(1). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies