Cytopoint (lokivetmab)

Cytopoint är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av atopisk dermatit hos hund. Cytopoint innehåller lokivetmab som är en hundanpassad monoklonal antikropp som blockerar interleukin-31 (IL-31) och lindrar på så sätt klåda och inflammation.

Indikation, dosering

Behandling av kliniska symptom på atopisk dermatit hos hundar.

Subkutan användning.

Undvik överdriven skakning och skumning av lösningen. Administrera hela innehållet (1 ml) i injektionsflaskan.

Dosera enligt doseringstabellen i produktresumén. För hundar som väger mer än 40 kg behövs fler än en injektionsflaska för att ge en engångsdos. Dra i dessa fall upp nödvändig mängd från varje injektionsflaska i samma spruta. Blanda lösningen genom att försiktigt vända sprutan tre eller fyra gånger före administrering.

Doserings- och behandlingsschema

Den rekommenderade lägsta dosen är 1 mg/kg kroppsvikt, en gång i månaden. Cytopoint ska inte användas till hundar som väger mindre än 3 kg. För fullständig doseringsanvisning hänvisas till avsnitt 4.9 i produktresumén.

Bakgrund

Cytopoint är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av atopisk dermatit hos hund. Atopisk dermatit är en hudinflammation som orsakas av allergi, ofta mot ämnen i omgivningen såsom husdammskvalster och pollen. Atopisk dermatit är en vanlig sjukdom hos hundar, och kräver ofta livslång behandling. För närvarande finns ingen enskild produkt som effektivt kan behandla både orsaken till sjukdomen och de kliniska sjukdomstecknen. De läkemedel som oftast används vid atopisk dermatit hos hund är kortikosteroider, oklacitinib, ciklosporin, antihistaminer och olika icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Alla nämnda läkemedel finns godkända för hund med undantag för antihistaminer som används off label.

Verkningsmekanism och farmakodynamik

Cytopoint innehåller den aktiva substansen lokivetmab, som är en hundanpassad monoklonal antikropp som binder till interleukin-31 (IL-31), ett proinflammatoriskt cytokin som är involverat i patogenesen av atopisk dermatit hos hund. Genom att blockera IL-31 lindrar lokivetmab klåda och inflammation som ses vid atopisk dermatit.

Effekt

Effekten av lokivetmab har bedömts i laboratoriestudier på modelldjur och i kliniska fältstudier på hundar med atopisk dermatit.

Dosen bestämdes med hjälp av två studier, en laboratoriestudie och en fältstudie, där effekten av tre olika doser av lokivetmab (0,125 mg/kg; 0,5 mg/kg och 2 mg/kg) utvärderades på friska försökshundar respektive privatägda hundar med atopisk dermatit. I laboratoriestudien gavs en engångsdos av läkemedlet och effekten mot klåda utvärderades med hjälp av ett provokationstest, där hundarna injicerades med rekombinant IL-31 vilket utlöser klåda. I fältstudien gavs två doser av läkemedlet med 14 dagars intervall och effekten utvärderades med hjälp av ägarens bedömning av hundens klådstatus. Effekt av lokivetmab visades hos de hundar som exponerats för 0,5 mg/kg och 2 mg/kg. Lägsta dosen 1 mg/kg valdes därefter baserat på farmakokinetisk och farmakodynamisk modellering.

Effekten av lokivetmab i dosen 1 mg/kg bekräftades därefter med ytterligare tre studier, varav två laboratoriestudier på friska hundar och en pivotal fältstudie på hundar med atopisk dermatit. I laboratoriestudierna studerades effekten av lokivetmab gentemot placebo med hjälp av provokation med IL-31. Effekt av lokivetmab mot klåda sågs vid IL-31-provokation efter 8 timmar, och effektdurationen var 28 dagar.

Den pivotala fältstudien genomfördes som en dubbelblindad, randomiserad multicenterstudie där effekten av lokivetmab jämfördes mot effekten av ciklosporin hos 274 hundar med atopisk dermatit. Studien genomfördes i fyra EU-länder med 43 deltagande veterinärkliniker. Studien var designad som en så kallad non inferiority-studie, med syfte att visa att effekten av lokivetmab inte var sämre än befintlig behandling, i det här fallet ciklosporin. Hundarna i testgruppen gavs 1 mg/kg lokivetmab subkutant varje månad i tre månader, tillsammans med placebokapslar per os. Kontrollgruppen fick ciklosporinkapslar enligt gällande dosrekommendation samt koksaltlösning injicerat subkutant varje månad för att upprätthålla blindningen. Hundarnas klådstatus förbättrades signifikant i båda grupperna med en genomsnittlig minskning av VAS (Visual Analogue Scale; en skala för att bedöma graden av klåda) på dag 28 med 44 % för ciklosporingruppen respektive 52 % för lokivetmabgruppen jämfört med genomsnittsvärdet av VAS på dag 0. Andelen hundar som minskade sin klåda enligt VAS med mer än 75 % var högre i lokivetmabgruppen (45 %) jämfört med ciklosporingruppen (24 %). Den procentuella minskningen av poäng enligt CADESI-03 (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index; ett index för att bedöma hudlesioner vid atopisk dermatit) var 57 % för ciklosporingruppen och 54 % för lokivetmabgruppen. En minskning av poäng enligt CADESI-03 med mer än 50 % brukar anses vara en bra respons på behandling. Slutsatsen blev att behandling med lokivetmab gav minst lika bra resultat som ciklosporinbehandling för hundar med atopisk dermatit.

Ett litet antal hundar svarade dåligt på behandlingen. Detta kan bero på utvecklingen av så kallade anti-läkemedelsantikroppar som är riktade mot läkemedlet. Utvecklingen av sådana antikroppar är ovanlig, och sågs hos 2 % av de lokivetmab-behandlade hundarna i den pivotala fältstudien. Antikropparna kan vara övergående och inte ge någon klinisk effekt, eller vara kvarstående vilket kan leda till en minskad effekt hos djur som tidigare svarat på behandlingen.

Säkerhet

Lokivetmab binder specifikt till Il-31, ett proinflammatoriskt cytokin som produceras av T-hjälparceller. Det finns inga data som indikerar att avsaknad av Il-31-aktivitet skulle kunna orsaka kliniska problem. Laboratoriestudier av eventuell påverkan på immunologiska funktioner visade inga tecken på negativa effekter. Innan behandling med lokivetmab rekommenderas att komplicerande faktorer såsom bakterie-, svamp- och parasitinfektioner först ska undersökas och behandlas. Det rekommenderas att hundar följs upp med avseende på bakterieinfektioner som förknippas med atopisk dermatit, särskilt under de första behandlingsveckorna.

Säkerheten har testats i flera studier. I en laboratoriestudie gavs friska hundar olika doser av läkemedlet (1 mg/kg; 3 mg/kg eller 9 mg/kg) och med ett tätare doseringsintervall än rekommenderat (varannan vecka istället för varje månad). Inga biverkningar identifierades vilket indikerar att läkemedlet tolereras väl vid överdosering.

I den pivotala fältstudien som inkluderade 274 hundar med atopisk dermatit sågs en del möjliga biverkningar, som till exempel. gastrointestinala störningar, men förekomsten av dessa var lägre i lokivetmab-gruppen (26 %) än i den positiva kontrollgruppen (55 %) som behandlades med ciklosporin. Systemiska effekter som till exempel. inappetens och slöhet sågs i samma grad i båda grupperna. Många av de misstänkta biverkningar som rapporterades i studien, som dermatit, eksem, klåda, erytem, alopeci och extern otit, var relaterade till själva grundsjukdomen (atopisk dermatit) och inte till läkemedlet. I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur) kan överkänslighetsreaktioner såsom anafylaxi, svullnad i ansiktet och urtikaria förekomma. I sådana fall ska lämplig behandling påbörjas omedelbart.

Säkerheten för användning av lokivetmab under dräktighet och laktation har inte fastställts. Därför rekommenderas inte användning av läkemedlet under dräktighet, laktation eller till avelsdjur.

Specifika interaktionsstudier har inte gjorts, men inga interaktioner med andra läkemedel, såsom endo- och ektoparasitmedel, antimikrobiella och antiinflammatoriska läkemedel eller vacciner har påvisats. Om vaccin ska ges samtidigt som lokivetmab rekommenderas att vaccinet inte administreras på samma ställe som lokivetmab.

De säkerhetsdata som presenterats hittills indikerar att produkten tolereras väl i målgruppen hundar med atopisk dermatit. Långtidsstudier (längre än 9 månaders behandling) saknas. Den gynnsamma säkerhetsprofil som noterades under 9 månaders behandling ger stöd för fortsatt behandling även under längre tidsperioder. Lokivetmab anses sammanfattningsvis vara säkert för måldjuret, användaren och miljön.

Läkemedelsverkets värdering

Cytopoint utgör ett tillskott av värde till behandlingen av atopisk dermatit hos hund. Produkten tolereras väl och har inte uppvisat någon negativ påverkan på immunfunktionen. Cytopoint har i kliniska studier visats ha jämförbar effekt med ciklosporinbehandling vid atopisk dermatit hos hund, men med en mer gynnsam biverkningsprofil.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR) www.ema.europa.eu.

 
 

Cytopoint (lokivetmab)

ATC-kod:
QD11AH91
Läkemedelsform, styrka:
Injektionsvätska, lösning, 10 mg, 20 mg, 30 mg, och 40 mg
Innehavare av godkännande för försäljning:
Zoetis Belgium S.A.
Ombud:
Orion Pharma AB
Datum för godkännande:
25 april 2017
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografi publiceringsdatum:
20 juni 2018
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2018; 28 (3) ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies