Semintra (telmisartan)

Semintra är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av systemisk hypertension hos katt. Semintra innehåller telmisartan som är en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) som minskar perifer vasokonstriktion och därmed sänker blodtrycket.

Indikation, dosering

Behandling av systemisk hypertension hos katter. För oral användning.

Den rekommenderade startdosen är 2 mg telmisartan/kg kroppsvikt (0,2 ml/kg kroppsvikt). Efter 4 veckor kan telmisartandosen minskas av den behandlande veterinären (med 0,5 mg/kg åt gången) om det systoliska blodtrycket hos katten är under 140 mmHg. Om det systoliska blodtrycket stiger under sjukdomsförloppet kan den dagliga dosen åter ökas upp till 2 mg/kg. Målet för det systoliska blodtrycket är 120–140 mmHg. Om det systoliska blodtrycket ligger under målvärdet eller om det förekommer tecken på hypotension, se avsnitt 4.5 i produktinformationen.

Hos katter med hypertension och samtidig kronisk njursjukdom används doseringsregimen som beskrivs ovan, men hos dessa katter är den rekommenderade lägsta effektiva dosen 1 mg/kg.

Läkemedlet skall administreras en gång dagligen direkt i munnen eller tillsammans med en liten mängd foder. Semintra är en oral lösning och accepteras väl av de flesta katter. För fullständig information avseende doseringen hänvisas till produktinformationens avsnitt 4.9.

Bakgrund

Semintra oral lösning i styrkan 4 mg/ml är godkänd sedan år 2013 med indikationen reduktion av proteinuri i samband med kronisk njursjukdom (CKD) hos katt. År 2018 godkändes Semintra oral lösning i styrkan 10 mg/ml med indikationen systemisk hypertension. Systemisk hypertension definieras hos katt som ett systoliskt blodtryck > 160 mmHg. Hypertension är vanligare hos äldre katter. Etiologin kan vara primär eller sekundär. Patogenenesen för primär hypertension är oklar och diagnosen ställs genom uteslutande av bakomliggande sjukdomar. Sekundär hypertension kan utvecklas som en följd av andra sjukdomar, t.ex. kronisk njursjukdom, hypertyreos och diabetes mellitus. Hypertension medför risk för organskador som kan involvera ögonen, centrala nervsystemet, hjärtat och njurarna.

Semintra innehåller substansen telmisartan, som är en angiotensin II-receptorblockerare (ARB). Angiotensin II är en potent vasokonstriktor som ingår i renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) vilket har till uppgift att reglera kroppens blodtryck och vätskebalans. Kontraktion av små blodkärl leder till ökat perifert motstånd vilket höjer blodtrycket. Telmisartan förhindrar effekten av angiotensin II vilket leder till att blodtrycket sänks. Även frisättningen av aldosteron från binjurebarken hämmas av telmisartan vilket minskar natrium- och vattenretentionen i njurarna.

Det finns idag ett annat godkänt läkemedel i Sverige med indikationen systemisk hypertension hos katt. Läkemedelet innehåller substansen amlodipin som hör till gruppen kalciumkanalblockerare och har därmed en annan verkningsmekanism jämfört med telmisartan.

Effekt

Effekten av telmisartan har utvärderats i ett flertal laboratorie- och fältstudier. För att bestämma en dos med effekt mot hypertension genomfördes en dosbestämningsstudie på friska katter, där effekten av telmisartan i doserna 1 mg/kg en eller två gånger dagligen, 1,5 mg/kg en eller två gånger dagligen, 2 mg/kg en gång dagligen, och 3 mg/kg en gång dagligen jämfördes mot placebo. Bäst blodtryckssänkande effekt mätt efter 14 dagar sågs med dosen 2 mg/kg en gång dagligen. Denna dos användes därför vidare i en pivotal fältstudie. Den pivotala fältstudien genomfördes som en prospektiv, dubbelblindad, placebo-kontrollerad multicenterstudie på 51 veterinärkliniker i fem EU-länder. Totalt deltog 285 hypertensiva katter av varierande ras, kön och ålder. Det primära inklusionskriteriet var ett systoliskt medelblodtryck mellan 160 och 200 mmHg. Katter med ett systoliskt blodtryck > 200 mm Hg exkluderades av etiska skäl. Drygt hälften av katterna (57 %) hade primär hypertension, och resterande katter hade sekundär hypertension orsakat av kronisk njursjukdom (31 %), hypertyreos (7 %), eller båda (5 %). Katterna behandlades med telmisartan 2 mg/kg en gång dagligen i 28 dagar (n = 189), eller placebo (n = 96). Blodtrycket mättes dag 0, 14 och 28. Blodtrycket var signifikant lägre i telmisartangruppen jämfört med placebogruppen både efter 14 och 28 dagars behandling. Dag 28 var blodtrycket i genomsnitt 25 (95 % CI; 21─28) mmHg lägre jämfört med baseline hos de telmisartanbehandlade katterna. I placebogruppen var medelblodtrycket 11 (95 % CI; 8─15) mmHg lägre. En minskning i systoliskt medelblodtryck med > 20 mmHg ansågs vara kliniskt relevant. Efter den initiala studieperioden på 28 dagar förlängdes studien till totalt 120 dagar för alla telmisartanbehandlade katter som då hade ett systoliskt medelblodtryck på < 200 mmHg. För katter med ett medelblodtryck < 160 mmHg sänktes dosen telmisartan till som lägst 0,5 mg/kg och dag, baserat på uppmätt blodtryck. Den blodtryckssänkande effekten av telmisartan höll i sig under hela studiens längd, med en genomsnittlig minskning av systoliskt blodtryck med 28 mm Hg jämfört med baseline (95 % CI; 23─32, n = 144) dag 120.

Säkerhet

Säkerhet vid användning av telmisartan har utvärderats i ett flertal laboratorie- och fältstudier i samband med det tidigare godkännandet av Semintra 4 mg/ml. Eftersom bioekvivalens har visats mellan den tidigare godkända styrkan 4 mg/ml och den nu aktuella styrkan 10 mg/ml kunde data från det tidigare godkännandet användas för att stödja säkerhetsbedömningen också för den högre styrkan. Säkerhetsdata finns för doser upp till 5 mg/kg och dag, vilket motsvarar en överdos på 2,5 x rekommenderad dos vid behandling av hypertension.

I en laboratoriestudie undersöktes säkerheten för telmisartan till friska katter i doserna 0, 1, 3 och 5 mg/kg och dag under en behandlingsperiod på sex månader. Åtta katter inkluderades per dosgrupp, och inga oväntade behandlingsrelaterade biverkningar sågs. Effekter på blodtryck (hypotension), röd blodbild (liten sänkning av antalet röda blodkroppar) och blodurea (förhöjt) sågs, vilket var förväntat utifrån substansens farmakologiska egenskaper. Effekten som sågs på blodtrycket var dosberoende, med störst sänkning av blodtrycket vid doserna 3 och 5 mg/kg och dag.

I den pivotala fältstudien utvärderades säkerheten vid användning av telmisartan i dosen 2 mg/kg dagligen i 28 dagar. Studien förlängdes också till 120 dagar för alla telmisartanbehandlade katter som hade ett blodtryck < 200 mmHg på dag 28. De biverkningar som sågs under studieperioden är typiska för målgruppen äldre katter, där många av katterna hade grundlidanden som CKD och hypertyreos. Milda gastrointestinala störningar med kräkningar och diarré var till exempel vanligt förekommande. I mycket sällsynta fall observerades förhöjda leverenzymer. Den totala frekvensen biverkningar var lika i test- respektive placebogruppen (29 % av katterna i respektive grupp), men i telmisartangruppen sågs fler biverkningar relaterade till njurar och urinvägar. Totalt åtta katter fick avlivas under studieperioden, och en katt dog av naturliga orsaker. De flesta av dessa katter (n = 6) avlivades under den förlängda studieperioden. Av dessa var dödsorsaken i fyra fall CKD, och i två fall avlivning av orsaker som inte var relaterade till studien. Under effektdelen av studien var frekvensen dödsfall identisk mellan grupperna (1 % eller 2 av 194 katter i telmisartangruppen och 1 % eller 1 av 100 katter i kontrollgruppen). Telmisartan kan reducera den glomerulära filtrationen vilket kan påverka njurfunktionen negativt. Säkerhet har inte utvärderats hos katter med svår njursjukdom, och inte heller hos katter med ett systoliskt blodtryck > 200 mmHg.

Det är känt att substanser som påverkar RAAS kan medföra en viss minskning av antalet röda blodkroppar, vilket bör följas upp rutinmässigt under behandling. Hos katter med hypertension är det god klinisk praxis att regelbundet mäta blodtrycket. Vid användning av telmisartan till katter med svår njursjukdom rekommenderas att njurfunktionen (plasmakoncentration av kreatinin) följs.

Läkemedelsverkets värdering

Semintra är en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) som ger en kliniskt relevant blodryckssänkning och utgör ett nytt alternativ för behandling av systemisk hypertension hos katt. Det finns ett läkemedel med en annan aktiv substans (amlodipin, en kalciumkanalblockerare) godkänt i Sverige med indikationen systemisk hypertension hos katt. Jämförande studier av telmisartan och amlodipin har inte presenterats i samband med godkännandet av Semintra och det går därmed inte att bedöma om effekten mellan preparaten är likvärdig. Biverkningar som ses är i regel milda och övergående. Magtarmstörningar är vanliga. Telmisartanbehandling kan leda till minskad glomerulusfiltration och påverka njurfunktionen negativt. Semintra har inte utvärderats hos katter med svår njursjukdom, och inte heller hos katter med ett systoliskt blodtryck > 200 mmHg.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR) www.ema.europa.eu. 

 

Referenser

  1. Kronisk njursjukdom (CKD) hos katt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(oktober-november/supplement):4-16.
  2. Acierno, MJ, Brown, S, Coleman, AE, et al. ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2018;1-20. https://doi.org/10.1111/jvim.15331
  3. Taylor, SS, Sparkes, AH, Briscoe, K, et al. ISFM consensus guidelines on the diagnosis and management of hypertension in cats. Journal of feline medicine and surgery. 2017;19(3),288-303. https://doi.org/10.1177/1098612X17693500
 
 

Semintra (telmisartan)

ATC-kod:
QC09CA07

Läkemedelsform, styrka:
Oral lösning, 10 mg/ml.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Ombud:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Datum för godkännande:
8 maj 2018

Datum för publicering
25 januari 2019

Godkännandeprocedur:
Central procedur.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies