Evra (etinylestradiol och norelgestromin)

Obs, arkiverad monografi. Evra är ett transdermalt depotplåster som innehåller östrogenet etinylestradiol och gestagenet norelgestromin och är avsett som preventivmedel för kvinnor. (Tryckt version: 2002;13(7-8)).

Obs, arkiverad monografi

Sammanfattning

Evra är ett transdermalt depotplåster som innehåller östrogenet etinylestradiol och gestagenet norelgestromin och är avsett som preventivmedel för kvinnor. I jämförande studier med orala kombinerade p-piller av två typer, omfattande cirka 2900 kvinnor som behandlats i 6-13 cykler var graviditetsutfallet väsentligen detsamma för de tre preventivmetoderna. Inga fördelar har påvisats avseende biverkningar eller behandlingsavbrott. Compliance kan vara något bättre än med orala kombinerade p-piller.

Resthalten av etinylestradiol i använda plåster är hög. För att undvika negativa miljöeffekter finns därför särskilda hanteringsföreskrifter för använda plåster.

Läkemedelsverkets värdering

Evra utgör ett nytt administrationssätt för kombinerad hormonell antikonception hos kvinnor. Inga säkra terapeutiska, säkerhetsmässiga eller andra patientfördelar jämfört med orala kombinerade p-piller har påvisats. Eftersom risken för venös tromboembolism är okänd för EVRA bör det inte vara ett förstahandsalternativ för nya användare av kombinerade hormonella preventivmedel. Pga den stora mängden etinylestradiol i Evra medför felaktig hantering av överblivna plåster större hormonell miljöbelastning än kombinerade oral p-piller.

Verksam beståndsdel

De aktiva beståndsdelarna i Evra är etinylestradiol och norelgestromin.

Substansen norelgestromin är nästan olöslig i vatten men lättlöslig i etanol och koncentrerad ättiksyra. Substansen uppvisar polymorfism.

Illustration: molekyl

Substansen etinylestradiol är nästan olöslig i vatten men lättlöslig i etanol. Den löses upp i utspädda alkaliska lösningar. Substansen uppvisar polymorfism.

Illustration: molekyl


 

Terapeutiska indikationer

Preventivmedel för kvinnor. Säkerheten och effektiviteten har fastställts för kvinnor mellan 18-45 år.

 

Obs, arkiverad monografi

Klinik

Evra är det första kombinerade hormonella antikonceptionsmedlet för kvinnor som utgörs av ett depotplåster för transdermal tillförsel. Varje plåster innehåller 0,75 mg etinylestradiol (EE) och 6 mg norelgestromin (NGMN). Plåstret avger cirka 20 mikrogram EE och 150 mikrogram NGMN till systemcirkulationen per dygn. Dosrekommendationen är ett plåster per vecka i tre konsekutiva veckor följt av en plåsterfri vecka. Etinylestradiol är den välkända östrogenkomponenten i nästan alla kombinerade orala p-piller. NGNM är primärmetabolit till gestagenet norgestimat som ingår i det kombinerade p-pillret Cilest.

Klinisk effekt

Den kontraceptiva effekten av Evra har studerats i en jämförande studie mot Mercilon som omfattade 1487 kvinnor, en mot Trinordiol i vilken inkluderades 1415 kvinnor. I en tredje studie (3), som var okontrollerad, inkluderades 1664 kvinnor. I de tre studierna behandlades en tredjedel av kvinnorna i tretton cykler medan två tredjedelar behandlas i sex cykler. Det totala antalet graviditeter hos de 3319 kvinnor (22155 cykler) som behandlades med Evra i de tre studierna var femton. Fem (33%) av dessa graviditeter inträffade hos kvinnor med en kroppsvikt på 90 kg eller högre trots att de utgjorde endast mindre än 3% av studiepopulationen. Pearl-index för Evra var 0,88 (95-% konfidensintervall, CI, 0,43-1,32). Pearl-index för Mercilon var 0,56 (95% CI 0-1,33). Motsvarande tal för Trinordiol var 2,18 (95% CI 0,57-3,8).

Säkerhet

Mycket vanliga (över 10%) biverkningar med Evra var bröstsymtom, huvudvärk, lokala reaktioner och illamående. Bröstsymtom rapporterades hos 22% av kvinnorna som behandlades med Evra jämfört med 6 till 9% av kvinnorna som behandlades med de orala kombinerade p-pillren. Bröstsymtom var milda till måttliga i intensitet och förekom huvudsakligen under första cykeln och antalet rapporter minskade med tiden. I övrigt liknade biverkningsbilden den hos kombinerade p-piller.

Storleken på genomförda studier tillåter inte slutsatser avseende risken för venös tromboembolism. Evra bör därför inte vara ett förstahandsalternativ för nya användare av kombinerade hormonella preventivmedel.

Studieavbrott och compliance

I den jämförande studien mot Mercilon avbröt 19,9% av kvinnorna i Evragruppen och 14,5% i Mercilongruppen behandlingen. I den jämförande studien mot Trinordiol var motsvarande tal 29,6 respektive 24,3%. Andelen cykler med fullständig compliance var 89% för Evra i den jämförande studien mot Trinordiol (78%), (p<0,001) och i den jämförande studien mot Mercilon 91% respektive 88% (ns).

 

Obs, arkiverad monografi

Miljöaspekter

Ungefär 600 mikrogram EE (cirka 80% av det totala plåsterinnehållet) finns kvar i Evraplåstren då de avlägsnas från huden. Om använda plåster spolas ner i toaletten kan relativt stora mängder etinylestradiol spridas via avloppsvattnet till miljön med negativa miljöeffekter. Använda och överblivna plåster ska kasseras som brännbara sopor eller återlämnas till Apoteket för destruktion.

Litteratur

1. Archer DF, Bigrigg A, Smallwood GH, Shangold GA, Creasy GW, Fisher AC. Assessment of compliance with a weekly contraceptive patch (Ortho Evra/Evra) among North American women. Fertil Steril. 2002 Feb;77(2 Suppl. 2):S27-31.
2. Sibai BM, Odlind V, Meador ML, Shangold GA, Fisher AC, Creasy GW. A comparative and pooled analysis of the safety and tolerability of the contraceptive patch (Ortho Evra/Evra). Fertil Steril. 2002 Feb;77(2 Suppl. 2):S19-26.
3. Zieman M, Guillebaud J, Weisberg E, Shangold GA, Fisher AC, Creasy GW. Contraceptive efficacy and cycle control with the Ortho Evra/Evra transdermal system: the analysis of pooled data. Fertil Steril. 2002 Feb;77(2 Suppl. 2):S13-8.
4. Audet, Moreau, Koltun, Waldbaum, Shangold, Ficher, Creasy, Evaluation of contraceptive efficacy and cycle control of a transdermal contraceptive patch vs an oral contraceptive, JAMA 285:18, 2347.2354 (May 9, 2001).

 

 
 

Evra

ATC-kod: G03AA13
Form, styrka:
Transdermalt depotplåster (0,75 mg, 6 mg)
Tillståndsinnehavare:
Janssen Cilag International NV
Godkännandeprocedur:
EU-kommissionen
Godkännandedatum:
22 augusti 2002
Monografins publiceringsdatum:
19 december 2002
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2002;13(7-8). ISSN 1101-7104.

 

Presentationsmaterial

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies