Crestor (rosuvastatin)

Obs, arkiverad monografi. Crestor är godkänt för primär hyperkolesterolemi eller kombinerad hyperlipidemi som tillägg till diet när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig. (Tryckt version: 2003;14(3)).

Obs, arkiverad monografi

Sammanfattning

Den aktiva substansen i Crestor är HMG CoA-reduktashämmaren rosuvastatin. Behandlingsindikationerna är:

  • Primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t ex motion) är otillräcklig.
  • Homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t ex LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är lämplig.

I studierna har noterats en sänkning av totalkolesterol med mellan 36% till 46%, LDL-kolesterol sänktes mellan 52% till 63% och HDL ökade mellan 8% och 14%. Triglycerider minskade med 10% till 28%. I jämförande studier med andra statiner visades att 40 mg rosuvastatin sänkte totalkolesterol och LDL signifikant mer än 80 mg atorvastatin och simvastin samt mer än 40 mg pravastatin
De biverkningar som noterades var de för läkemedelsklassen förväntade d.v.s. muskel- och leverpåverkan och dessa uppträdde i ungefär samma omfattning som för andra statiner. Proteinuri, huvudsakligen av tubulär typ utvecklades i stigande frekvens vid högre doser och noterades hos <1% av patienter behandlade med 10-20 mg, jämfört med 3,8% och 16% vid 40 respektive 80 mg rosuvastatin, vilket var den högsta studerade dosen. Hos patienter som behandlas med högsta godkända dos av rosuvastatin, 40 mg, bör värdering av njurfunktionen ingå som del av rutinuppföljningen. Denna dos ska endast övervägas för patienter med svår hyperkolesterolemi, särskilt familjär hyperkolesterolemi.

Läkemedelsverkets värdering

Rosuvastatin är en ny statin, som förefaller sänka totalkolesterol och LDL-kolesterol något mer än atorvastatin och betydligt mer än pravastatin och simvastatin. Data avseende effekt på morbiditet och mortalitet saknas ännu och säkerhetsdatabasen är begränsad. Rosuvastatin bör därför i första hand användas hos patienter som inte uppnår behandlingsmålet med statiner som visats ha förebyggande effekt på kardiovaskulära händelser.

Terapeutiska indikationer

Primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t ex motion eller viktminskning) är otillräcklig.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t ex LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är lämplig.

Verksam beståndsdel

 Illustration molekyl
 
Den aktiva beståndsdelen är rosuvastatin (kalciumsaltet).

 

Obs, arkiverad monografi

Dosering

Innan behandling med rosuvastatin påbörjas ska patienten erhålla kolesterolsänkande diet som skall fortsätta under behandlingen.
Dosen ska anpassas efter behandlingsmål och patientens svar på behandlingen. Individuella behandlingsmål bestäms av gällande riktlinjer.

Rekommenderad startdos är 10 mg en gång dagligen och majoriteten av patienterna når de rekommenderade behandlingsmålen med denna dos. Om nödvändigt, kan dosjustering till 20 mg göras efter fyra veckor. Dosen 40 mg ska endast övervägas för patienter med svår hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter med familjär hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg och för dessa ska värdering av njurfunktionen övervägas som en del av rutinuppföljningen.

Crestor kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan samtidigt intag av föda.

Kinetik

Den absoluta biotillgängligheten ligger runt 20% och maximala plasmanivåer nås 3-5 timmar efter dosintag. Den terminala halveringstiden är cirka 20 timmar. Steady state-koncentrationer nås inom cirka 5 dygn. Farmakokinetiken är dosproportionell inom det aktuella dosområdet. Ungefär 85% av rosuvastatin binds till plasmaproteiner, huvudsakligen albumin och Vss uppskattas till cirka 134L.

Hepatisk elimination via biliär utsöndring samt i något mindre utsträckning metabolism står för huvuddelen av rosuvastatins elimination. Fraktion utsöndrad renalt som oförändrad substans är 30% av systemisk tillgänglig dos. Metabolismen sker till största delen via isoenzym CYP2C9. Troligen förekommer en viss enterohepatisk recirkulation.

Vid lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning behöver dosen ej justeras, vid svår nedsättning (kreatininclearence<30ml/min) sågs en trefaldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en niofaldig ökning av N-desmetyl metaboliten.

Någon ökad exponering sågs ej vid lätt leverfunktionsnedsättning. I gruppen med måttlig leverfunktionsnedsättning sågs en två till fyrfaldig ökning av exponeringen i två av patienterna. Patienter med avancerad leversjukdom har inte studerats.

Interaktioner

Kombination med ciklosporin gav en mer än sjufaldig ökning av exponeringen för rosuvastatin mätt som AUC och kombinationen är kontraindicerad. Trolig mekanism är interaktion på transportproteinnivå. Rosuvastatin påverkar liksom andra statiner den antikoagulerande effekten av warfarin. Samtidig behandling med gemfibrozil ökade exponeringen för rosuvastatin tvåfaldigt och kombination rekommenderas ej.

Klinik

Effekt

Rosuvastatin har jämförts med flera av statinerna på den svenska marknaden (1-5). Effekter på lipidnivåerna av den högsta rekommenderade dosen av rosuvastatin och av maximal godkänd dos av atorvastatin, pravastatin och simvastatin framgår av tabell 1.

Tabell 1. Procentuell förändring från basnivån av lipidnivåer hos patienter med hyperlipidemi Fredrickson typ IIa/IIb vecka 6, rosuvastatin  jämförd med andra statiner i maximala godkända doser (5)

 

Lipid

 

Jämförelsestatin
och dos

 

Rosuva-
statin 

40 mg
(N=160)

Atorva-
statin 

80 mg
(N=165)

Prava-
statin 

40 mg
(N=161)

Simva-
statin 

80 mg
(N=163)

LDL-kolesterol

 

 

 

 

medelvärde

–54,9

–51,1

–29,7

–45,7

skillnad

NA

–3,9

–25,3

–9,2

p-värde

NA

0,007

<0,001

<0,001

HDL-C

 

 

 

 

medelvärde

9,6

2,0

5,5

6,8

skillnad

NA

7,6

4,1

2,8

p-värde

NA

<0,001

0,001

<0,001

TG

 

 

 

 

medelvärde

–26,1

–28,2

–13,2

–18,1

skillnad

NA

2,1

–12,9

–8,0

p-värde

NA

0,431

<0,001

0,003

 

 

Andelen patienter som nådde behandlingsmålet avseende LDL-kolesterol enligt NCEP II värderades i två studier (2,4) och framgår av tabell 2. Tabellen talar för att den godkända startdosen (10 mg) kan vara onödigt hög eftersom 65-70% av patienterna når behandlingsmålet redan med 5 mg rosuvastatin.
 
 
Tabell 2 Upptitreringsstudier med olika statiner till maximalt godkända doser. Doser vid vilka Fredrickson typ IIa/IIb patienter nådde NCEP II målet för LDL-C vecka 52 (2, 4) 

 

Andel (%) av patienterna som nådde målet

 

Studie 2

Studie 4

 

Rosuva-
statin

Atorva-
statin

Rosuva-
statin

Prava-
statin

Simva-
statin

Startdos

5 mg
(N = 121)

10 mg
(N = 106)

10 mg
(N = 116)

5 mg
(N = 101)

10 mg
(N = 97)

20 mg
(N = 95)

20 mg
(N = 102)

Nådde målet vid

 

 

 

 

 

 

 

5 mg

68,6

-

-

65,4

-

-

-

10 mg

14,9

82,1

58,6

12,9

79,2

-

-

20 mg

2,5

11,3

18,1

5,0

6,3

30,5

50,0

40 mg

0

2,8

5,2

3,0

2,2

29,5

13,7

80 mg

-

-

5,2

-

-

-

8,8

Nådde ej målet

14,1

3,8

12,9

13,9

12,5

40,0

27,7

 

 

Obs, arkiverad monografi 

Biverkningar och säkerhet

Biverknings- och säkerhetsdata fanns vid godkännandet för sammanlagt 11711 patientår, 4786 patienter har nu behandlats i mer än 48 veckor med rosuvastatin. De biverkningar som noterades var dels de för läkemedelsklassen förväntade, dels njurpåverkan i form av proteinuri av huvudsakligen tubulär typ (tabell 3). Denna biverkan vid statinbehandling har inte beskrivits tidigare, men noterades i låg frekvens också för jämförelsepreparaten i de kliniska studierna av rosuvastatin. Serumkreatininstegring var ovanlig, men noterades i stigande frekvens med högre doser av rosuvastatin. Av 1234 patienter behandlade med 20 mg rosuvastatin uppvisade 0,7% vid något tillfälle stegring av serumkreatinin med mer än 30% och till nivå över övre normalgränsen. För de 1369 respektive 1448 patienterna behandlade med 40 mg respektive 80 mg var motsvarande siffror 1,2% och 4,4%. Hittillsvarande data tyder inte på att proteinuri är prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom.

Tabell 3. Njureffekter av rosuvastatin  

 

Rosuvastatin behandling

 

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

80 mg

Antal patienter med noll eller spår avseende
protein vid basnivån

902

1545

913

1377

1159

Procentuell andel med förändring till = 1 g protein/l urin vid något tillfälle

0,9a

1,1a

1,1a

3,8a,b

16,0b

a p<0,001 vs 80 mg (Pearson chi-squared test)
b p<0,001 vs 10 mg (Pearson chi-squared test)

På grund av biverkningsprofilen bör värdering av njurfunktionen övervägas vid behandling med 40 mg rosuvastatin.

Referenser

1. Davidson Michael et al. Comparison of effects on low-density lipoprotein cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol with rosuvastatin versus atorvastatin in patients with type IIa or Iib hypercholesterolemia. The American Journal of Cardiology 2002;89:268-75.
2. Olsson Anders G et al. Effects of rosuvastatin and atorvastatin compared over 52 weeks of treatment in patients with hypercholestorolemia. American Heart Journal 2002;144:1044-51.
3. Paoletti Rodolfo et al. Rosuvastatin demonstrates greater reduction of low-density lipoprotein cholesterol compared with pravastatin and simvastatin in hypercholesterolaemic patients: a randomised double-blind study. Journal of Cardiovascular Risk 2001;8:383-90.
4. Brown W, Virgil et al. Efficacy and safety of rosuvastatin compared with pravastatin and simvastatin in patients with hypercholesterolemia: A randomised, double-blind, 52 week trial. American Heart Journal 2002;144:1036-43.
5. Peter H, Jones et al. Statin Therapies for Elevated Lipid Levels Compared Across Dose Ranges to Rosuvastatin: Low-Density Lipoprotein-Cholesterol and High-Density Lipoprotein-Cholesterol. J Am Coll Cardiol 2003 (suppl.):315A-316A. Abstract 876-2.
 

 
 

Crestor (rosuvastatin)

ATC-kod:
C10AA07
Form, styrka:
Tabletter 10, 20, 40 mg
Tillståndsinnehavare:
Astra Zeneca
Godkännandeprocedur:
Ömsesidiga proceduren
Godkännandedatum:
4 april 2003
Monografins publiceringsdatum:
9 maj 2003
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2003;14(3). ISSN 1101-7104.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies