Arkiverade monografier - veterinära läkemedel

Monografier äldre än cirka två år hittar du i arkivet. Anledningen är att monografierna är baserade på tillgänglig kunskap om produkten vid godkännande. Risk i förhållande till nytta kan förändras med tiden varför den bedömning som gjordes vid godkännandet kan vara inaktuell.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Advocate vet.

Advocate är en kombinationsprodukt avsedd för blandinfektioner med loppor och andra parasiter hos hund och katt.

Alizin vet.

Alizin är ett medel för att framkalla medicinsk abort hos tik.

Atopica (ciklosporin)

Symtomatisk behandling av kronisk allergisk dermatit hos katt. (Tryckt version: 2012;24(1)).

Atopica vet.

Atopica vet är godkänt för behandling av kroniska manifestationer av atopisk dermatit hos hund.

Aurizon vet.

Aurizon vet. örondroppar är en kombinationsprodukt innehållande marbofloxacin, klotrimazol och dexametason. Den är avsedd för behandling av extern otit hos hund orsakad marbofloxacinkänsliga stammar av Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli och Proteus mirabilis vid samtidig förekomst av jästsvamp (Malassezia pachydermatis).

Baycox vet.

Baycox vet. är godkänt för att förebygga kliniska tecken på koccidios (orsakad av Isospora suis) hos smågrisar i besättningar där koccidios tidigare konstaterats.

Bimoxyl

Bimoxyl vet. innehåller amoxicillin som är ett penicillinaskänsligt penicillin med utvidgat spektrum (bakterier känsliga för penicillin G är även känsliga mot amoxicillin och därutöver ses effekt även mot vissa gram-negativa bakterier, t.ex. många stammar av E. coli). Sedan tidigare är Bimoxyl godkänt för behandling av infektioner hos svin och hund och nu finns indikation även för nötkreatur.

Boviseal vet. (tungt vismutsubnitrat)

Boviseal vet. är avsedd för att användas i friska juverdelar för att minska incidensen av nya intramammära infektioner under sintidsperioden.

Caninsulin vet.

Caninsulin vet. innehåller svininsulin som är identiskt med hundinsulin men skiljer sig något från kattens insulin. Läkemedlet är godkänt sedan tidigare för diabetes mellitus hos hund och ger medellång effektduration. Nu är medlet även godkänt för katt.

Cardalis vet. (benazepril + spironolakton)

För behandling av hjärtsvikt orsakad av kronisk degenerativ klaffinsufficiens hos hund (vid behov kombinerat med diuretika). (Tryckt version: 2012;24(1)).

Carepen vet

Carepen vet. innehåller bensylpenicillin och är godkänt för behandling av mastit hos lakterande kor orsakad av penicillinkänsliga bakterier i första hand som komplement till parenteral behandling.

Cartrophen vet.

Cartrophen vet. innehåller natriumpentosanpolysulfat (NaPPS) som är en polysulfaterad polysackarid. Preparatet är godkänt för behandling av degenerativa ledsjukdomar hos hund.

Cerenia (maropitant)

Cerenia är ett kräkningshämmande läkemedel i tablettform och injektionsvätska, godkänt för behandling och förebyggande behandling av kräkning hos hund orsakad av mag-tarmsjukdom och kemoterapibehandling samt för förebyggande av åksjuka. (Tryckt version: 2008;19(2)).

Certifect (fipronil/metopren/amitraz)

Behandling och förebyggande behandling av hund mot fästingar och mot pälsätande löss. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(2).

Circovac

Efter immunisering av gyltor och suggor: passiv immunisering av smågrisar via kolostrum för att reducera lesioner i lymfoid vävnad orsakade av PCV2-infektion och som ett hjälpmedel att reducera PCV2-associerad dödlighet. (Tryckt version: 2008;19(5)).

Clomicalm (klomipraminhydroklorid)

Den veterinära indikationen är separationsrelaterade tillstånd hos hund som yttrar sig i form av destruktivt beteende.

Convenia (cefovecin)

Cefovecin tillhör gruppen tredje generationens cefalosporiner och är godkänd för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner samt urinvägsinfektion hos hund och katt. (Tryckt version: 2008;19(2)).

Dexadreson vet.

Dexadreson vet. är godkänt för att användas vid tillstånd där glukokortikoidernas antiinflammatoriska, antiallergiska, immunosuppressiva eller glukoneogenetiska effekter eftersträvas och det kan ges till nöt, häst, svin och hund och katt.

Dexdomitor vet.

Icke-invasiv, mild till måttligt smärtsam behandling och undersökning som kräver fasthållning, sedering och analgesi av hund och katt. Premedicinering av katt före induktion och underhåll av generell anestesi med ketamin. Djup sedering och analgesi hos hund vid samtidig behandling med butorfanol för medicinska och mindre kirurgiska ingrepp.

Dolorex (butorfanol)

Dolorex innehållande butorfanol (syntetisk opioid) är avsett för veterinärt bruk. Därför behöver butorfanol inte längre förskrivas på licens. (Tryckt version: 2008;19(5)).

Draxxin (tulatromycin)

Draxxin (tulatromycin) är en makrolid avsedd för behandling och förebyggande behandling av luftvägsinfektion hos svin. (Tryckt version: 2007;18(4)).

Drontal comp vet.

Drontal comp vet. är ett antiparasitärt medel för hund där blandinfektion med rundmask och bandmask föreligger. Dessutom som profylaktisk avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask.

Equilis StrepE

För immunisering av häst mot Streptococcus equi för att reducera kliniska tecken och förekomst av bölder i lymfkörtlar. Equilis StrepE är inte avsett för rutinvaccinering mot kvarka utan enbart godkänt för användning i sammanhang där det finns en stor risk för smitta med Streptococcus equi.

Equimax vet

Equimax vet. är godkänt för behandling av blandade cestod- och nematod- eller artropodangrepp orsakade av matura och immatura rundmaskar, lungmaskar, styngflugor och bandmaskar hos häst.

Equip Rotavirus (vaccin mot ekvint rotavirus)

För vaccination av dräktiga ston för att ge passiv överföring av antikroppar till föl för att minska risken för diarré som orsakas av ekvint rotavirus av serotyp G3 P12. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Fortekor vet. (benazeprilhydroklorid) – ny indikation

Reducering av proteinuri vid kronisk njursjukdom hos katt. Tryckt version: 2012;24(1).

Frontline vet.

Frontline vet. innehåller fipronil som är en insekticid och akaricid substans. Preparatet är godkänt sedan tidigare som medel mot loppor (Ctenocephalides spp) på hund och katt samt fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) på hund. Nu har indikationerna utökats till att omfatta även fästingar på katt samt löss på båda djurslagen.

Gastrogard vet.

Gastrogard vet är godkänt till häst för behandling av magsår.

Hylartil vet. - nytt djurslag: hund

Hylartil vet. har nu fått utökad indikation och är numera godkänt även för lokalbehandling av ickeinfektiösa ledinflammationer hos hund. Hylartil vet. innehåller hyaluronsyra och är sedan tidigare godkänt för lokalbehandling av ickeinfektiösa ledinflammationer och seninflammationer hos häst.

Improvac (GnRF) vet.

Improvac är ett läkemedel avsett att minska risken för galtlukt i slaktkroppen, som alternativ till kirurgisk kastrering.

Incurin vet.

Incurin vet. innehåller östriol som är ett endogent östrogen. Preparatet är godkänt för behandling av hormonberoende urininkontinens på grund av otillräcklig sfinktermekanism hos ovariehysterektomerade tikar.

Ingelvac CircoFLEX vet.

Ingelvac CircoFLEX är det första vaccinet mot Porcint Circovirus typ 2 (PCV2) som är avsett för aktiv immunisering av smågrisar.

Itrafungol vet. (itrakonazol)

Itrafungol innehåller itrakonazol som är en fungicid substans. Läkemedlet har godkänts för behandling av ringorm hos katt.

Masivet (masitinib)

Masivet är en tyrosinkinashämmare avsedd att behandla hundar med inoperabel mastcellstumör (grad II eller III) i de fall det konstaterats att hunden är bärare av muterad c-kit-receptor.

Metacam – ny indikation

Metacam har nu även godkänts till katt med indikationen lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler och skelett. (Tryckt version: 2007;18(5)).

Metacam - nya indikationer

Metacam vet. är ett NSAID (non steroid antiinflammatory drug) för veterinärt bruk som innehåller meloxikam. Under senare tid har ett flertal nya indikationer tillkommit för olika djurslag och antalet beredningsformer har utökats. Förutom för hund och nötkreatur är Metacam nu även godkänt för användning till katt, häst och svin.

Metacam (meloxikam)

Metacam injektionsvätska har erhållit godkännande för indikationen ”För lindring av post-operativ smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom kastration” hos gris. Tryckt version 2010;(21)3.

Milbemax vet. (milbemycin och praziquantel)

Milbemax vet. är en kombinationsprodukt som innehåller milbemycin och praziquantel. De båda substanserna är blandade i olika proportioner lämpliga för hund respektive katt. Produkten är godkänd för behandling av samtidig infektion med rundmask och bandmask. Produkten är inte avsedd för rutinavmaskning av hund.

Nobivac L4 (vaccin mot leptospiros hos hund)

Obs, arkiverad monografi. För aktiv immunisering av hund. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014:25(3).

Prascend (pergolidmesilat)

För symtomatisk behandling Cushings syndrom hos häst. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

Previcox vet. (firocoxib)

Previcox innehåller firocoxib som tillhör gruppen NSAID och är en selektiv hämmare av COX-2. Indikationen är smärtlindring och inflammationshämning i samband med osteoartrit hos hund.

Prilactone (spironolakton)

Prilactone (spironolakton) är ett läkemedel avsett att användas i kombination med annan standardterapi såsom furosemid, ACE-hämmare och digoxin vid kronisk hjärtsvikt orsakad av klaffinsufficiens hos hund. (Tryckt version: 2008;19(2)).

Procox (emodepsid och toltrazuril)

Procox är ett antiparasitärt kombinationsläkemedel för hund innehållande emodepsid och toltrazuril och är avsett att användas i de fall då parasitär blandinfektion orsakad av rundmaskar (Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum) och coccidier (Isospora ohioensis-komplex, Isospora canis) misstänks eller har påvisats. (Tryckt version 2012;23(1)).

Profender vet. (prazikvantel, emodepsid)

Profender är en kombinationsprodukt som innehåller prazikvantel och emodepsid för systemiskt bruk till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask.

ProMeris/ProMeris Duo (metaflumizon respektive metaflumizon/amitraz)

ProMeris och ProMeris Duo är två nya antiparasitära läkemedel. ProMeris är godkänt för behandling av och prevention mot infektioner av loppor hos katt. ProMeris Duo är godkänt för behandling av och prevention mot infektioner av loppor och fästingar hos hund. (Tryckt version: 2008;19(3)).

Propaline vet.

Propaline vet är godkänt för behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos ovariehysterektomerade tikar.

Purevax Rabies

Aktiv immunisering av katter från tolv veckors ålder för att förebygga dödlighet orsakad av rabiesinfektion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;(24)1.

RevitaCAM (meloxikam)

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska muskuloskeletala sjukdomar hos hundar. (Tryckt version: 2012;23(6)).

Rimadyl Bovis vet. (carprofen)

Rimadyl Bovis innehåller carprofen som är ett NSAID med antiinflammatoriska, analgetiska och antipyretiska egenskaper. Rimadyl har tidigare funnits godkänt för behandling av hund och finns nu även tillgängligt i en beredningsform för nötkreatur.

Rimadyl vet. (carprofen)

Rimadyl finns sedan tidigare godkänt i olika beredningsformer för hund och nötkreatur och nu har injektionsvätskan 50 mg/mL fått indikationen utökad till att omfatta även postoperativ smärtlindring hos katt i dosen 2-4 mg/kg.

Scalibor vet.

Scalibor vet. innehåller deltametrin som är en syntetisk pyretroid godkänd för förebyggande behandling mot infestation av fästingar och blodsugning från fjärilmyggor.

Seresto vet. (imidakloprid + flumetrin)

För behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis) hos hund och katt under sju till åtta månader. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013:24(6).

Startvac

För besättningsimmunisering av friska kor och kvigor i mjölkkobesättningar med återkommande juverinflammationer, för att reducera förekomst av subklinisk juverinflammation samt förekomst av, och svårighetsgrad av kliniska tecken på, klinisk juverinflammation orsakad av Staphylococcus aureus, koliformer och koagulasnegativa stafylokocker. (Tryckt version: 2011:(22)3.)

Stronghold vet.

Stronghold innehåller selamektin som är en endoektocid i avermektingruppen avsedd att appliceras på huden. Förutom lokal effekt mot loppor, löss och rävskabb ses även ett systemiskt upptag genom huden och därmed effekt mot öronskabb och vissa rundmaskar.

Suiseng vet.

Suiseng vet. är ett inaktiverat vaccin för gris avsett för att skydda nyfödda spädgrisar mot neonatal enterotoxikos såsom diarré orsakad av enterotoxigena Escherichia coli och nekrotisk enterit (tarmbrand) orsakad av Clostridium perfringens. Tryckt version 2010:21(6).

Tiamutin vet. (tiamulin)

Tiamutin vet. har nu blivit godkänt för behandling av proliferativ enteropati orsakad av Lawsonia intracellularis (LI) och spiroketal diarré orsakad av Brachyspira pilosicoli (BP) hos svin. Tiamutin är sedan tidigare godkänt för behandling av svindysenteri.

Tolfedine vet. (tolfenaminsyra)

Tolfedine innehåller tolfenaminsyra som är ett NSAID. Nu har Tolfedine fått utökad indikation och är godkänt även för postoperativ smärtlindring hos hund. Sedan tidigare har produkten varit godkänd som läkemedel vid inflammatoriska smärttillstånd i muskler, leder och skelett hos hund och katt.

Trilyme (inaktiverad Borrelia afzelii, Borrelia garinii och Borrelia burgdorferi sensu stricto)

För aktiv immunisering av hund från tolv veckors ålder, för att inducera produktion av anti-OspA-antikroppar mot Borrelia spp. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2013;24(3).

Trocoxil (mavacoxib)

För behandling av smärta och inflammation i samband med degenerativ ledsjukdom hos hund, där kontinuerlig behandling utöver en månad är indicerad.(Tryckt version: 2011:(22)3).

Veraflox (pradofloxacin)

Veraflox är en ny fluorokinolon godkänd för behandling av infektioner hos hund och katt. (Tryckt version: 2012;23(6)).

Vetmedin (pimobendan)

Pimobendan är en ny kemisk substans tillhörande klassen av benzimidazol-pyridazinonderivat. Medlet är indicerat för behandling av hjärtinsufficiens orsakad av dilaterad kardiomyopati hos hund.

Vetmedin vet. (pimobendan)

Vetmedin vet. finns sedan tidigare godkänt för behandling av hjärtsvikt orsakad av dilaterad kardiomyopati (DCM) och nu utökas godkännandet till att även omfatta svikt vid mitralisinsufficiens (MI) hos hund.

Vetzin (zinkoxid 1 000 mg/g)

Obs, arkiverad monografi. Förebyggande av diarré hos avvanda grisar upp till tio veckors ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2014;25(3).

 

Monografier veterinära läkemedel

  • Arkiverade monografier - veterinära läkemedel
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies