Arkiverade monografier - humanläkemedel

Monografier äldre än cirka två år hittar du i arkivet. Anledningen är att monografierna är baserade på tillgänglig kunskap om produkten vid godkännande. Risk i förhållande till nytta kan förändras med tiden varför den bedömning som gjordes vid godkännandet kan vara inaktuell.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Abasaglar (insulin glargin)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från två års ålder. Abasaglar ska administreras en gång om dagen och kan ges vid valfri tidpunkt, dock samma tidpunkt varje dag. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Abilify (aripiprazol)

Obs, arkiverad monografi. Abilify är godkänt för behandling av schizofreni. (Tryckt version: 2004;15(5)).

Aclasta (zoledronsyra)

Obs, arkiverad monografi. Aclasta är godkänt för behandling av Pagets sjukdom. (Tryckt version: 2005;16(5)).

Aclasta (zoledronsyra) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Aclasta är nu även godkänt för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för frakturer. (Tryckt version: 2007;18(6)).

Acnatac (klindamycin och tretinoin)

Obs, arkiverad monografi. Acnatac är avsett för topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustler förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(1).

Actilyse (alteplas) - Ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Actilyse har godkänts för fibrinolytisk behandling av akut ischemiskt stroke. (Tryckt version: 2003;14(1)).

Actos (pioglitazon hydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Actos är godkänt för oral kombinationsbehandling av typ 2 diabetes mellitus hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots behandling med maximal tolererad dos vid oral monoterapi av antingen metformin eller en sulfonureid. (Tryckt version: 2001;12(5)).

ADCETRIS (brentuximab vedotin)

Obs, arkiverad monografi. ADCETRIS är indicerat för behandling av vuxna patienter med återfall av eller behandlingsresistens vid CD30+ Hodgkins lymfom (HL). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(1).

Adenuric (febuxostat)

Obs, arkiverad monografi. Adenuric är indicerat för behandling av kronisk hyperurikemi vid tillstånd då uratutfällning redan har skett (inklusive anamnes på, eller förekomst av, tofus och/eller giktartrit). (Tryckt version: 2008;19(6)).

Aerius (desloratadin)

Obs, arkiverad monografi. Aerius är godkänt för lindring av symtom i samband med säsongsbunden allergisk rinit. (Tryckt version: 2001;12(5)).

Aggrastat (tirofibanhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Aggrastat är indicerad för förebyggande av tidig hjärtinfarkt hos patienter med instabil kranskärlssjukdom. (Tryckt version: 1999;10 (5)).

Airomir

Obs, arkiverad monografi. Airomir är nu även godkänt för vid behovs-behandling av barn under tolv år. (Tryckt version: 1997;8(5)).

Aldara/Zartra (imiquimod)

Obs, arkiverad monografi. Aldara/Zartra är godkänt för lokal behandling av utvärtes genitala och perianala vårtor hos vuxna. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Alimta (pemetrexed)

Obs, arkiverad monografi. Alimta är godkänt för att användas i kombination med cisplatin för behandling av kemoterapinaiva patienter med ickeresektabelt, malignt pleuramesoteliom och som monoterapi för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi. (Tryckt version: 2006;16(4)).

Almogran (almotriptan)

Obs, arkiverad monografi. Almogran är godkänt för akut behandling av huvudvärksfasen av migränanfall med eller utan aura hos vuxna. (Tryckt version: 2002;13(3)).

Aloxi (palonosetron)

Obs, arkiverad monografi. Aloxi är indicerat för profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid cancer och profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi vid cancer. (Tryckt version: 2005;16(6)).

Altargo (retapamulin)

Obs, arkiverad monografi. Altargo (retapamulin) är avsedd för korttidsbehandling av följande ytliga hudinfektioner: Impetigo, infekterade små rivsår, skrapsår eller suturerade sår. (Tryckt version: 2008;19(5)).

Alvesco (ciklesonid)

Obs, arkiverad monografi. Alvesco är godkänt för behandling av astma hos vuxna. (Tryckt version: 2005;16(6)).

Ameluz (5-aminolevulinsyra)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig grad i ansiktet och hårbotten (Olsen grad 1 till 2). Tryckt version: 2012;23(4).

Angemin (östradiol 1 mg/drospirenon 2 mg)

Obs, arkiverad monografi. Angemin är ett nytt preparat för östrogensubstitution till postmenopausala kvinnor. (Tryckt version: 2004;15(5)).

Anti (aciklovir 5%)

Obs, arkiverad monografi. Anti är godkänd för symptomatisk behandling av prodrom och tidiga former av recidiverande munsår orsakade av herpes simplex virus hos immunkompetenta patienter. (Tryckt version: 2003;14(1)).

Apo-go PEN (apomorfin hydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Apo-go PEN är godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom med motoriska svängningar. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Aprokam (cefuroxim)

Obs, arkiverad monografi. Antibiotikaprofylax mot postoperativ endoftalmit efter kataraktoperation. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(3).

Aprovel (irbesartan)

Obs, arkiverad monografi. Aprovel är godkänt för behandling av essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1997;8(8)).

Aptivus (tipranavir)

Obs, arkiverad monografi. Aptivus tillsammans med lågdos ritonavir är godkänt för antiretroviral kombinationsbehandling av HIV-1-infektion hos vuxna patienter. (Tryckt version: 2006;17(6)).

Aranesp (darbepoetin alfa)

Obs, arkiverad monografi. Aranesp är indicerat för behandling av anemi hos vuxna och barn ≥ 11 år med kronisk njursvikt. (Tryckt version: 2002;13(3)).

Arava (leflunomid)

Obs, arkiverad monografi. Arava är godkänt för behandling av reumatoid artrit hos vuxna såsom sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel. (Tryckt version: 2000;11(4)).

Arcoxia (etoricoxib)

Obs, arkiverad monografi. Arcoxia har godkänts för behandling av symtomatisk lindring av artros och ledgångsreumatism (RA) samt smärta och inflammation vid giktartrit. (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Arestin (minocyklinhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Arestin är avsedd för lokal behandling av kronisk parodontit med ett fickdjup på 5 mm som tilläggsbehandling till konventionell icke-kirurgisk behandling (skrapning och rotplaning). (Tryckt version: 2003:14(5)).

Aricept (donepezil)

Obs, arkiverad monografi. Aricept är godkänt för behandling av mild till medelsvår Alzheimers demens. (Tryckt version: 1997;8(7)).

Arimidex (anastrozol)

Obs, arkiverad monografi. Arimidex är godkänt för adjuvant behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos post-menopausala kvinnor. (Tryckt version: 2004:15(1)).

Arixtra (fondaparinux)

Obs, arkiverad monografi. Arixtra är godkänt som profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna såsom höftfrakturkirurgi samt knä- och höftledsplastik. (Tryckt version: 2002;13(5)).

Arixtra (fondaparinux) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Arixtra har nu även godkänts för behandling av djup ventrombos och lungemboli. (Tryckt version: 2005;16(7)).

Artrox (glukosamin)

Obs, arkiverad monografi. Glukosamin är godkänt som läkemedel för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. (Tryckt version: 2002;13(6)).

Asmanex Twisthaler (mometasonfuroat)

Obs, arkiverad monografi. Asmanex Twisthaler, vars aktiva substans är mometasonfuroat, har godkänts för underhållsbehandling av bronkialastma. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Atacand (candesartan cilexitil)

Obs, arkiverad monografi. Atacand är godkänt för behandling av essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1997;8(8)).

Atrovent Nasal (ipratropriumbromid)

Obs, arkiverad monografi. Atrovent Nasal är en ny beredningsform av ipratropriumbromid för behandling av rinnsnuva vid allergisk och icke-allergisk perenn rinit. (Tryckt version: 1996;7(3)).

Atrovent Nasal (ipratropriumbromid) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Atrovent Nasal är en ny beredningsform av ipratropiumbromid för behandling av rinnsnuva vid allergisk och icke-allergisk perenn rinit. Ny indikation är symtomatisk korttidsbehandling av rinorré i samband med förkylning. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Attentin (dexamfetaminsulfat)

Obs, arkiverad monografi. Attentin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6–17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Tryckt version (ursprunglig monografi): Information från Läkemedelsverket 2015:(26)1.

Aubagio (teriflunomid)

Obs, arkiverad monografi. AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(5).

Aurorix (moklobemid) - Ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Aurorix är det första läkemedel som godkänts vid indikationen social fobi. (Tryckt version: 1997;8(6)).

Avandia (rosiglitazon)

Obs, arkiverad monografi. Avandia är godkänt för oral kombinationsbehandling av typ 2 diabetes mellitus. (Tryckt version: 2000;11(6)).

Avastin (bevacizumab)

Obs, arkiverad monografi. Avastin är godkänt för primär behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer. (Tryckt version: 2005;16(3)).

Avaxim (hepatit A-vaccin)

Obs, arkiverad monografi. Avaxim är godkänt för aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus. (Tryckt version: 1997;8(4)).

Avodart / Avolve / Zytefort / Duagen (dutasterid)

Obs, arkiverad monografi. Avodart innehåller dutasterid som är en hämmare av 5alfa-reduktas vilket svarar för konversion av testosteron till dihydrotestosteron (DHT). (Tryckt version: 2003;14(3)).

Avolve / Avodart / Zytefort / Duagen (dutasterid)

Obs, arkiverad monografi. Avodart innehåller dutasterid som är en hämmare av 5alfa-reduktas vilket svarar för konversion av testosteron till dihydrotestosteron (DHT). (Tryckt version: 2003;14(3)).

Avonex (interferon beta-1a)

Obs, arkiverad monografi. Avonex innehåller som aktiv substans rekombinant interferon beta-1a. Indikationen är multipel skleros som förlöper i skov. (Tryckt version: 1997;8(5)).

Azarga (brinzolamid och timololmaleat)

Obs, arkiverad monografi. Azarga är godkänt för sänkning av intraokulärt tryck hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då monoterapi ej gett tillräcklig effekt.

Azilect (rasagilin)

Obs, arkiverad monografi. Azilect är godkänt för behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom. (Tryckt version: 2006;17(3)).

Azyter (azitromycin)

Obs, arkiverad monografi. Azyter har godkänts för lokal behandling av purulent bakteriell konjunktivit orsakad av känsliga bakteriestammar samt för behandling av trakom orsakad av Chlamydia trachomatis. (Tryckt version: 2011;22(4)).

Barcan (aceklofenak)

Obs, arkiverad monografi. Lindring av smärta och inflammation vid artros, reumatoidartrit och Bechterews sjukdom. (Tryckt version: 1996;7(2)).

BeneFIX (rekombinant koagulationsfaktor IX, r-FIX)

Obs, arkiverad monografi. BeneFIX, koagulationsfaktor IX (rekombinant), är indicerad för kontroll och förebyggande av blödningsepisoder och för rutin och kirurgisk profylax hos tidigare behandlade patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist eller Christmas sjukdom). (Tryckt version: 1997;8(8)).

Benlysta (belimumab)

Obs, arkiverad monografi. Tilläggsbehandling hos vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en hög grad av sjukdomsaktivitet (t.ex. positivt anti-dsDNA och lågt komplement) trots standardterapi. Tryckt version: 2012;23(5).

Betaferon (interferon beta-1b)

Obs, arkiverad monografi. Betaferon är godkänt för behandling av skovvis förlöpande MS. (Tryckt version: 1996;7(1)).

Betaferon (interferon beta-1b) - utökad indikation

Obs, arkiverad monografi. Betaferon är sedan tidigare godkänt för behandling av skovvis förlöpande MS och är nu även godkänt för sekundär progressiv MS. (Tryckt version; 1999;10(4)).

Betahistin 2care4 (betahistindihydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom som kan ge symtom i form av vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselförlust. Betahistin 2care4 rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Betmiga (mirabegron)

Obs, arkiverad monografi. Symtomatisk behandling av trängningsinkontinens, ökad urineringsfrekvens och/eller trängningar, som kan förekomma hos vuxna patienter med syndromet överaktiv blåsa (OAB). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(4).

Bexsero (vaccin mot meningokockinfektion grupp B [rDNA, komponent, adsorberat])

Obs, arkiverad monografi. Bexsero är avsett för aktiv immunisering av personer från 2 månaders ålder mot invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitidis grupp B. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(5).

Bion Tears

Obs, arkiverad monografi. Läkemedelsverket har godkänt Bion Tears som är ett tårersättningsmedel innehållande dextran och hypromellos samt de joner som finns i naturliga tårar. Bion Tears är indicerat för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca (Sjögrens syndrom). (Tryckt version: 2002;13(6)).

Bondil (alprostadil)

Obs, arkiverad monografi. Bondil medför ett nytt administreringssätt för det redan registrerade alprostadil (PGE1) avsett för behandling och diagnostik av erektil dysfunktion. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Boostrix (difteri-, tetanus-, pertussis- [acellulär komponent] vaccin)

Obs, arkiverad monografi. Boostrix är indicerat för boostervaccination mot difteri, tetanus och pertussis av individer från fyra års ålder och uppåt. (Tryckt version: 2008;19(1)).

Boostrix Polio (Difteri, tetanus, pertussis och poliomyelit vaccin)

Obs, arkiverad monografi. Boostrix Polio är indicerat för boostervaccination mot difteri, tetanus, pertussis och polio av barn från fyra års ålder, ungdomar och vuxna. (Tryckt version: 2005;16(7)).

Botox (botulinum toxin typ A) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Botox innehåller som aktiv substans botulinumtoxin typ A. Botox är sedan tidigare godkänt för behandling av vissa fokala dystonier samt fokal spasticitet i samband med spetsfotställning hos barn och fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke. Botox har nu godkänts för en ny indikation, hyperhidros (ökad svettning) i axillerna hos vuxna. (Tryckt version: 2003;14(6)).

Botox (botulinumtoxin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Ytterligare en indikation har godkänts för Botox injektionssubstans: behandling av spetsfot orsakad av spasticitet hos patienter över två års ålder. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Brilique (ticagrelor)

Obs, arkiverad monografi. Brilique (ticagrelor) är en peroralt administrerad trombocythämmare som reversibelt förhindrar ADP-medierad trombocytaktivering. Brilique, givet tillsammans med ASA, är indicerat för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom. (Tryckt version 2011:22(2)).

Briviact (brivaracetam)

Obs, arkiverad monografi. Briviact innehåller brivaracetam och är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Buccolam (midazolam)

Obs, arkiverad monografi. Buccolam har godkänts för indikationen ”behandling av långvariga, akuta krampanfall hos spädbarn, småbarn, barn och ungdomar (från 3 månader till < 18 år)”. Tryckt version 2012:23(2).

Bydureon (exenatid)

Obs, arkiverad monografi. Bydureon är avsett för behandling av typ 2-diabetes mellitus i kombination med: metformin, sulfonureider, tiazolidindion, metformin och en sulfonureid, metformin och en tiazolidindion hos patienter som inte erhållit tillräcklig glykemisk kontroll vid behandling med högsta tolererbara dos av dessa orala läkemedel. (Tryckt version: 2011;22(5)).

Byetta (exenatid)

Obs, arkiverad monografi. Byetta är godkänt för behandling av patienter med typ 2-diabetes mellitus. (Tryckt version: 2007;18(1)).

Cabaser (kabergolin)

Obs, arkiverad monografi. Cabaser är godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom. (Tryckt version: 1996;7(6)).

Cabaser (kabergolin)

Obs, arkiverad monografi. Huvudindikation för Cabaser är kombinationsbehandling med L-dopa vid Parkinsons sjukdom. (Tryckt version: 1996;7(6)).

Calma 20 mg (dimenhydrinat)

Obs, arkiverad monografi. Calma är godkänt för profylaktisk behandling av kinetos (åksjuka). (Tryckt version: 2007;18(2)).

Campral (akamprosat)

Obs, arkiverad monografi. Campral är godkänt för reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter. (Tryckt version: 1996;7(6)).

Campto (irinotekan)

Obs, arkiverad monografi. Campto är avsett för behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektal cancer (CRC) som inte svarat på eller har recidiv efter tidigare 5-FU-baserad behandling. (Tryckt version: 1999;10(5)).

Caprelsa (vandetanib)

Obs, arkiverad monografi. Caprelsa är indicerat för behandling av aggressiv och symtomatisk medullär thyreoideacancer (MTC) hos patienter med icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom.Tryckt version: 2012;23(6).

Capsina (kapsaicin)

Obs, arkiverad monografi. Capsina kräm innehåller kapsaicin som isoleras från frukten av peppar. Indikationen är symptomatisk behandling vid postherpetisk neuralgi. (Tryckt version: 1997;8(3)).

Cayston (aztreonam)

Obs, arkiverad monografi. Suppressiv behandling av kroniska luftvägsinfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter från 6 års ålder med cystisk fibros. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Celebra (celecoxib)

Obs, arkiverad monografi. Celebra är godkänt för symtomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit. (Tryckt version: 2000;11(2)).

Celsentri (maravirok)

Obs, arkiverad monografi. Celsentri i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är indicerat för behandlingserfarna, vuxna hiv-1-infekterade patienter där endast CCR5-tropt virus detekterats med validerad och känslig metod på nyligen taget färskt blodprov. (Tryckt version: 2008;19(1)).

Cerazette (desogestrel)

Obs, arkiverad monografi. Cerazette är ett nytt s k minipiller som innehåller gestagenet desogestrel, vilket ingår i de tidigare registrerade kombinerade p-pillren Desolett och Mercilon. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Cervarix (vaccin mot humant papillomvirus, HPV)

Obs, arkiverad monografi. Cervarix är indicerat för prevention av höggradig cervikal intraepitelial neoplasi (CIN grad 2 och 3) och cervixcancer orsakade av humant papillomvirus (HPV) typ 16 och 18. (Tryckt version: 2008;19(1)).

Cetrotide (cetrorelix)

Obs, arkiverad monografi. Cetrotide är godkänt för förebyggande av för tidig ägglossning hos patienter som genomgår styrd fertilitetsbehandling följd av behandling med assisterad reproduktionsteknik med kontrollerad ovariell stimulering. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Champix (vareniklin)

Obs, arkiverad monografi. Champix är ett nytt läkemedel indicerat vid rökavvänjning hos vuxna. (Tryckt version 2006;17(6)).

Chirocaine (levobupivakain)

Obs, arkiverad monografi. Chirocaine innehåller levobupivakainhydroklorid, vilket är S(-)enantiomeren av racematet bupivakain (Marcain), som har funnits i Sverige sedan 60-talet. Chirocaine är avsett att ges via epidural eller intratekal injektion/infusion eller via lokal infiltration. (Tryckt version: 1999;10(5)).

Cialis (tadalafil)

Obs, arkiverad monografi. Cialis är godkänt för behandling av erektil dysfunktion hos män. (Tryckt version: 2003;14(2)).

Cilest (norgestimat och etinylöstradiol)

Obs, arkiverad monografi. Cilest är ett kombinerat p-piller med norgestimat 250 mikrogram och etinylöstradiol 35 mikrogram. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Ciloxan (ciprofloxacin)

Obs, arkiverad monografi. Ciloxan är godkänt för akut medelsvår till svår extern otit med smärta, ödem, erytem och vätskning från yttre hörselgången. (Tryckt version: 2005;16(5)).

Cipralex (escitalopram)

Obs, arkiverad monografi. Cipralex är godkänt för behandling av depression samt som underhållsbehandling för att förhindra återfall och paniksyndrom med eller utan agorafobi. (Tryckt version: 2002;13(2)).

Cipramil (citalopram) - nya indikationer

Obs, arkiverad monografi. Cipramil (citalopram) är en selektiv serotoninupptagshämmare som tidigare godkänts för behandling av egentlig depression med melankoli, långvarig behandling av egentlig depression utan melankoli samt paniksyndrom med eller utan agorafobi. Nu har även indikationerna tvångssyndrom samt profylax mot återfall av episoder av depression godkänts. (Tryckt version: 2000;11(7)).

Circadin (melatonin)

Obs, arkiverad monografi. Circadin (melatonin) är indicerat som monoterapi för kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Colazid (balsalazid)

Obs, arkiverad monografi. Colazid är godkänt för behandling av mild till måttlig aktiv ulcerös kolit. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Colobreathe (kolistin)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av kroniska lunginfektioner, orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF) från 6 års ålder och äldre. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Combigan (brimonidintartrat-timololmaleat)

Obs, arkiverad monografi. Combigan är godkänt för behandling av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med kroniskt öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension hos patienter som ej svarar tillräckligt på topikala betablockerare. (Tryckt version 2006;17(6)).

Comtan/Comtess (entakapon)

Obs, arkiverad monografi. Entakapon är avsett att användas som tilläggsmedicinering, tillsammans med levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid, vid behandling av Parkinsons sjukdom i sent skede, när ON/OFF-fluktuationer blivit besvärande. (Tryckt version: 1999;10(3)).

Comtess/Comtan (entakapon)

Obs, arkiverad monografi. Entakapon är avsett att användas som tilläggsmedicinering, tillsammans med levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid, vid behandling av Parkinsons sjukdom i sent skede, när ON/OFF-fluktuationer blivit besvärande. (Tryckt version: 1999;10(3)).

Concerta (metylfenidathydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Concerta är godkänt för behandling som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD hos barn (över 6 år) och tonåringar, då endast stödåtgärder visat sig vara otillräckligt. (Tryckt version: 2002;13(7/8)).

Constella (linaklotid)

Obs, arkiverad monografi. Constella är avsett för symtomatisk behandling av vuxna med måttlig till svår colon irritabile med förstoppning (IBS-C). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)2.

Copaxone (glatirameracetat)

Obs, arkiverad monografi. Copaxone är godkänt för att minska frekvensen av skov hos uppegående patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). (Tryckt version: 2002;13(1)).

Copegus (ribavirin)

Obs, arkiverad monografi. Copegus, filmdragerade tabletter, har godkänts för behandling av kronisk hepatit C och ska enbart användas i kombinationsbehandling med interferon alfa-2a (Roferon-A) eller med peginterferon alfa-2a (Pegasys). (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Corvert (ibutilid)

Obs, arkiverad monografi. Corvert är godkänt för akut konvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder till sinusrytm som ett alternativ till elkonvertering. (Tryckt version: 1997;8(2)).

Cosmofer (järn(III)hydroxiddextran)

Obs, arkiverad monografi. Cosmofer används för behandling av järnbrist när perorala järnpreparat inte kan användas till exempel på grund av intolerans eller vid påvisad bristande effekt peroral järnterapi eller vid kliniskt behov av att snabbt leverera järn till järndepåer. (Tryckt version: 2007;18(6)).

Cosopt (timolol 5 mg och dorzolamid 20 mg)

Obs, arkiverad monografi. Cosopt är en ögondroppe som innehåller två verksamma substanser (timolol och dorzolamid). (Tryckt version: 1998;9(6)).

Cozaar (losartan) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Cozaar innehåller som aktiv substans losartan, som sedan tidigare är godkänd för behandling av hypertoni. Kliniska studier talar för att losartan reducerar mortaliteten vid hjärtsvikt. På grund av begränsad dokumentation har medlet fått en andrahandsindikation, d.v.s. behandling av hjärtsvikt då behandling med ACE-hämmare ej anses lämplig. (Tryckt version: 1998;9(4)).

Cresemba (isavukonazol)

Obs, arkiverad monografi. Cresemba innehåller isavukonazol, som tillhör klassen triazoler, och är avsett för vuxna för behandling av invasiv aspergillos, samt mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antimykotika. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Crestor (rosuvastatin)

Obs, arkiverad monografi. Crestor är godkänt för primär hyperkolesterolemi eller kombinerad hyperlipidemi som tillägg till diet när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig. (Tryckt version: 2003;14(3)).

Cubicin (daptomycin)

Obs, arkiverad monografi. Cubicin är ett parenteralt administrerat antibiotikum godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner hos vuxna. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Cymbalta (duloxetin)

Obs, arkiverad monografi. Cymbalta är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder. (Tryckt version: 2005;16(4)).

Dacogen (decitabin)

Obs, arkiverad monografi. Dacogen (decitabin) är ett alternativ vid behandling av akut myeloisk leukemi (de novo eller sekundär) hos patienter > 65 år som inte bedöms tåla sedvanlig induktionskemoterapi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(3).

Daivobet (calcipotriol + betametasondipropionat)

Obs, arkiverad monografi. Daivobet är en kombination av två aktiva substanser, kalcipotriol och betametason, i en ny salvbas som godkänts för inledande lokal behandling av stabil plaquepsoriasis där lokal behandling är lämplig. Båda substanserna ingår i läkemedel godkända för behandling av psoriasis. (Tryckt version: 2003;14(3)).

Datscan ([123I]-ioflupan)

Obs, arkiverad monografi. Datscan är ett nytt radiodiagnostiskt läkemedel som innehåller ioflupan, en substans med affinitet till ett transportprotein i dopaminerga nervterminaler i striatum. (Tryckt version: 2000;11(7-8)).

Daxas (roflumilast)

Obs, arkiverad monografi. Daxas är godkänt för systemisk underhållsbehandling som tillägg till bronkodilaterande behandling hos vuxna patienter med svår KOL, associerad med kronisk bronkit och upprepade exacerbationer i sjukdomshistorien. Tryckt version: 2012;23(6).

Detremin (kolekalciferol)

Obs, arkiverad monografi. Denna produkt är en mer koncentrerad kolekalciferollösning (667 IE/droppe) än tidigare godkända flytande kolekalciferolprodukter (80 IE/droppe), avsedd att användas vid olika former av D-vitaminbrist. (Tryckt version: 2011;22(6)).

Detrusitol (tolterodin)

Obs, arkiverad monografi. Detrusitol är godkänt för Behandling av instabil blåsa med symtom som trängningar, täta urintömningar eller trängningsinkontinens. (Tryckt version: 1997;8(8)).

Dexdor (dexmedetomidin)

Obs, arkiverad monografi. För sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal stimulans (motsvarande Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 till -3. Tryckt version: 2012;23(4).

Diastabol (miglitol)

Obs, arkiverad monografi. Diastabol är en ny alfa-glukosidashämmare med måttliga men kliniskt sannolikt relevanta effekter på genomsnittlig blodsockerkontroll och fasteblodsocker hos patienter med typ II-diabetes som inte är tillfredsställande inställda på enbart kostbehandling eller kostbehandling och sulfonylureapreparat. (Tryckt version: 1997;8(2)).

Differin (adapalen)

Obs, arkiverad monografi. Differin gel och lösning är utvärtes medel för behandling av mild till måttlig acne. (Tryckt version: 1997;8(1)).

Dificlir (fidaxomicin)

Obs, arkiverad monografi. Dificlir är indicerat för behandling av Clostridium difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna.Tryckt version: 2012;23(3).

Diflucan (flukonazol) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Diflucan, som innehåller flukonazol, finns nu godkänt för behandling av säkerställd tinea corporis och tinea cruris i dosen 150 mg en gång per vecka i 4-6 veckor. Effekten är jämförbar med den som ses av andra svampmedel, såsom griseofulvin och utvärtes medel. (Tryckt version: 1998;9(3)).

Diovan (valsartan)

Obs, arkiverad monografi. Diovan är godkänt för behandling av hypertoni. (Tryckt version. 1997;8(1)).

Diovan (valsartan) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Diovan (valsartan) godkändes i november 2004 för behandling av patienter som efter en hjärtinfarkt uppvisar symtom eller tecken på hjärtsvikt. (Tryckt version: 2005;16(2)).

Diovan Comp (valsartan 80 mg + hydroklortiazid 12,5 mg)

Obs, arkiverad monografi. Diovan Comp är godkänt för behandling av essentiell hypertoni när extra blodtryckskontroll erfordras som tillägg till monoterapi med valsartan. (Tryckt version: 1998;9(5)).

diTeBooster

Obs, arkiverad monografi. diTeBooster är ett difteri-stelkrampsvaccin avsett för booster till barn >5 års ålder och till vuxna. Vaccinet framkallar ett adekvat boostersvar hos unga individer som tidigare är fullgott primärvaccinerade mot dessa sjukdomar. (Tryckt version. 2001;12(3)).

Docosanol (docosanol)

Obs, arkiverad monografi. Docosanol kräm 10 % är ett nytt medel för utvärtes behandling av återkommande labial herpesinfektion. (Tryckt version: 2004;15(2)).

Donaxyl (dekvaliniumklorid)

Obs, arkiverad monografi. Donaxyl 10 mg vaginaltablett är en ny produkt avsedd för lokal behandling av bakteriell vaginos hos kvinnor äldre än 18 år upp till 55 år som innehåller den antiseptiska substansen dekvaliniumklorid. Ta hänsyn till officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

Doribax (doripenem)

Obs, arkiverad monografi. Doripenem är ett nytt parenteralt betalaktamantibiotikum tillhörande karbapenemgruppen med uttalat brett antibakteriellt spektrum och stabilitet mot flertalet betalaktamaser.

Duac gel (klindamycin och benzoylperoxid)

Obs, arkiverad monografi. Duac gel är godkänt för mild till måttligt svår acne vulgaris, speciellt vid inflammerade utslag. (Tryckt version: 2006;17(3)).

Duagen / Avodart / Avolve / Zytefort (dutasterid)

Obs, arkiverad monografi. Avodart innehåller dutasterid som är en hämmare av 5alfa-reduktas vilket svarar för konversion av testosteron till dihydrotestosteron (DHT). (Tryckt version: 2003;14(3)).

Dukoral (oralt vaccin mot kolera)

Obs, arkiverad monografi. Dukoral är det enda godkända koleravaccinet i Sverige. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Duodopa (levodopa 20 mg/mL, karbidopa 5 mg/mL)

Obs, arkiverad monografi. Duodopa är godkänt för Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. (Tryckt version: 2004;15(3)).

Duotrav (travatan och timolol maleat)

Obs, arkiverad monografi. Duotrav är godkänt för sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension. (Tryckt version: 2006;17(4)).

Dynepo (epoetin delta)

Obs, arkiverad monografi. Dynepo (epoetin delta) är framställt ur en human tumörcellsslinje med genaktiveringsteknik. Aminosyrasekvensen är densamma som i tidigare godkända epoetiner medan glykosyleringsmönstret är mer likt det för endogent nativt erytropoetin. (Tryckt version: 2002;13(6)).

Ebixa (memantin)

Obs, arkiverad monografi. Ebixa innehåller som aktiv substans memantin vilken är en icke-kompetetiv NMDA-receptorantagonist. Läkemedlet har godkänts för behandling av måttligt svår och svår Alzheimers demens. (Tryckt version: 2002;13(4)).

Edronax (reboxetin)

Obs, arkiverad monografi. Edronax är avsett för akut behandling av egentlig depression och för att bibehålla den kliniska förbättringen hos patienter som initialt svarat på behandlingen. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Edurant (rilpivirin)

Obs, arkiverad monografi. Rilpivirin är avsett för behandling av vuxna patienter med HIV-1-infektion som inte tidigare har behandlats med antiretrovirala läkemedel och med en virusmängd ≤ 100 000 kopior/mL. Tryckt version 2012;23(1).

Efient (prasugrel)

Obs, arkiverad monografi. Efient (prasugrel) är en peroral irreversibel hämmare av ADP-inducerad trombocytaktivering och trombocytaggregation och tillhör samma läkemedelsklass, tienopyridiner, som klopidogrel och tiklopidin. Efient, i kombination med ASA, är godkänt som förebyggande behandling av aterotrombotiska händelser hos patienter som genomgått perkutan koronarintervention (PCI). (Tryckt version 2011:22(2)).

Elidel (pimekrolimus)

Obs, arkiverad monografi. Elidel är godkänt för behandling av atopisk dermatit. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Ellaone (ulipristalacetat)

Obs, arkiverad monografi. Ellaone, ulipristalacetat, är ett nytt akutpreventivmedel som skall tas som engångsdos inom 120 timmar efter ett oskyddat samlag.

ellaOne (ulipristalacetat) - receptfrihet

EllaOne är ett akutpreventivmedel som kan användas inom 120 timmar efter oskyddat samlag. Då förmågan att förhindra en graviditet är större ju tidigare efter det oskyddade samlaget som tabletten tas är det motiverat att akutpreventivmedel som ellaOne finns tillgängliga utan att recept krävs.

Eloxatin (oxaliplatin)

Obs, arkiverad monografi. Eloxatin är godkänt för behandling av första linjens behandling av metastaserande colorektalcancer i kombination med 5-fluorouracil och leukovorin. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)

Obs, arkiverad monografi. Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd) hos barn från 6 års ålder, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(6).

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat)

Obs, arkiverad monografi. Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos vuxna. Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska, beteendemässiga, yrkesmässiga och sociala åtgärder såväl som farmakoterapi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Emconcor CHF (bisoprolol)

Obs, arkiverad monografi. Emconcor CHF innehåller som aktiv substans bisoprolol, en selektiv beta 1-adrenoreceptorantagonist. Godkänd indikation är "Behandling av stabil kronisk måttlig till svår hjärtsvikt med nedsatt systolisk kammarfunktion". Sedan tidigare finns indikationen "Angina pectoris. Hypertoni" godkänd för Emconcor. (Tryckt version: 1999;10 (8)).

Emend (aprepitant)

Obs, arkiverad monografi. Emend är godkänt som profylax mot tidigt och sent illamående och kräkningar vid högemetogen cisplatinbaserad kemoterapi vid cancer. (Tryckt version: 2004;15(1)).

Emselex (darifenacin)

Obs, arkiverad monografi. Emselex är godkänt för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens miktioner och trängningar som kan uppkomma hos patienter med överaktiv blåsa. (Tryckt version: 2006;17(4)).

Enantyum/Ketesse (dexketoprofen)

Obs, arkiverad monografi. Inom den gemensamma EU-proceduren godkändes indikationen "Symptomatisk behandling av smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet som till exempel muskuloskeletal smärta, dysmenorré och tandvärk". (Tryckt version: 1998;9(5)).

Enbrel (etanercept)

Obs, arkiverad monografi. Enbrel är godkänt för behandling av kronisk plaquepsoriasis. (Tryckt version: 2005;16(4)).

Entresto (sakubitril/valsartan)

Obs, arkiverad monografi. Entresto är ett nytt läkemedel för behandling av patienter med hjärtsvikt som innehåller en kombination av två aktiva substanser, sakubitril och valsartan. Sakubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider. Valsartan hör till gruppen angiotensin-receptorblockerare (ARB). Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Entyvio (vedolizumab)

Obs, arkiverad monografi. För patienter som inte svarar på TNF-α-terapi kan Entyvio vara en värdefull behandlingsmöjlighet. Även för patienter som inte svarar på första linjens behandling kan Entyvio, med en annan verkningsmekanism och säkerhetsprofil än redan etablerade metoder, utgöra ett alternativ. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(6).

Epaxal (hepatit A-vaccin)

Obs, arkiverad monografi. Epaxal innehåller som aktiv beståndsdel inaktiverat hepatit A-virus och är avsett för immunisering mot infektion orsakad av hepatit A hos vuxna och barn över två års ålder. (Tryckt version: 1997;8(6)).

Episalvan (extrakt från björkbark från Betula pendula Roth och Betula pubescens Ehrh. samt hybrider av båda arterna (motsvarande 0,5–1,0 g björkbark) motsvarande 72–88 mg betulin)

Obs, arkiverad monografi. Episalvan är en gel som innehåller ett extrakt från barken på björkar. Episalvan är godkänt för behandling av delhudsskada hos vuxna. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Erbitux (cetuximab)

Obs, arkiverad monografi. Erbitux, i kombination med irinotekan, är indicerat för behandling av patienter med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-positiv metastaserande kolorektalcancer efter terapisvikt med cytotoxisk behandling innehållande irinotekan. (Tryckt version: 2004;15(5)).

Esbriet (pirfenidon)

Obs, arkiverad monografi. Esbriet är indicerat till vuxna patienter för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Esmya (ulipristalacetat)

Obs, arkiverad monografi. Ulipristalacetat indiceras för preoperativ behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(3).

Evista (raloxifen)

Obs, arkiverad monografi. Förebyggande av spontana kotfrakturer hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för osteoporos. (Tryckt version: 1999;10(1)).

Evra (etinylestradiol och norelgestromin)

Obs, arkiverad monografi. Evra är ett transdermalt depotplåster som innehåller östrogenet etinylestradiol och gestagenet norelgestromin och är avsett som preventivmedel för kvinnor. (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Exelon (rivastigmin)

Obs, arkiverad monografi. Exelon är godkänt för symtomatisk behandling av lätt till måttligt svår Alzheimers demens. (Tryckt version: 1998;9(6)).

Eylea (aflibercept)

Obs, arkiverad monografi. Eylea är det andra proteinbaserade läkemedlet för ögonbruk som hämmar VEGF, en tillväxtfaktor som orsakar kärlnybildning. Eylea är avsett för vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(4).

Eylea (aflibercept)

Eylea är avsett för vuxna för behandling av nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME). Det är sedan tidigare godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till central retinal venocklusion (CRVO). Eylea är endast avsett för intravitreal injektion.

Eylea (aflibercept) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Eylea är avsett för vuxna för behandling av nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till central retinal venocklusion (CRVO). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Eylea (aflibercept) – nya indikationer

Obs, arkiverad monografi. Eylea (aflibercept), som sedan tidigare är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal centralvensocklusion (CRVO) samt nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME), har nu godkänts även för behandling av nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal grenvensocklusion (BRVO) och myopisk koroidal neovaskularisering. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Ezetrol (ezetimib)

Obs, arkiverad monografi. Ezetrol är godkänt för behandling av primär hyperkolesterolemi, homozygot familjär hyperkolesterolemi, homozygot sitosterolemi. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Famvir (famciklovir)

Obs, arkiverad monografi. Famvir är godkänt för genital herpes. (Tryckt version: 1996;7(5)).

Faslodex (fulvestrant)

Obs, arkiverad monografi. För behandling av postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer vid återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller vid sjukdomsprogression under behandling med antiöstrogen. (Tryckt version: 2004;15(4)).

Fendrix (vaccin mot hepatit B)

Obs, arkiverad monografi. Fendrix (Vaccin mot hepatit B (rDNA) (med adjuvans, adsorberat)) är godkänt för aktiv immunisering mot hepatit B-virusinfektion (HBV) hos patienter med njurinsufficiens (inklusive pre-hemodialys- och hemodialyspatienter) från 15 års ålder och uppåt. (Tryckt version: 2007;18(1)).

Ferinject (järnkarboxymaltos)

Obs, arkiverad monografi. Ferinject är indicerat för behandling av järnbrist, när orala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas. (Tryckt version: 2008;19(6)).

Firmagon (degarelix)

Obs, arkiverad monografi. Firmagon är en gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-antagonist indicerad för behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer.Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2011;22(4).

Fluenz (vaccin mot influensa)

Obs, arkiverad monografi. Fluenz är det första levande försvagade intranasala influensavaccinet som godkänts i EU. Det är godkänt för barn och ungdomar 2–18 år. Tryckt version: 2012;23(6).

Fluorescite (fluoresceinnatrium)

Obs, arkiverad monografi. Fluorescite är ett diagnostikum innehållande fluorokromen fluoresceinnatrium. Fluorescite är indicerat för att synliggöra blodkärl i ögonbotten (fluoresceinangiografi av retina och koroidea). (Tryckt version: 2007;18(5)).

Fontex (fluoxetin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Fontex (fluoxetin) har godkänts för indikationen bulimia nervosa. (Tryckt version: 1998;9(4)).

Forsteo (teriparatid)

Obs, arkiverad monografi. Forsteo är godkänt för behandling av osteoporos. (Tryckt version: 2003;14(6)).

Forxiga (dapagliflozin)

Obs, arkiverad monografi. Forxiga är avsett för vuxna från 18 år med diabetes mellitus typ 2 för att förbättra glykemisk kontroll. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)2.

Fosavance (alendronsyra + kolekalciferol)

Obs, arkiverad monografi. Fosavance, som innehåller en fast kombination av alendronsyra och vitamin D, används för behandling av osteoporos hos patienter med D-vitaminbrist. Fosavance minskar risken för kot- och höftfrakturer. (Tryckt version: 2008;19(2)).

Fucidin-Hydrocortison

Obs, arkiverad monografi. Indikation: Behandling av milda till måttliga infekterade eksem/dermatiter. (Tryckt version: 1997;8(7)).

Fuzeon (enfuvirtid)

Obs, arkiverad monografi. Fuzeon är godkänt för behandling av hiv-1 positiva patienter. (Tryckt version: 2003;14(6)).

Gadovist (gadobutol)

Obs, arkiverad monografi. Gadovist är ett nytt paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT). (Tryckt version: 2001;12(3)).

Galvus (vildagliptin), Eucreas (vildagliptin + metformin)

Obs, arkiverad monografi. Galvus och Eucreas är indicerat för behandling av patienter med diabetes mellitus typ 2. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Ganfort (bimatoprost och timolol maleat)

Obs, arkiverad monografi. Ganfort är godkänt för reduktion av intraokulärt tryck hos patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension. (Tryckt version: 2006;17(4)).

Gardasil (vaccin mot humant papillomvirus)

Obs, arkiverad monografi. Gardasil är ett nytt vaccin för prevention av framför allt livmoderhalscancer orsakad av HPV 16 och 18, men också av genitala vårtor orsakade av HPV 6 och 11. (Tryckt version: 2006:17(4)).

Gardasil 9 (vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] [rekombinant, adsorberat])

Obs, arkiverad monografi. Gardasil 9 är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Gemzar (gemcitabin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Nyligen har ytterligare två indikationer godkänts, dels Gemzar kombinerat med paklitaxel vid behandling av vissa fall av bröstcancer, dels kombinerat med karboplatin vid vissa fall av ovarialcancer. (Tryckt version: 2005;16(2)).

Gemzar (gemcitabin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Ny indikation: Lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Gemzar (gemcitabin/cisplatin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Gemzar är godkänt för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad blåscancer. Lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer. Lokalt avancerat eller metastaserande adenokarcinom i pankreas. (Tryckt version: 2001;12(3)).

Gilenya (fingolimod)

Obs, arkiverad monografi. Fingolimod är en sfingosin 1-fosfatreceptormodulator som utvecklats till ett oralt läkemedel för sjukdomsmodifierande behandling av skovvis förlöpande multipel skleros. Tryckt version: 2012;23(6).

Glivec (imatinibmesylat)

Obs, arkiverad monografi. Glivec är godkänt för behandling av patienter med nydiagnostiserad Philadelphiakromosom- (Bcr-Abl)-positiv (Ph+) kronisk myeloisk leukemi. (Tryckt version: 2003;14(2)).

Grazax

Obs, arkiverad monografi. Grazax är godkänt för behandling av gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna patienter. (Tryckt version: 2007;18(1)).

Halaven (eribulin)

Obs, arkiverad monografi. Halaven som monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer som har progredierat efter åtminstone två kemoterapiregimer för avancerad sjukdom. (Tryckt version: 2011;22(4)).

Helicobacter Test INFAI

Obs, arkiverad monografi. Läkemedelsverket har som led i en sameuropeisk central evalueringsprocess godkänt Helicobacter Test INFAI utandningstest för in vivo diagnostik av Helicobacter pylori (Hp) infektion i ventrikel och duodenum hos barn mellan 3-11 år med misstänkt magsårssjukdom. (Tryckt version: 2003;14(3)).

Helicobacter Test Infai (13C-Urea)

Obs, arkiverad monografi. Helicobacter Test Infai är godkänt för in vivo-diagnostik av gastroduodenala Helicobacter pylori-infektioner. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Hemangiol (propranolol)

Hemangiol är avsett för behandling av prolifererande infantilt hemangiom som kräver systemisk terapi.

Hepsera (adefovir dipivoxil)

Obs, arkiverad monografi. Adefovir dipivoxil är en prodrog till adefovir, som är en nukleotidanalog med aktivitet mot hiv och hepatit B-virus (HBV). Adefovir dipivoxil har nu godkänts för behandling av kronisk hepatit B hos vuxna. (Tryckt version: 2004;15(4)).

Herceptin (trastuzumab)

Obs, arkiverad monografi. Herceptin är godkänt för behandling av kvinnor med metastatisk bröstcancer. (Tryckt version: 2001;12(1)).

Herceptin (trastuzumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Herceptin är indicerat för behandling av patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer: • efter adjuvant kemoterapi med doxorubicin och cyklofosfamid, i kombination med paklitaxel eller docetaxel • i kombination med adjuvant kemoterapi som utgörs av docetaxel och karboplatin. Tryckt version: 2012;23(3).

Herceptin (trastuzumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Herceptin är indicerat för behandling av patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer i kombination med neoadjuvant kemoterapi följt av adjuvant behandling med Herceptin, för lokalt avancerad (inklusive inflammatorisk) sjukdom eller för tumörer > 2 cm i diameter. Tryckt version: 2012;23(5).

Herceptin (trastuzumab) – nya indikationer

Obs, arkiverad monografi. Herceptin är nu även godkänt för behandling vid tidig bröstcancer och vid metastaserad bröstcancer i kombination med aromatashämmare. (Tryckt version: 2007;18(5)).

Hexvix (hexaminolevulinat)

Obs, arkiverad monografi. Hexvix har nu godkänts för detektion av blåscancer såsom carcinoma in situ (CIS), hos patienter med känd blåscancer eller stark misstanke om blåscancer, baserat på t.ex. cystoskopiundersökning eller positiv urincytologi. (Tryckt version: 2005;16(5)).

Humalog (insulin lispro)

Obs, arkiverad monografi. För behandling av patient med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. (Tryckt version: 1996;7(4)).

Humira (adalimumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Humira är ett tillskott för induktion av remission och för underhållsbehandling av barnpatienter med svår, aktiv Crohns sjukdom som inte svarar på behandling med kortikosteroider och annan immunosuppression. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(2).

Humira (adalimumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Humira har nu även godkänts för behandling av patienter med svår Crohns sjukdom. (Tryckt version: 2007;18(5)).

Hydrea & Hydroxyurea medac

Obs, arkiverad monografi. Hydroxikarbamid har godkänts för behandling av myeoloproliferativa tillstånd, t ex kronisk myeloisk leukemi, polycytaemia vera och essentiell trombocytos. (Tryckt version: 2000;11(1)).

Hydroxyurea medac & Hydrea

Obs, arkiverad monografi. Hydroxikarbamid har godkänts för behandling av myeoloproliferativa tillstånd, t ex kronisk myeloisk leukemi, polycytaemia vera och essentiell trombocytos. (Tryckt version: 2000;11(1)).

Hytacand (candesartan cilexetil/hydroklortiazid)

Obs, arkiverad monografi. Hytacand är ett nytt kombinationspreparat för behandling av essentiell hypertoni när monoterapi med candesartan cilexetil eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig effekt. (Tryckt version: 1998;9(7)).

IDFlu/Intanza (influensavaccin)

Obs, arkiverad monografi. IDflu är det första godkända intradermala influensavaccinet. Det anses likvärdigt med redan godkända konventionella intramuskulära influensavacciner. (Tryckt version: 2009;20(3)).

IKERVIS (ciklosporin)

Obs, arkiverad monografi. IKERVIS (ciklosporin) är avsett för behandling av svår keratit hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Ilaris (kanakinumab) – ny indikation

Ilaris är indicerat för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst tre attacker under de senaste tolv månaderna). Behandling bör initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av giktartrit och användning av biologiska läkemedel. Ilaris ska administreras av sjukvårdspersonal.

Ilaris (kanakinumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Ny indikation för Ilaris är behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Ilaris kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Iluvien (fluocinolonacetonid)

Iluvien är en kortikosteroid avsett för behandling av synnedsättning på grund av kroniskt diabetiskt makulaödem (DME), som bedöms svara otillräckligt på tillgängliga behandlingar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(3).

Imigran (sumatriptan)

Obs, arkiverad monografi. Imigran är godkänt för akut behandling av migrän med eller utan aura. (Tryckt version: 1997;8(3)).

Implanon (etonogestrel)

Obs, arkiverad monografi. Implanon är godkänt för antikonception. (Tryckt version: 2000;11(7)).

Incivo (telaprevir)

Obs, arkiverad monografi. Under 2011 godkändes boceprevir (Victrelis) och telaprevir (Incivo), de två första direktverkande antivirala substanserna för behandling av hepatit C virus (HCV)-infektion. De är indikerade i kombination med en peginterferon och ribavirin, för behandling av patienter med HCV genotyp 1-infektion som har kompenserad leversjukdom. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

Increlex (mecasermin)

Obs, arkiverad monografi. Increlex är godkänt för behandling av svår tillväxtrubbning hos barn och ungdomar med svår primär IGF-1-brist. (Tryckt version:2007;18(6)).

Infanrix

Obs, arkiverad monografi. Infanrix är ett godkänt vaccin mot kikhosta, difteri och stelkramp. (Tryckt version: 1996;7(1)).

Innohep (tinzaparin) – ny dosering och indikation

Obs, arkiverad monografi. Innohep är godkänt för behandling av djup ventrombos och lungemboli. (Tryckt version: 1999;10(1)).

Inovelon (rufinamid)

Obs, arkiverad monografi. Inovelon är indicerat som tilläggsbehandling vid epileptiska anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom hos patienter 4 år och äldre. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Inspra (eplerenon)

Obs, arkiverad monografi. Inspra är godkänt för behandling av patienter med hjärtsvikt efter hjärtinfarkt. (Tryckt version: 2005;17(1)).

Integrilin (eptifibatid)

Obs, arkiverad monografi. Integrilin är avsedd för förhindrande av tidig infarkt hos patienter med instabil angina eller icke Q-vågsinfarkt med senaste episoden av bröstsmärtor inom de senaste 24 timmarna och med EKG-förändringar och/eller förhöjda hjärtenzymer. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Intelence (etravirin)

Obs, arkiverad monografi. Etravirin, en icke-nukleosid omvänd-transkriptas-hämmare (NNRTI), har visat effekt hos patienter med resistens mot efavirenz och nevirapin. Tryckt version 2009;20(1).

Introna

Obs, arkiverad monografi. Introna är godkänt för multipelt myelom och AIDS relaterat Kaposis sarkom. (Tryckt version: 1998;9(6)).

Intuniv (guanfacinhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Intuniv (guanfacinhydroklorid) är indicerat för behandling av adhd (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6 17 år för vilka centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Intuniv ska användas som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)2.

Invega (paliperidon)

Obs, arkiverad monografi. Invega är godkänt för behandling av schizofreni. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Invicorp (aviptadil/fentolaminmesilat)

Obs, arkiverad monografi. Invicorp innehåller aviptadil och fentolaminmesilat och ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. Det är avsett för symtomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Injektionsfrekvensen bör inte överstiga en gång per dag eller tre gånger per vecka. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Iomeron (iomeprol)

Obs, arkiverad monografi. Röntgenkontrastmedel för undersökning av kroppens kärl och hålrum. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Iscover/Plavix (klopidogrel)

Obs, arkiverad monografi. Plavix innehåller klopidogrel, som irreversibelt hämmar ADP-inducerad trombocytaggregation. Indikationerna är reducering av aterosklerotiska händelser (hjärtinfarkt, slaganfall, död på grund av vaskulära orsaker) hos patienter med symtomatisk aterosklerotisk sjukdom i anamnesen, definierad som ischemisk stroke (från sju dagar till mindre än sex månader), hjärtinfarkt (från några få dagar till 35 dagar) eller etablerad perifer arteriell sjukdom. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Isentress (raltegravir)

Obs, arkiverad monografi. Raltegravir i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är indicerat för behandlingserfarna, vuxna hiv-1-infekterade patienter. (Tryckt version: 2008;19(3)).

Ixiaro (vaccin mot japansk encefalit)

Obs, arkiverad monografi. Ixiaro är det första vaccinet mot japansk encefalit som godkänts inom EU. Ixiaro är värdefullt för resenärer till områden med risk för japansk encefalit.

Januvia (sitagliptin)

Obs, arkiverad monografi. Januvia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans med metformin eller PPARγ-agonist inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Jetrea (ocriplasmin)

Obs, arkiverad monografi. Jetrea är avsett för vuxna för behandling av vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), inklusive i samband med makulahål med en diameter mindre än eller lika med 400 µm. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Jevtana (cabazitaxel)

Obs, arkiverad monografi. Jevtana i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer som tidigare behandlats med docetaxel. Tryckt version 2012:23(2).

Kalydeco (ivakaftor)

Obs, arkiverad monografi. Kalydeco är indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 2 år och äldre och som har en av följande regleringsmutationer (klass III) i genen som kodar för CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Kalydeco tabletter är också indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 18 år och äldre som har en R117H-mutation. Kalydeco bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Karvezide/CoAprovel 150/12,5 mg och 300/12,5 mg (irbesartan 150 mg/hydroklortiazid 12,5 mg och irbesartan 300 mg/hydroklortiazid 12,5 mg)

Obs, arkiverad monografi. Karvezide/CoAprovel 150/12,5 mg och Karvezide/CoAprovel 300 mg/12,5 mg är godkänt för behandling av essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1999;10(3)).

Kentera (fd Oxybutynin Nicobrand)

Obs, arkiverad monografi. Läkemedlet är godkänt för "Symtomatisk behandling vid trängningsinkontinens och/eller täta miktioner samt trängningar utan läckage som kan uppstå hos patienter med instabil blåsa". (Tryckt version: 2004;15(6)).

Keppra (levetiracetam)

Obs, arkiverad monografi. Keppra är ett nytt antiepileptikum som godkänts för indikationen tilläggsbehandling vid partiella epileptiska anfall med eller utan sekundär generalisering. (Tryckt version: 2001;12(1)).

Ketek (telitromycin)

Obs, arkiverad monografi. Ketek är godkänt för behandling av mild till måttligt svår samhällsförvärvad pneumoni, akut exacerbation av kronisk bronkit, akut sinuit, akut tonsillofaryngit. (Tryckt version: 2001;12(6)).

Ketesse/Enantyum (dexketoprofen)

Obs, arkiverad monografi. Inom den gemensamma EU-proceduren godkändes indikationen "Symptomatisk behandling av smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet som till exempel muskuloskeletal smärta, dysmenorré och tandvärk". (Tryckt version: 1998;9(5)).

Kineret (anakinra)

Obs, arkiverad monografi. Kineret är godkänt för behandling av reumatoid artrit. (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Klexane (enoxaparinnatrium)

Obs, arkiverad monografi. Klexane är sedan tidigare registrerat bland annat för trombosprofylax vid kirurgi. Läkemedelsverket har nu beslutat godkänna Klexane för den utvidgade profylaktiska indikationen "Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism" vid akuta internmedicinska sjukdomar. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Lanzo (lansoprazol) - utökad indikation

Obs, arkiverad monografi. Lansoprazol är en protonpumpshämmare som tidigare är godkänd för indikationerna duodenalsår, ventrikelsår och refluxesofagit. Det är nu godkänt för eradikering av H. pylori vid duodenalulcus som utökad indikation. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Lastin (azelastin)

Obs, arkiverad monografi. Lastin (azelastin) är ett långverkande antiallergiskt läkemedel med H1-antagonistiska egenskaper. Godkänd indikation är allergisk rinit. (Tryckt version: 1998;9(4)).

Lemtrada (alemtuzumab)

Obs, arkiverad monografi. Lemtrada är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(2).

Leponex (klozapin) - Ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Leponex har nu godkänts även på indikationen "psykotiska besvär som uppkommit under behandling av Parkinsons sjukdom, i de fall där standardbehandling har misslyckats". (Tryckt version: 2003;14(2)).

Levitra (vardenafil)

Obs, arkiverad monografi. Levitra är godkänt för behandling av erektil dysfunktion. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Lipanthyl (fenofibrat)

Obs, arkiverad monografi. Lipanthyl är godkänt för behandling av hyperlipoproteinemi när kostbehandling visat sig vara otillräcklig. (Tryckt version: 2000;11(7)).

Lipitor (atorvastatin)

Obs, arkiverad monografi. Lipitor är godkänt för behandling av hyperlipidemi. (Tryckt version: 1997;8(5)).

Livial (tibolon)

Obs, arkiverad monografi. Livial har godkänts för substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än ett år efter menopaus och som osteoporosprofylax postmenopausalt till kvinnor med ökad risk för osteoporos. (Tryckt version: 1999;10 (8)).

Losec (omeprazol) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Behandling av NSAID-relaterade peptiska sår eller gastroduodenala erosioner. Profylaktisk behandling av patienter med ökad benägenhet för NSAID-relaterade besvär såsom peptiska sår, gastroduodenala erosioner eller dyspeptiska besvär. (Tryckt version: 1997;8(6)).

Lucentis (ranibizumab)

Obs, arkiverad monografi. Lucentis är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). (Tryckt version: 2007;18(2)).

Lucentis (ranibizumab)

Obs, arkiverad monografi. Lucentis, ranibizumab, tidigare godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), har nu godkänts för att behandla nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME). (Tryckt version: 2011;22(1)).

Lucentis (ranibizumab) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Lucentis, ranibizumab, tidigare godkänd för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), har nu godkänts för att behandla nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion, BRVO eller centralvensocklusion, CRVO). (Tryckt version: 2011;22(5)).

Lucentis (ranibizumab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Lucentis är avsett för vuxna för behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV) till följd av patologisk myopi (PM). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Lumigan (bimatoprost)

Obs, arkiverad monografi. Lumigan (bimatoprost) är en så kallad prostamid som godkänts för sänkning av det intraokulära trycket hos patienter med glaukom eller okulär hypertension. (Tryckt version: 2002;13(6)).

Lyrica (pregabalin)

Obs, arkiverad monografi. Lyrica är godkänt för behandling av neuropatisk smärta och epilepsi. (Tryckt version: 2005;16(2)).

Mabthera (rituximab)

Obs, arkiverad monografi. Mabthera är godkänt för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom vilka är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Macugen (natriumpegaptanib)

Obs, arkiverad monografi. Macugen är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). (Tryckt version: 2006;17(3)).

Malarone (atovakvon och proguanilhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Malarone tabletter är en kombination av atovakvon och proguanil med effekt på schizonter i röda blodkroppar och är också verksam mot schizonter av Plasmodium falciparum i leverstadiet. Malarone är godkänt som profylax mot Plasmodium falciparum malaria och för behandling av akut, okomplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum. (Tryckt version: 2002;13(2)).

Malarone Junior (atovakvon/proguanil)

Obs, arkiverad monografi. Malarone Junior tabletter är en kombination av atovakvon och proguanil med effekt på schizonter i röda blodkroppar och är också verksam mot schizonter av P. falciparum i leverstadiet. De är indikerade för: Profylax mot P. falciparum malaria hos individer som väger 11-40 kg. (Tryckt version: 2004;15(5)).

Maxalt (rizatriptan)

Obs, arkiverad monografi. Maxalt är godkänt för behandling av migrän. (Tryckt version: 1998;9(7)).

Menveo

Obs, arkiverad monografi. Menveo är det första 4-valenta konjugatvaccinet mot meningokocker som godkänts i EU. Det är nu godkänt för användning från två års ålder för individer som är utsatta för risk för exponering för meningokocker grupp A, C W-135 eller Y. Tryckt version: 2012;23(5).

Metalyse (Tenecteplas (TNK-tPA))

Obs, arkiverad monografi. Metalyse är godkänt för behandling av trombolytisk behandling vid misstänkt hjärtinfarkt. (Tryckt version: 2002;13(1)).

Metvix (metylaminolevulinat)

Obs, arkiverad monografi. Metvix är en krämberedning av metylaminolevulinat avsedd för fotodynamisk behandling (PDT). Godkänd indikation är behandling av tunnare (icke-hyperkeratotiska) och opigmenterade aktiniska keratoser i ansiktet och på hjässan när andra terapiformer anses mindre lämpliga. (Tryckt version: 2002;13(4)).

Micardis (telmisartan)

Obs, arkiverad monografi. Telmisartan är en ny angiotensin II-antagonist som godkänts på indikationen essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Migard (frovatriptan)

Obs, arkiverad monografi. Migard är ännu ett läkemedel tillhörande gruppen av triptaner som godkänts för behandling av akuta migränattacker. (Tryckt version: 2003;14(2)).

Mimpara (cinacalcet hydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Mimpara är godkänt för behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med avancerad njurinsufficiens i kronisk dialysbehandling och hyperkalcemi hos patienter med paratyreoideakarcinom. (Tryckt version: 2005;16(1)).

Minirin (desmopressin) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Minirin är godkänt för behandling av nocturi orsakad av nattlig polyuri. (Tryckt version: 2003;14(2)).

Mirvaso (brimonidin)

Obs, arkiverad monografi. Mirvaso är avsett för symtomatisk behandling av erytem i ansiktet vid rosacea hos vuxna patienter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(5).

Moventig (naloxegol)

Moventig är avsett för behandling av opioidorsakad förstoppning (opioid-induced constipation, OIC) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Multaq (dronedaron)

Obs, arkiverad monografi. Dronedaron är ett nytt läkemedel avsett för behandling av patienter med tidigare episoder av, eller pågående, icke-permanent förmaksflimmer. (Tryckt version: 2010;21:(4)).

Mycamine (micafungin)

Obs, arkiverad monografi. Micafungin hör till gruppen echinocandiner och har ett brett antifungalt spektrum som omfattar flertalet candidaarter, inklusive azolresistenta arter, samt aspergillusarter. (Tryckt version 2009;20(5)).

Mydriasert (tropikamid och fenylefrin)

Obs, arkiverad monografi. Mydriasert är indicerat för att framkalla mydriasis, antingen i diagnostiskt syfte eller i samband med operation inne i ögat när monoterapi bedömts som otillräcklig. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Mysimba (naltrexon/bupropion)

Obs, arkiverad monografi. Mysimba är indicerat för viktreduktionsbehandling som tillägg till en kalorireducerad kost samt ökad fysisk aktivitet, till vuxna patienter (≥ 18 år) med Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 (fetma), eller ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m² (övervikt) i kombination med en eller fler viktrelaterade komplikationer (exempelvis typ 2 diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertension). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Naramig (naratriptanhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Naramig är godkänt för behandling av migrän. (Tryckt version: 1998;9(1)).

Narop (ropivacain)

Obs, arkiverad monografi. Narop har godkänts för indikationen postoperativ smärtlindring med hjälp av upp till 48 timmars kontinuerlig eller intermittent perifer nervblockad via perineural kateter. (Tryckt version: 2004;15(3)).

Nasonex (mometason)

Obs, arkiverad monografi. Nasonex vattenlöslig nässpray är avsedd för behandling av symtom vid säsongsbunden och perenn allergisk rinit hos vuxna och barn över tolv år. (Tryckt version: 1997;8(6)).

NeisVac-C

Obs, arkiverad monografi. Konjugerat meningokockvaccin är indicerat för aktiv immunisering av barn från två månaders ålder, ungdomar och vuxna mot invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp C. (Tryckt version: 2004;15(1)).

Neupro (rotigotin)

Obs, arkiverad monografi. Neupro depotplåster är godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom. (Tryckt version: 2008;19(1)).

Neurontin (gabapentin)

Obs, arkiverad monografi. Neurontin är ett antiepileptiskt läkemedel som sedan tidigare är godkänt för tilläggsbehandling vid partiell epilepsi. Två nya indikationer har nu godkänts, behandling av postherpetisk neuralgi och behandling av smärtsam diabetesneuropati. (Tryckt version: 2002;13(2)).

Nevanac (nepafenak)

Obs, arkiverad monografi. Nevanac är indicerat för att förebygga och behandla postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. (Tryckt version: 2008;19(3)).

Nevanac (nepafenak) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Nevanac har godkänts för att reducera risken för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

Nexium (esomeprazol)

Obs, arkiverad monografi. Nexium är godkänt för gasgtroesofageal refluxsjukdom. (Tryckt version: 2000;11(5)).

Nimenrix

Obs, arkiverad monografi. Nimenrix är det andra 4-valenta konjugerade meningokockvaccinet som godkänns i EU. Nimenrix är avsett att användas för personer utsatta för risk för exponering för meningokocker av grupp A C, W-135 eller Y. Tryckt version: 2012;23(5).

Nobligan (tramadol)

Obs, arkiverad monografi. Nobligan är ett nytt analgetikum som innehåller tramadol. Indikationer är måttlig till svår akut och kronisk smärta. (Tryckt version: 1996;7(1)).

Nootropil (piracetam) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Nootropil har godkänts för behandling av kortikal myoklonus. (Tryckt version: 1998;9(4)).

Norlevo (levonorgestrel)

Obs, arkiverad monografi. Norlevo är godkänt för postkoital antikonception. (Tryckt version: 2000;11(4)).

Norspan (buprenorfin)

Obs, arkiverad monografi. Norspan är godkänt för behandling av svåra opioidkänsliga smärtor som inte svarar adekvat på icke-opioida smärtstillande medel. (Tryckt version: 2006;17(2)).

Novantrone (mitoxantron) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Novantrone innehåller mitoxantron, som sedan tidigare finns registrerat för behandling av bröstcancer, non-Hodgkins lymfom och akut myeloisk leukemi. Indikationen har nu utvidgats till att även omfatta smärta relaterad till avancerad hormonrefraktär prostatacancer då etablerad smärtbehandling är otillräcklig eller olämplig. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Novonorm (repaglinid)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av patienter med typ 2-diabetes (icke insulinberoende diabetes, NIDDM), vars hyperglykemi ej längre kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas i kombination med metformin till typ 2-diabetespatienter, när enbart metformin inte givit tillfredsställande metabol kontroll. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Nucala (mepolizumab)

Obs, arkiverad monografi. Nucala är godkänt som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter och är avsett för långtidsbehandling. Behovet av fortsatt behandling ska omprövas minst en gång om året baserat på läkarens bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och patientens kontroll över exacerbationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

NuvaRing (etonogestrel/etinylöstradiol)

Obs, arkiverad monografi. NuvaRing är ett kombinerat hormonellt preventivmedel för vaginal användning. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Ofev (nintedanib)

Obs, arkiverad monografi. Ofev är indicerat till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Optaflu (influensavaccin)

Obs, arkiverad monografi. Optaflu är det första cellodlade influensavaccinet som godkänts i EU. (Tryckt version: 2007;18(6)).

Optison (perfluoropropan)

Obs, arkiverad monografi. Optison är ett transpulmonellt kontrastmedel avsett att användas vid ultraljudsundersökningar av hjärtat för att skapa kontrast i hjärtats förmak och kamrar, förbättra avgränsningen av vänster kammares endokardium så att hjärtväggens rörelser kan visualiseras, hos patienter med känd eller misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Optison skall användas hos patienter endast när diagnostiskt ofullständigt svar erhålls vid undersökning utan kontrastmedel. (Tryckt version: 1998;9(7)).

Oraqix (lidokain/prilokain)

Obs, arkiverad monografi. Oraqix är en nationellt godkänd periodontalgel för lokal anestesi i tandköttsfickor inför diagnostik och behandling såsom fickdjupssondering och tandstensskrapning. (Tryckt version: 2003;14(6)).

Orbactiv (oritavancin)

Obs, arkiverad monografi. Orbactiv är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

Obs, arkiverad monografi. Orkambi är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 12 år och äldre som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. Orkambi bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Oxis Turbuhaler (formoterol)

Obs, arkiverad monografi. Oxis Turbuhaler innehåller formoterol, en uttalat selektiv och potent beta2-receptoragonist med lång effektduration. Medlet är avsett att användas för lindring av bronkobstruktivitet då inhalationssteroider inte givit tillräcklig effekt. (Tryckt version: 1997;8(5)).

Oxybutynin Nicobrand (nytt namn Kentera)

Obs, arkiverad monografi. Läkemedlet är godkänt för "Symtomatisk behandling vid trängningsinkontinens och/eller täta miktioner samt trängningar utan läckage som kan uppstå hos patienter med instabil blåsa". (Tryckt version: 2004;15(6)).

Oxycontin & Oxynorm (oxykodon)

Obs, arkiverad monografi. Oxycontin (depottabletter) och Oxynorm (kapslar) är godkända för behandling av svår opioidkänslig smärta såsom vid cancer. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Oxynorm & Oxycontin (oxykodon)

Obs, arkiverad monografi. Oxycontin (depottabletter) och Oxynorm (kapslar) är godkända för behandling av svår opioidkänslig smärta såsom vid cancer. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Ozurdex (dexametason)

Obs, arkiverad monografi. Ozurdex har godkänts för behandling av vuxna patienter med makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalven (BRVO) eller centralocklusion av retinalven (CRVO). Tryckt version 2010:21(6).

Ozurdex (dexametason) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Ozurdex, tidigare godkänd för behandling av makulaödem efter retinala venocklusioner, har nu godkänts för behandling av vuxna patienter med inflammation i ögats bakre segment i form av icke-infektiös uveit. (Tryckt version: 2011;22(6)).

Ozurdex (dexametason) – ny indikation

Ozurdex är avsett för behandling av vuxna patienter med synnedsättning på grund av diabetiskt makulaödem (DME), som är pseudofaka eller anses svara otillräckligt på eller ej vara lämpliga för icke-kortikosteroid behandling. Ozurdex ska administreras av oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner.

Palladon (fd Opidol) (hydromorfon)

Obs, arkiverad monografi. Opidol är godkänt för behandling av svår opioidkänslig smärta såsom vid cancer. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Panretin (alitretinoin)

Obs, arkiverad monografi. Panretin gel är godkänt för behandling av kutana lesioner hos patienter med AIDS-relaterat Kaposis sarkom. (Tryckt version: 2001;12(5)).

Pariet (rabeprazol)

Obs, arkiverad monografi. Rabeprazol tabletter är indicerade för behandling av: Aktivt duodenalulcus, aktivt benignt ventrikelulcus, symtomatisk erosiv eller ulcerativ gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). (Tryckt version: 1999;10(6)).

Pedea (ibuprofen)

Obs, arkiverad monografi. Pedea är godkänt för behandling av hemodynamiskt signifikant, öppetstående ductus arteriosus hos nyfödda spädbarn med en gestationsålder under 34 veckor. (Tryckt version: 2005;17(1)).

Pegasys (pegylerat rekombinant interferon alfa-2a)

Obs, arkiverad monografi. Pegasys är godkänt för behandling av histologiskt verifierad kronisk hepatit C. (Tryckt version: 2002;14(1)).

PegIntron

Obs, arkiverad monografi. PegIntron är godkänt för behandling av kronisk heptati C. (Tryckt version: 2002;13(4)).

Pentavac (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae B-infektioner)

Obs, arkiverad monografi. Pentavac är ett kombinerat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner orsakade av Haemophilus influenzae B. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Perfalgan (paracetamol)

Obs, arkiverad monografi. Perfalgan är indicerat för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga. (Tryckt version. 2003;14(3)).

Perjeta (pertuzumab)

Obs, arkiverad monografi. Perjeta är indicerat för användning i kombination med trastuzumab och docetaxel hos vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad eller lokalt recidiverande icke-resektabel bröstcancer som inte tidigare behandlats med anti-HER2-terapi eller kemoterapi för sin metastaserade sjukdom. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(4).

Persantin depot (dipyridamol) och Asasantin Retard (acetylsalicylsyra dipyridamol)

Obs, arkiverad monografi. Persantin depot och Asasantin Retard är godkänt sekundär prevention ischemisk stroke och transitoriska ischemiska attacker. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Phosphoral (mineralsalter i kombination)

Obs, arkiverad monografi. Tarmrengöringsmedel inför operation av kolon, röntgenundersökning av kolon eller endoskopisk undersökning. Tarmrengöringsmedel är inte avsedda för behandling av obstipation. (Tryckt version: 1998;9(3)).

Picato (ingenolmebutat)

Obs, arkiverad monografi. Picato är avsett för kutan behandling av icke-hyperkeratotisk, icke-hypertrofisk aktinisk keratos hos vuxna. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Plavix/Iscover (klopidogrel)

Obs, arkiverad monografi. Plavix innehåller klopidogrel, som irreversibelt hämmar ADP-inducerad trombocytaggregation. Indikationerna är reducering av aterosklerotiska händelser (hjärtinfarkt, slaganfall, död på grund av vaskulära orsaker) hos patienter med symtomatisk aterosklerotisk sjukdom i anamnesen, definierad som ischemisk stroke (från sju dagar till mindre än sex månader), hjärtinfarkt (från några få dagar till 35 dagar) eller etablerad perifer arteriell sjukdom. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Plenadren (hydrokortison)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av binjurebarksvikt hos vuxna. Tryckt version: 2012;23(4).

Pletal (cilostazol)

Obs, arkiverad monografi. Pletal används för att förlänga den maximala och smärtfria gångsträckan för patienter med claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) vilka inte lider av smärta i vila och som inte uppvisar tecken på perifer vävnadsnekros. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Pradaxa (dabigatranetexilat)

Obs, arkiverad monografi. Pradaxa är en oralt aktiv trombinhämmare. Läkemedlet innehåller dabigatranetexilat, som är en prodrug vilken genom hydrolys omvandlas till den aktiva substansen dabigatran.

Pradaxa (dabigatranetexilat), kompletterande monografi - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Pradaxa, dabigatranetexilat (DE) är en trombinhämmare som nyligen fått rekommendation om godkännande av den europeiska läkemedelskommittén (CHMP) för förebyggande av stroke och artärembolism hos patienter med förmaksflimmer utan hemodynamiskt betydelsefull klaffsjukdom och med ytterligare minst en riskfaktor för ischemisk stroke/emboli. Tryckt version 2011;22(4).

Pramace & Triatec (ramipril) - nya indikationer

Obs, arkiverad monografi. Pramace och Triatec är tidigare godkända för behandling av hypertoni och hjärtsvikt och nu även för etablerad aterosklerotisk kärlsjukdom, prevention av hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Praxbind (idarucizumab)

Obs, arkiverad monografi. Praxbind innehåller idarucizumab och är ett läkemedel avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av dess antikoagulerande effekt krävs, det vill säga inför akut kirurgi eller brådskande procedurer och vid livshotande eller okontrollerad blödning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Prepandrix

Obs, arkiverad monografi. Prepandrix är det första godkända pre-pandemiska vaccinet mot fågelinfluensa (H5N1 influensa A) hos människa. (Tryckt version: 2008;19(6)).

Prevenar

Obs, arkiverad monografi. Prevenar® är godkänt för aktiv immunisering mot invasiv pneumokocksjukdom orsakade av de sju serotyper som ingår i vaccinet (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F) hos barn under två år. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Prevenar 13

Obs, arkiverad monografi. Prevenar 13 är ett 13-valent konjugatvaccin mot pneumokocker, serotyper 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, och 23F. Vaccinet godkändes 2009 för användning hos barn i åldrarna sex veckor till fem år. Nu har Prevenar 13 också godkänts för vaccination mot invasiv sjukdom orsakad av pneumokocker hos vuxna över 50 år. (Tryckt version 2012:23(2)).

Prezista (darunavir)

Obs, arkiverad monografi. Darunavir, som initialt godkändes för behandling HIV-1-infektion hos höggradigt behandlingserfarna patienter, har nu godkänts för behandling av all HIV-1-infektion hos vuxna, inklusive behandling av tidigare obehandlade patienter.

Prialt (ziconotid)

Obs, arkiverad monografi. Prialt är godkänt för behandling av svår, kronisk smärta hos patienter som kräver intratekalanestesi. (Tryckt version: 2006;17(6)).

Priligy (dapoxetinhydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Priligy är ett nytt läkemedel mot prematur ejakulation (PE) och det första som godkänts på denna indikation. (Tryckt version: 2009;20(3)).

Procoralan (ivabradine)

Obs, arkiverad monografi. Procoralan är godkänt för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos patienter med normal sinusrytm, med kontraindikation eller intolerans mot betablockerare. (Tryckt version: 2006;17(2)).

Pro-Epanutin (fosfenytoin)

Obs, arkiverad monografi. Pro-Epanutin har godkänts på indikationerna status epilepticus av tonisk-klonisk (grand mal) typ, för att förebygga eller behandla kramper som inträffar i samband med neurokirurgiska ingrepp eller skallskador samt för att ersätta oralt fenytoin när oral administrering ej är möjlig och/eller kontraindicerad. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Prolia (denosumab)

Obs, arkiverad monografi. Denosumab är en monoklonal antikropp som förhindrar differentiering av prekursorceller till bennedbrytande celler – en ny behandlingsprincip för behandling av osteoporos. (Tryckt version: 2010;21:(4)).

Propecia (finasterid)

Obs, arkiverad monografi. Propecia är godkänt som det första läkemedlet att tas peroralt vid behandling av tidiga faser av androgent håravfall hos män. (Tryckt version: 1998;9(5)).

ProQuad (vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella (levande))

Obs, arkiverad monografi. ProQuad är godkänt för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella av individer från 12 månaders ålder. (Tryckt version: 2006:17(5))

Proscar (finasterid) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Proscar har hittills haft indikationen "Behandling och kontroll av benign prostatahyperplasi (BPH) i avsikt att åstadkomma regress av en förstorad prostata, förbättra urinflödet och andra symtom relaterade till BPH". Nu har en ny indikation godkänts: "Förebyggande av akut urinretention och BPH-relaterade kirurgiska ingrepp hos patienter med BPH". (Tryckt version: 2003;14(6)).

Protelos (strontiumranelat)

Obs, arkiverad monografi. Protelos är godkänt för behandling av postmenopausal osteoporos. (Tryckt version: 2005;17(1)).

Protelos (strontiumranelat), kompletterande monografi – ny indikation och nya kontraindikationer

Obs, arkiverad monografi. Behandling av osteoporos hos män med ökad risk för frakturer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(3).

Protopic (takrolimus)

Obs, arkiverad monografi. Godkänd indikation för Protopic 0,03 % och 0,1% salva är behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna som inte svarat adekvat eller är intoleranta mot konventionell terapi. Behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos barn över två års ålder vid behandlingssvikt med konventionell terapi. (Tryckt version: 2002;13(3)).

Pylobactell (13C-Urea)

Obs, arkiverad monografi. Pylobactell är godkänt för in vivo-diagnostik av gastroduodenala Helicobacter pylori-infektioner. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Quadramet (Samarium 153 Sm lexidronam pentasodium)

Obs, arkiverad monografi. Quadramet är indicerat för smärtlindring vid skelettsmärta hos patienter med multipla smärtsamma osteoblastiska skelettmetastaser vilka tar upp teknetium 99mTc-märkta bisfosfonater vid skelettscintigrafi. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Rapilysin 10 U (reteplas)

Obs, arkiverad monografi. Rapilysin 10 U är godkänt för behandling av trombolytisk terapi vid akut hjärtinfarkt. (Tryckt version: 1997;8(4)).

Rapydan (lidokain/tetrakain)

Obs, arkiverad monografi. Rapydan är ett medicinskt plåster som är godkänt för ytanestesi av huden i samband med nålstick samt ytliga kirurgiska ingrepp. (Tryckt version: 2007;18(2)).

Rasilez (aliskiren)

Obs, arkiverad monografi. Rasilez är godkänt för behandling av essentiell hypertoni. (Tryckt version: 2007;18(6)).

Rebetol (ribavirin)

Obs, arkiverad monografi. Rebetol är godkänt för behandling av kronisk hepatit C. (Tryckt version: 1999;10(6)).

Rectogesic (glyceryltrinitrat)

Obs, arkiverad monografi. Rectogesic har godkänts för smärtlindring vid behandling av kronisk analfissur. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Relenza (zanamivir)

Obs, arkiverad monografi. Relenza har godkänts för behandling av influensa A och B hos vuxna och ungdomar (>12 år). (Tryckt version: 1999;10 (4)).

Relenza (zanamivir) - nya indikationer

Obs, arkiverad monografi. Relenza är sedan 1999 godkänt för behandling av influensa A och B hos vuxna och ungdomar över tolv år. Relenza har nu även godkänts för behandling av barn från fem års ålder och för influensaprofylax för vuxna och barn från fem års ålder. (Tryckt version: 2007;18:(2)).

Relpax (eletriptan)

Obs, arkiverad monografi. Relpax är godkänt för behandling av migrän. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Remicade (infliximab)

Obs, arkiverad monografi. Remicade är godkänt för behandling av svår aktiv Crohns sjukdom. (Tryckt version: 2000;11(2)).

Remicade (infliximab) - ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Remicade är nu godkänt för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av svår Mb Crohn, reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis och psoriasisartrit. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Remicade (infliximab) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Behandling av svår, aktiv ulcerös kolit hos barn 6–17 år gamla, som svarat otillräckligt på konventionell behandling inklusive kortikosteroider och immunsuppressiva läkemedel (6-merkaptopurin, azatioprin) eller har intolerans mot eller kontraindikationer mot sådana behandlingar. Tryckt version: 2012;23(4).

Reminyl (galantamin)

Obs, arkiverad monografi. Reminyl är indicerat för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. (Tryckt version: 2000;11(3)).

Renova

Obs, arkiverad monografi. Renova, som innehåller tretinoin, är avsett för utvärtes behandling av synliga förändringar som uppstår i solskadad hud. (Tryckt version: 1996;7(2)).

Revlimid (lenalidomid)

Obs, arkiverad monografi. Revlimid, en analog till talidomid, har nyligen godkänts i Europa för behandling av multipelt myelom (MM). (Tryckt version: 2007;18(6)).

Riamet (artemeter/lumefantrin)

Obs, arkiverad monografi. Riamet är godkänt för behandling av akut, okomplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum. (Tryckt version: 2002;13(3)).

Ritalin (metylfenidathydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Ritalin är godkänt för behandling av barn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). (Tryckt version: 2005;16(5)).

Ritalin (metylfenidathydroklorid) – ny indikation

Obs, arkiverad monografi. Ritalin (metylfenidathydroklorid) är sedan tidigare godkänt för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år när enbart stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Långverkande Ritalin kapsel är nu även indicerad för behandling av ADHD hos vuxna som en del i det totala behandlingsprogrammet. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(5).

RoActemra (tocilizumab)

RoActemra, tidigare godkänt för behandling i kombination med metotrexat av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA), har godkänts för behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är två år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på NSAID och systemiska kortikosteroider. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Rocephalin (ceftriaxon) - utökad indikation

En ny indikation har godkänts för Rocephalin: Profylax mot postoperativa infektioner vid bukkirurgi. (Tryckt version: 1999;10(3)).

Roferon A

Roferon A är godkänt för avancerad njurcancer, AIDS relaterat Kaposis sarkom och Kutant T-cellslymfom (CTCL). (Tryckt version: 1998;9(6)).

Rotarix, Rotavirusvaccin (levande, oralt)

Rotarix är godkänt för aktiv immunisering av spädbarn från sex veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion.

RotaTeq, Rotavirusvaccin (levande, oralt)

RotaTeq är godkänt för aktiv immunisering av spädbarn från sex veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion.

Sandostatin (oktreotid) - ny indikation

Sandostatin är godkänt för akut behandling för att stoppa blödning och som skydd mot ny blödning beroende på gastroesofagusvaricer hos patienter med cirrhos. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Sativex (nabiximols)

Sativex är indicerat som behandling för att lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS), och som inte svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och uppvisar en kliniskt relevant förbättring av symtom relaterade till spasticitet under en inledande försöksbehandling. Tryckt version: 2012;(23)1.

Saxenda (liraglutid)

Obs, arkiverad monografi. Saxenda är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt Body Mass Index (BMI) på ≥ 30 kg/m² (fetma), eller ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Selincro (nalmefen)

Obs, arkiverad monografi. Selincro har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå (DRL, Drinking Risk Level) utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Seretide Diskus mite, Seretide Diskus, Seretide Diskus forte (salmeterol/flutikason)

Seretide är indicerat för regelbunden behandling av reversibel obstruktiv lungsjukdom inklusive bronkialastma hos barn och vuxna där kombinationsbehandling (bronkdilatation och inhalationssteroid) har visats sig lämplig. (Tryckt version: 1998;9(8)).

Seroquel (quetiapin) - ny indikation

Seroquel är ett atypiskt antipsykotikum som godkänts för behandling av maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad. (Tryckt version: 2004;15(5)).

Seroxat - nya indikationer

Seroxat, paroxetin, är en s k selektiv serotoninåterupptagshämmare, som tidigare godkänts för behandling av depressioner samt för att förebygga depressionsrecidiv. Seroxat har nu godkänts vid indikationerna tvångssyndrom samt paniksyndrom med eller utan agorafobi. (Tryckt version: 1996;7(1)).

Sifrol (pramipexol)

Pramipexol ges tillsammans med levodopa som symtomatisk behandling vid sena stadier av idiopatisk Parkinsons sjukdom. Pramipexol används under den del av sjukdomsförloppet då effekten av levodopa avtar och fluktuationer uppträder i den terapeutiska effekten (ON/OFF- fenomen). (Tryckt version: 1998;9(6)).

Sifrol (pramipexol) – ny indikation

Sifrol är sedan tidigare godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom och har nu även godkänts för behandling av restless legs syndrome. (Tryckt version: 2007;18(1)).

Signifor (pasireotid)

Signifor är avsett för behandling av vuxna patienter med Cushings sjukdom för vilka kirurgi inte är ett alternativ eller hos vilka kirurgi har misslyckats. Tryckt version: 2012;(23)6.

SIMBRINZA (brinzolamid, brimonidintartrat)

Behandling med SIMBRINZA innebär en praktisk fördel för patienter som inte normaliserar sitt intraokulära tryck med monoterapi, då de båda substanserna kan tillföras i en och samma ögondroppe. SIMBRINZA är också det första ögontryckssänkande kombinationspreparatet som inte innehåller timolol. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(6).

Simdax (levosimendan)

Simdax är ett nytt läkemedel för intravenös behandling av hjärtsvikt med nedsatt vävnadsperfusion. (Tryckt version: 2001;12(3)).

Singulair (montelukast)

Singulair är indicerat vid astma som tilläggsbehandling hos de patienter med mild till måttlig kronisk astma som ej uppnått fullgod kontroll vid behandling med inhalationssteroider och hos vilka vid behovsmedicinering med kortverkande beta-agonister ej givit tillräcklig klinisk kontroll av astman. Singulair är också indicerat som profylax vid astma där ansträngningsutlöst bronkkonstriktion är den dominerande komponenten. (Tryckt version: 1998;9(3)).

Sivextro (tedizolidfosfat)

Obs, arkiverad monografi. Sivextro är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Solarase (diklofenakhyaluronat)

Solarase är en topikal beredningsform av diklofenak, ett vanligt använt NSAID. Solarase är avsett för lokal behandling av aktiniska keratoser. (Tryckt version: 1999;10(5)).

Sonata (zaleplon)

Sonata är godkänt för behandling av patienter med insomningssvårigheter. Den ska endast användas när sömnstörningen är svår, handikappande eller utsätter individen för extrem stress. (Tryckt version: 1999;10(8)).

Soolantra (ivermektin)

Obs, arkiverad monografi. Soolantra innehåller ivermektin och är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Spiriva (tiotropium)

Spiriva innehåller som aktiv substans tiotropium, som är en långverkande antikolinerg bronkdilaterare för inhalation. Tiotropium är indicerat som underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) där man eftersträvar bronkdilatation genom att påverka den huvudsakligen vagusmedierade, kolinerga bronkokonstriktionen. (Tryckt version: 2002;13(4)).

Sporanox

Sporanox, som innehåller itrakonazol som aktiv substans, finns tidigare godkänt för behandling av candidavaginit och invasiv aspergillos. Medlet är nu också godkänt för behandling av odlingsverifierad svampinfektion i hud och naglar, då systembehandling anses nödvändig. (Tryckt version: 1996;7(2)).

Stocrin/Sustiva (efavirenz)

Efavirenz är indicerat i kombination med andra antiretrovirala medel för behandling av HIV-1-infektion hos vuxna och barn från och med tre års ålder. (Tryckt version: 1999;10(7)).

Strattera (atomoxetin) – ny indikation

Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (6 år och äldre), ungdomar och vuxna som en del i ett komplett behandlingsprogram. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(6).

Strattera (atomoxetine)

Strattera är godkänt för behandling av ADHD hos barn och ungdomar. (Tryckt version: 2006;17(3)).

Stribild (elvitegravir/kobicistat/tenofovirdisoproxil/ emtricitabin)

Obs, arkiverad monografi. Stribild är avsett för behandling av infektion med humant immunbristvirus-1 (hiv-1) för vuxna som är 18 år och äldre och som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare eller som är infekterade med hiv-1 utan några kända mutationer som förknippas med resistens mot någon av de tre antiretrovirala komponenterna i Stribild. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(3).

Suboxone (buprenorfin + naloxon)

Suboxone är godkänt för substitutionsbehandling av personer beroende av opioider inom ramen för ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram. (Tryckt version: 2006;17(6)).

Subutex (buprenorfin)

Buprenorfinhydroklorid är en partiell kombinerad opioidagonist/antagonist. Godkänd indikation är substitutionsbehandling vid opioidberoende. (Tryckt version: 2000;11(3)).

Sustiva/Stocrin (efavirenz)

Efavirenz är indicerat i kombination med andra antiretrovirala medel för behandling av HIV-1-infektion hos vuxna och barn från och med tre års ålder. (Tryckt version: 1999;10(7)).

Symbicort Turbuhaler/Symbicort mite Turbuhaler

Symbicort Turbuhaler är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist) är lämplig. (Tryckt version: 2000;11(7)).

Synagis (palivizumab)

Synagis har godkänts som profylax mot allvarlig nedre sjukhuskrävande luftvägsinfektion orsakad av respiratory syncytial virus (RSV) hos för tidigt födda barn. (Tryckt version: 2000;11(6)).

Synagis (palivizumab) - ny indikation

Synagis är indicerat för prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratory syncytial virus (RSV) hos: barn under två år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. (Tryckt version: 2004;15(4)).

Tadim (kolistin)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av följande infektioner orsakade av känsliga aeroba gramnegativa bakterier: sjukhusförvärvad pneumoni, komplicerade urinvägsinfektioner. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Tadim (kolistin)

Obs, arkiverad monografi. Nebulisatorbehandling av kolonisation och infektioner i lungorna med känsliga Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Taflotan (tafluprost)

Taflotan (tafluprost) ögondroppar har godkänts för sänkning av det intraokulära trycket hos patienter med glaukom eller okulär hypertension. (Tryckt version: 2008;19(5)).

Tamiflu (oseltamivir)

Tamiflu är godkänt för behandling av och profylax av influensa A och B. (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Tamiflu (oseltamivir) - ny indikation

Tamiflu (oseltamivir) är sedan 2002 godkänt för behandling av influensa A och B hos vuxna och barn från ett års ålder samt som influensaprofylax till vuxna och ungdomar över 13 års ålder. En utökad indikation godkändes i januari 2006 för influensaprofylax även för barn från ett års ålder. (Tryckt version: 2007;18:(2)).

Tarceva (erlotinib)

Tarceva är godkänt för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som har sviktat på minst en tidigare kemoterapibehandling. (Tryckt version: 2006;17(3)).

Tavanic (levofloxacin)

Tavanic (levofloxacin) är den rena S-(-) enantiomeren av det registrerade racematet ofloxacin (Tarivid). Indikationen är lätta till måttligt svåra infektioner orsakade av levofloxacinkänsliga mikroorganismer. (Tryckt version: 1998;9(4)).

Tazocin (piperacillin/tazobaktam) - ny indikation

Tazocin är sedan 1993 godkänt i Sverige för indikationerna intraabdominella infektioner och initial behandling av infektioner hos patienter med neutropeni och har nu godkänts för behandling av svår nosokomial pneumoni. (Tryckt version: 2005;16(7)).

Telfast (fexofenadin)

Telfast är godkänt för symtomlindring av säsongbunden allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Temodal (temozolomid)

Temodal är indicerat för behandling av vuxna och barn från tre års ålder med glioblastoma multiforme (GBM) som uppvisar recidiv eller progress efter standardbehandling. (Tryckt version: 1999;10(4)).

Termo medicinskt plåster (extrakt av cayennepeppar, motsvarar 11 mg kapsaicinoider)

Termo medicinskt plåster innehåller capsaicin, som är ett extrakt utvunnet ur cayennepeppar. Godkänd indikation är "utvärtes användning som symtomatisk behandling för lindring av muskelsmärta, till exempel i nedre delen av ryggen". (Tryckt version: 2002;13(4)).

Teveten (eprosartan)

Teveten är godkänt för behandling av essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1998;9(1)).

Thalidomide Pharmion (talidomid)

Thalidomide Pharmion i kombination med melfalan och prednisolon är indicerat som primär behandling av multipelt myelom hos patienter som är över 65 år eller när högdoskemoterapi inte är lämpligt. (Tryckt version: 2008;19(4)).

Tivicay (dolutegravir)

Tivicay är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna och ungdomar över 12 år. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(4).

Tobi (tobramycin)

Tobi är godkänt för behandling av pseudomonas aeruginosa. (Tryckt version: 2001;12(1)).

TOBI Podhaler (tobramycin)

Förebyggande behandling av kronisk lunginfektion orsakad av Pseudomonas aeruginosa hos vuxna och barn från sex års ålder med cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)5.

Tobrasone (tobramycin-dexametason)

Tobrasone är godkänt för behandling av att minska såväl intraokulär inflammation som bakterietalen på ögats yta efter kataraktkirurgi. (Tryckt version: 2006;17(4)).

Topimax (topiramat)

Topimax (topiramat) är ett läkemedel mot epilepsi som nu även godkänts som andrahandsalternativ vid profylaktisk behandling av migrän. (Tryckt version: 2005;16(6)).

Totelle Sekvens

Totelle Sekvens är ett nytt preparat för östrogensubstitution och osteoporosprofylax. (Tryckt version: 2003;12(3)).

Toviaz (fesoterodin)

Toviaz är indicerat vid symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar, som kan uppträda hos patienter med överaktiv blåsa (OAB). (Tryckt version: 2008;19(5)).

Tradil (dexibuprofen)

Tradil är godkänt för symtomatisk behandling för lindring av smärta och inflammation vid artros, menstruationssmärta och mild till måttlig smärta såsom muskuloskeletal smärta. (Tryckt version: 2002;13(1)).

Translarna (ataluren)

Translarna är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi som orsakas av en nonsensmutation i dystrofingenen hos gående patienter som är fem år och äldre. Läkemedlet har fått ett så kallat villkorat godkännande för försäljning i EU. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Travatan (travoprost)

Travatan (travoprost) är en prostaglandinanalog för sänkning av det intraokulära trycket hos patienter med glaukom eller okulär hypertension. (Tryckt version: 2002;13(6)).

Tresiba (insulin degludek)

Obs, arkiverad monografi. Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(4).

Triatec och Pramace (ramipril)

Triatec och Pramace är godkänt för behandling av etablerad aterosklerotisk kärlsjukdom (med eller utan typ 2 diabetes): prevention av hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Triesence (triamcinolonacetonid)

Triesence har godkänts som ett diagnostikum för visualisering vid vitrektomi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(3).

Trileptal (oxkarbazepin)

Oxkarbazepin har godkänts för behandling av partiella epileptiska anfall, som tilläggsbehandling eller i monoterapi. (Tryckt version: 2000;11(5)).

Trobalt (retigabin)

Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna (18 år och äldre) med epilepsi. (Tryckt version: 2011;22(4)).

Twinrix Paediatric & Twinrix Vuxen (vaccin mot hepatit A + hepatit B)

Twinrix Vuxen är indicerat för användning hos icke immuna vuxna och ungdomar, 16 år och äldre, som riskerar att få både hepatit A- och hepatit B-infektion. Twinrix Paediatric är indicerat för användning hos icke immuna barn och ungdomar från ett års ålder upp till och med 15 års ålder, som riskerar att få både hepatit A- och hepatit B-infektion. (Tryckt version: 1998;9(3)).

Twinrix Vuxen & Twinrix Paediatric (vaccin mot hepatit A + hepatit B)

Twinrix Vuxen är indicerat för användning hos icke immuna vuxna och ungdomar, 16 år och äldre, som riskerar att få både hepatit A- och hepatit B-infektion. Twinrix Paediatric är indicerat för användning hos icke immuna barn och ungdomar från ett års ålder upp till och med 15 års ålder, som riskerar att få både hepatit A- och hepatit B-infektion. (Tryckt version: 1998;9(3)).

Tygacil (tigecyklin)

Tygacil (tigecyklin) är det första preparatet tillhörande gruppen glycylcyklinantibiotikum. Tygacil är godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt komplicerade intraabdominella infektioner. (Tryckt version: 2007;18(3)).

Tysabri (natalizumab)

Tysabri är ett nytt läkemedel som godkänts för behandling av vissa patientgrupper med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). (Tryckt version: 2006;17(5)).

Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium)

Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(4).

Ultiva (remifentanil)

Ultiva är godkänt för användning som analgetikum vid induktion och/eller underhåll av generell anestesi under assisterad andning. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Unimax, Unimax Mite (felodipin)

Unimax och Unimax Mite är godkända för behandling av hypertoni. (Tryckt version: 1998;9(1)).

Vaccin mot polio

Vaccinerna är godkända för vaccinering mot polio. (Tryckt version: 1997;8(2)).

Valdoxan (agomelatin)

Agomelatin är en melatonerg agonist (MT1- och MT2-receptorer) och 5-HT2C-antagonist som utvecklats till ett läkemedel mot depression med indikationen behandling av egentlig depression.

Vaniqa (eflornitin)

Vaniqa är en kräm som innehåller 11,5% eflornitin. Indikationen är behandling av hirsutism i ansiktet hos kvinnor. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Vectavir (penciklovir)

Vectavir innehåller penciklovir och är det första utvärtes medlet för behandling av återkommande labial herpesinfektion. (Tryckt version: 1997;8(3)).

Velcade (bortezomib)

Velcade är godkänt som monoterapi för behandling av progressivt multipelt myelom. (Tryckt version: 2005;16(5)).

Venofer järnsackaros (järn (III) hydroxid/sackaros-komplex)

Venofer, som innehåller järn(III)hydroxid/sackaros-kompex, har godkänts för behandling av järnbrist vid följande indikationer: intolerans mot perorala järnpreparat, kliniskt behov av att snabbt leverera järn till järndepåer, aktiv inflammatorisk tarmsjukdom hos patienter då perorala järnpreparat är ineffektiva eller inte tolereras samt bristande följsamhet vid peroral järnterapi. (Tryckt version: 2000;11(6)).

Vertisan (betahistindihydroklorid)

Obs, arkiverad monografi. Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom, med symtom som vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselnedsättning. Vertisan rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Vesicare (solifenacin succinat)

Vesicare har godkänts för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens (urge-inkontinens) och/eller ökad miktionsfrekvens och urinträngningar som kan förekomma hos patienter med överaktiv blåsa. (Tryckt version: 2005;16(2)).

Viagra (sildenafil)

Sildenafil är en ny substans för peroral behandling av erektil dysfunktion. (Tryckt version: 1998;9(7)).

Vicks Sinex (oximetazolinhydroklorid 0,05% w/v)

Vicks Sinex, nässpray med oximetazolinhydroklorid som aktiv ingrediens, har godkänts för receptfri försäljning på indikationen "rinit, i avsvällande syfte vid sinuit samt för underlättande av rinoskopi". (Tryckt version: 1998;9(1)).

Victoza (liraglutid)

Victoza är godkänd för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus i kombination med metformin och/eller en sulfonureid metformin och en tiazolidinedion till patienter som inte erhållit tillräcklig glykemisk kontroll vid behandling med högsta tolererbara doser av dessa läkemedel. (Tryckt version 2010;21(4)).

Victrelis (boceprevir)

Under 2011 godkändes boceprevir (Victrelis) och telaprevir (Incivo), de två första direktverkande antivirala substanserna för behandling av hepatit C virus (HCV)-infektion. De är indikerade i kombination med en peginterferon och ribavirin, för behandling av patienter med HCV genotyp 1-infektion som har kompenserad leversjukdom. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

Vigamox (moxifloxacin)

Vigamox har godkänts för topikal behandling av purulent bakteriell konjunktivit orsakad av moxifloxacinkänsliga stammar.

Viramune (nevirapin)

Nevirapin är det första anti-HIV-läkemedel som registreras ur en ny klass av antiretrovirala medel: omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosid typ. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Voltaren T (diklofenak) - utökad indikation

Voltaren T är godkänt för behandling av migränattacker. (Tryckt version: 1999;10(1)).

Xalatan (latanoprost)

Xalatan är en ögondroppe som innehåller den verksamma substansen latanoprost, en prostaglandin F2alfa-analog. (Tryckt version: 2002;13(5)).

Xalcom (latanoprost och timolol maleat)

Behandling med Xalcom ska förbehållas patienter där topikal behandling med godkända förstahandsalternativ inte har givit tillräckligt bra effekt. (Tryckt version: 2002;13(5)).

Xarelto (rivaroxaban)

Xarelto (rivaroxaban) är den första godkända koagulationshämmaren för oral tillförsel som verkar via en direkt hämning av faktor Xa.

Xefo (lornoxikam)

Xefo är ett behandlingsalternativ vid korttidsbehandling av lätt till måttlig smärta när oral administrering är olämplig, t ex efter dental kirurgi. (Tryckt version: 1998;9(5)).

Xenical (orlistat)

Xenical är indicerat för behandling av obesa patienter med ett body mass index (BMI) större än eller lika med 30 kg/m2 eller överviktiga patienter (BMI > 28 kg/m2) med samtidiga riskfaktorer i kombination med en måttligt kalorireducerad diet. (Tryckt version: 1998;9(6)).

Xeplion (paliperidonpalmitat)

Xeplion är indicerat för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som har stabiliserats med paliperidon eller risperidon. (Tryckt version: 2011;22(5)).

Xerclear (aciklovir och hydrokortison)

Xerclear är en kombination av aciklovir (antiviral) och hydrokortison (antiinflammatorisk) som har godkänts för indikationen behandling av tidiga tecken och symtom på recidiverande herpes labialis (munsår) för att minska uppkomsten av ulcerativa lesioner hos immunokompetenta vuxna och ungdomar (12 år och äldre).

Xgeva (denosumab)

Xgeva är godkänt för förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologisk fraktur, strålbehandling av skelettet, ryggmärgskompression eller skelettkirurgi) hos vuxna med skelettmetastaser från solida tumörer. (Tryckt version: 2011;22(6)).

Xolair (omalizumab)

Xolair är godkänt som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos vuxna och ungdomar (från tolv års ålder) med svår allergisk astma. (Tryckt version: 2007;18(2)).

Xolair (omalizumab) – ny indikation

Xolair är godkänt som tilläggsbehandling vid kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling. Rekommenderad dosering är 300 mg som subkutan injektion var fjärde vecka. Behovet av fortsatt behandling bör kontinuerligt följas upp av behandlande läkare. Det råder begränsad erfarenhet avseende långtidsbehandling längre än 6 månader. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(5).

Xultophy (insulin degludek/liraglutid)

Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1-receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Xydalba (dalbavancin)

Obs, arkiverad monografi. Xydalba är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Xyrem (natriumoxybat)

Xyrem är godkänt för behandling av kataplexi hos vuxna patienter med narkolepsi. (Tryckt version: 2006;17(2)).

Yasmin (drospirenon/etinylöstradiol)

Yasmin är ett nytt kombinerat p-piller som innehåller ett nytt gestagen – drospirenon. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Yellox (bromfenak)

Yellox har godkänts för att behandla postoperativ inflammation efter kataraktextraktion. En droppe ges i det opererade ögat två gånger dagligen med början dagen efter kataraktkirurgi och och behandlingen fortsätter under den postoperativa periodens första två veckor. (Tryckt version: 2011;22(5)).

Yentreve (duloxetin)

Yentreve är godkänt för behandling av kvinnor med måttlig till svår ansträngningsinkontinens. (Tryckt version: 2004;15(6)).

Zaditen (ketotifenvätefumarat)

Zaditen (ketotifenvätefumarat) är ytterligare en histamin (H1)-receptorantagonist som godkänts för behandling av allergisk konjunktivit hos vuxna och barn >12 år. (Tryckt version: 2002;13(5)).

ZALTRAP (aflibercept)

ZALTRAP i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer (MCRC), som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(4).

Zanidip (lerkanidipin)

Zanidip är godkänt för behandling av mild till måttlig essentiell hypertoni. (Tryckt version: 1997;8(7) / 2000;11(5)).

Zartra/Aldara (imiquimod)

Obs, arkiverad monografi. Aldara/Zartra är godkänt för lokal behandling av utvärtes genitala och perianala vårtor hos vuxna. (Tryckt version: 1999;10(2)).

Zeffix (lamivudin)

Zeffix är godkänt för behandling av kronisk hepatit B infektion hos vuxna patienter med sviktande (dekompenserad) eller kompenserad leverfunktion. (Tryckt version: 2001;12(4)).

Zelboraf (vemurafenib)

Zelboraf är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med BRAF V600 -mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom.Tryckt version: 2012;23(6).

Zeldox (ziprasidon)

Ziprasidon är ett nytt antipsykotikum, med antagonistiska effekter på dopamin D2-, 5HT2A- och 5HT2C- receptorer. (Tryckt version: 2001;12(2)).

Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam)

Obs, arkiverad monografi. Zerbaxa (ceftolozan och tazobaktam)är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, akut pyelonefrit och komplicerade urinvägsinfektioner hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Zinforo (ceftarolinfosamil)

Zinforo är godkänt på indikationerna komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt samhällsförvärvad pneumoni. Tryckt version: information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

Zocord (simvastatin) - ny styrka och dos

En ny högre styrka och en ny högre maximal dygnsdos har godkänts för Zocord (80 mg). Indikationen för Zocord 80 mg är hyperlipoproteinemi och behandling kan vara indicerad hos patienter med primär hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi (typ IIa och IIb). (Tryckt version: 1999;10(1)).

Zoely/IOA (nomegestrolacetat, östradiol)

Antikonception. (Tryckt version: 2011;22(5)).

Zoladex (goserelin) - ny indikation

Zoladex i kombination med tamoxifen är godkänt för adjuvant behandling av pre- och perimenopausala kvinnor med receptorpositiv bröstcancer när cytostatika inte anses lämplig. (Tryckt version: 2003;14(5)).

Zoloft (sertralin) - ny indikation

Zoloft är numera även godkänd för indikationen paniksyndrom med eller utan agorafobi. (Tryckt version: 1998;9(1)).

Zometa (zoledronsyra)

Zometa är godkänt för behandling av tumörinducerad hyperkalcemi. (Tryckt version: 2001;12(6)).

Zomig (zolmitriptan)

Zomig är godkänt för akut behandling av migrän. (Tryckt version: 1998;9(1)).

Zonegran (zonisamid)

Zonegran är godkänt som tilläggsterapi vid behandling av vuxna patienter med partiella epileptiska anfall med eller utan sekundär generalisering. (Tryckt version: 2006;17(3)).

Zontivity (vorapaxar)

Obs, arkiverad monografi. Zontivity administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, när tillämpligt, klopidogrel, är avsett för att minska aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som har haft hjärtinfarkt. Zontivity ska sättas in tidigast två veckor efter en hjärtinfarkt och helst inom de första 12 månaderna efter den akuta händelsen. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Zostavax (vaccin mot herpes zoster (levande))

Obs, arkiverad monografi. Zostavax är godkänt för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN). (Tryckt version: 2006;17(4))

Zostavax (vaccin mot herpes zoster)

Obs, arkiverad monografi. Zostavax är ett vaccin mot herpes zoster och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi som godkändes i EU 2006. Vaccinet har börjat marknadsföras i Sverige först under 2013. Sedan godkännandet har indikationen utökats till att gälla från 50 år och mer information om vaccinets effekt och säkerhet finns att tillgå. Den ursprungliga läkemedelsmonografin har därför uppdaterats i november 2013. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Zurampic (lesinurad)

Obs, arkiverad monografi. Zurampic innehåller lesinurad och är, i kombination med en xantinoxidashämmare, avsett för vuxna för adjuvant behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt (med eller utan tofi) som inte har uppnått målnivån för serumurat med en adekvat dos av enbart en xantinoxidashämmare. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Zyban (bupropionhydroklorid, ambfebutamon)

Zyban är godkänt för rökavvänjning hos nikotinberoende patienter. (Tryckt version: 2000;11(4)).

Zyprexa (olanzapin)

Zyprexa är godkänt för behandling av schizofreni. (Tryckt version: 1996;7(6)).

Zytefort / Avodart / Avolve / Duagen (dutasterid)

Obs, arkiverad monografi. Avodart innehåller dutasterid som är en hämmare av 5alfa-reduktas vilket svarar för konversion av testosteron till dihydrotestosteron (DHT). (Tryckt version: 2003;14(3)).

Zyvoxid (linezolid)

Obs, arkiverad monografi. Zyvoxid är ett antibiotikum godkänt för behandling av nosokomial pneumoni, samhällsförvärvad pneumoni, komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner. (Tryckt version: 2002;13(4)).

 

Monografier humanläkemedel

  • Arkiverade monografier - humanläkemedel
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies