Levitra (vardenafil)

Obs, arkiverad monografi. Levitra är godkänt för behandling av erektil dysfunktion. (Tryckt version: 2003;14(4)).

Obs, arkiverad monografi

Sammanfattning

Levitra (vardenafil) är, som sildenafil och tadalafil, en selektiv hämmare av fosfodiesteras 5 med indikationen erektil dysfunktion. Liksom för andra läkemedel i gruppen krävs sexuell stimulering för att Levitra skall ha effekt. Andelen samlagsförsök med erektion för att kunna genomföra ett samlag var 30 - 40 procentenheter högre av 10 - 20 mg vardenafil än av placebo. Effekt har även visats hos patienter med diabetes och hos patienter som genomgått prostatektomi. Inga studier har genomförts på patienter som har genomgått andra typer av kirurgi i bäckenet eller med skador i centrala nervsystemet. Det saknas relevanta jämförande studier med sildenafil. Inga andra än för hämmare av fosfodiesteras 5 välkända biverkningar har observerats.

Läkemedelsverkets värdering

Vardenafil är den tredje selektiva hämmaren av fosfodiesteras 5 för behandling av erektil dysfunktion. Konklusiva jämförande studier med sildenfil saknas men effekten förefaller vara av samma storleksordning som av sildenafil. En skillnad är dock att effekt av vardenafil, i motsats till fallet för sidenafil, ej har dokumenterats hos patienter med neurologiska skador såsom ryggmärgsskada eller hos patienter som genomgått olika former av kirurgi i bäckenet förutom prostatektomi.

Verksam beståndsdel

Illustration molekylVardenafil tillhandahålls som hydrokloridtrihydrat

Indikationer

Behandling av erektil dysfunktion vilket är oförmåga att få eller bibehålla erektion tillräcklig för tillfredsställande sexuell aktivitet.

För att Levitra skall vara effektivt krävs sexuell stimulering. Levitra skall ej användas av kvinnor.

 

Obs, arkiverad monografi

Klinik

Bakgrund


Vid sexuell stimulering sker en lokal frisättning av kväveoxid i den erektiva vävnaden i penis, vilket stimulerar guanylcyklasaktiviteten. Detta höjer den intracellulära koncentrationen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) som relaxerar den glatta muskulaturen vilket leder till ökat inflöde av blod i penis och erektion. Hämmare av fosfodiesteras 5 minskar nedbrytningen av cGMP varvid svaret på frisättningen av kväveoxid förstärks. Fosfodiesterashämmare har ingen effekt vid avsaknad av sexuell stimulering.

1998 godkändes den första selektiva hämmaren av fosfodiesteras 5 mot erektil dysfunktion, sildenafil, och 2002 den andra, tadalafil. Nu har ytterligare en selektiv hämmare av fosfodiesteras 5, vardenafil, godkänts.

Klinisk effekt

Doseffektstudier har genomförts med doser från 2,5 - 40 mg vardenafil. Doserna 5 - 20 mg hade ett positivt effekt/biverkningsförhållande. Av detta skäl testades doserna 5, 10 och 20 mg i fas III-studierna.

Nyckelstudier

Fyra placebokontrollerade parallellgruppstudier (1, 2, 3, 4) har genomförts. I en studie inkluderades en behandlingsarm med sildenafil (2). Alla studierna inleddes med en behandlingsfri period om fyra veckor för att fastställa den erektila och sexuella funktionen vid basnivån. Patienterna instruerades att ta vardenafil cirka en timme före förväntad sexuell aktivitet. Effekten analyserades (ITT) efter tolv veckor ( interimanalys i en). Totalt inkluderades 2431 patienter i de fyra studierna.

Studiepopulationen utgjordes av män över 18 år och som hade haft erektil dysfunktion i minst sex månader. Patienter som använde nitrater eller hade en instabil hjärtsjukdom inkluderande instabil angina, hjärtsvikt eller okontrollerad hypertoni uteslöts. I en studie inkluderades patienter med diabetes mellitus (3) och i en annan (4) patienter som genomgått prostatektomi utan nervskada. Patienter som led av erektil dysfunktion pga ryggmärgskada eller andra neurologiska skador, bäckenkirurgi av annan typ eller trauma inkluderades ej.

Läkemedelseffekten värderades med hjälp av två frågeformulär. IIEF (International index of erectile dysfunction) är ett frågeformulär som utvärderar patientens uppfattning av den erektila funktionen under de senaste fyra veckorna. IIEF-domänen erektil funktion kan variera från 1 till 30. En poängsumma = 26 betraktas som normal erektil funktion SEP-dagboken (Sexual Encounter Profile) är ett frågeformulär som fylls i av patienten kort efter varje samlagsförsök. SEP har fem frågor, svaren ska vara ja eller nej.

De primära effektmåtten bestod av tre variabler som belyste den erektila funktionen. Den ena belyste funktionen under de senaste fyra veckorna (IIEF-domänen erektil funktion), den andra och tredje var SEP-fråga 2 (Kunde du föra in din penis i din partners vagina? ) och 3 (Var din erektion tillräckligt långvarig så att du kunde genomföra ett lyckat samlag?).

Utfallet av de fyra studierna framgår av tabell 1- 4.

Tabell 1. Effekten av vardenafil jämfört med placebo i studie 1 (allmän population) efter 12 veckors behandling. 

 

 

Placebo

Vardenafil 5 mg

Vardenafil 10 mg

Vardenafil 20 mg

IIEF Erectile Function Domain (LOCF)

Poäng, basnivå

13,6

12,5

13,4

12,8

Poäng efter 12 veckor 

15,0

18,4

20,6

21,4

Andel samlagsförsök med lyckad penetration (%)

Basnivå

46,0

42,8

45,4

40,9

Efter 12 veckor

51,7

65,5

75,5

80,5

Andel samlagsförsök med tillräckligt långvarig erektion (%)

Basnivå

14,9

14,0

14,6

14,7

Efter 12 veckor

32,2

50,6

64,5

64,5

 

Tabell 2. Effekten av vardenafil jämfört med placebo i studie 2 (allmän population) efter 12 veckors behandling

 

 

Placebo

Vardenafil 5 mg

Vardenafil 10 mg

Vardenafil 20 mg

 

IIEF Erectile Function Domain (LOCF)

Poäng, basnivå

13,0

13,2

13,1

13,3

 

Poäng efter 12 veckor

13,2

19,8

20,9

21,5

 

Andel samlagsförsök med lyckad penetration (%)

Basnivå

41,7

47,8

43,9

43,8

 

Efter 12 veckor

45,4

71,8

76,4

79,5

 

Andel samlagsförsök med tillräckligt långvarig erektion (%)

Basnivå

15,9

14,6

16,0

15,3

 

Efter 12 veckor

24,9

54,9

61,6

63,9

 

 

I denna studie inkluderades en behandlingsarm med sildenafil. Resultaten av jämförelsen med sildenafil är dock svåra att tolka eftersom 60% av patienterna hade tidigare behandlats med sildenafil varav en fjärdedel hade slutat pga biverkningar eller bristande effekt.

Tabell 3 Effekten av vardenafil jämfört med placebo i studie 3 (patienter med diabetes) efter 12 veckors behandling.

 

 

Placebo

Vardenafil

10 mg

Vardenafil

20 mg

IIEF Erectile Function Domain (LOCF)

Poäng, basnivå

11,2

11,0

12,4

Poäng efter 12 veckor

12,6

17,1

19,0

Andel samlagsförsök med lyckad penetration (%)

Basnivå

33,2

30,9

41,1

Efter 12 veckor

36,4

61,3

63,8

Andel samlagsförsök med tillräckligt långvarig erektion (%)

Basnivå

11,3

9,4

15,4

Efter 12 veckor

23,0

49,2

54,2

 

Obs, arkiverad monografi

 

Tabell 4. Effekten av vardenafil jämfört med placebo i studie 4 (patienter efter prostatektomi) efter 12 veckors behandling  

 

 

Placebo

Vardenafil

10 mg

Vardenafil

20 mg

IIEF Erectile Function Domain (LOCF)

Poäng, basnivå

9,1

9,3

9,2

Poäng efter 12 veckor

9,2

15,3

15,3

Andel samlagsförsök med lyckad penetration (%)

Basnivå

14,2

21,0

18,3

Efter 12 veckor

21,8

46,6

47,5

Andel samlagsförsök med tillräckligt långvarig erektion (%)

Basnivå

6,0

6,7

7,0

Efter 12 veckor

9,9

37,2

34,2


Alla skillnader mot placebo är signifikanta ( p<0,0001).
Vad gäller insättande av effekt och duration av effekt i förhållande till intag av vardenafil talar farmakokinetiska data för maximal effekt efter 30 min och att effekten varar upp till 5-6 timmar. I sexmånadersstudien (2) sågs inga tecken till utveckling av tolerans.

Säkerhetsvärdering

Totalt har 3780 patienter exponerats för vardenafil i olika doser fas i IIb- och III studier. Över 1630 patienter behandlades i mer än sex månader och över 730 i över ett år.

Biverkningar som förekom hos mer än 2% av de vardenafilbehandlade patienterna och var mer vanliga än i placebobehandlade grupper var bland annat huvudvärk, flushing och rinit.

Inga dödsfall eller allvarliga biverkningar som bedömdes vara relaterade till vardenafilbehandlingen förekom. Inga skillnader i incidensen av hjärtinfarkt sågs hos de vardenafil- respektive placebobehandlade patienterna av vilka 7% hade tecken till ischemisk hjärtsjukdom. Vardenafil sänker blodtrycket. I likhet med sildenafil skall vardenafil ej användas i samband med nitratbehandling pga risk för kraftigt blodtrycksfall.

Litteratur

1. Hellstrom WJ et al : Vardenafil for treatment of men with erectile dysfunction: efficacy and safety in a randomized double-blind placebocontrolled trial J Androl 2002; 23(6):763-71
2. Opublicerad dokumentation
3. Goldstein I et al: Vardenafil, a new phophodiesterase type 5 inhibitor, in the treatment of erectile dysfunction i men with diabetes. Diabetes Care, 2003; 26(3);777-83
4. Brock G et al: Efficacy and tolerability of vardenafil in males with erectile dysfunction following radical prostatectomy. Eur Urol 2002; suppl 1; 152

 
 

Levitra (vardenafil)

ATC-kod:
G04BE
Form, styrka:
Tabletter 5, 10 och 20 mg
Tillståndsinnehavare:
Bayer
Godkännandeprocedur:
Centrala proceduren
Godkännandedatum:
6 mars 2003
Monografins publiceringsdatum:
24 juni 2003
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2003;14(4). ISSN 1101-7104.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies