Tabell I.

Intressentgrupp Åtkomst till Tillgång via När

Intressentgrupp I

Behöriga nationella läkemedelsmyndigheter inom EES, EMA och Kommissionen

 

Alla datafält

 

System med säkerhetskod

 

Sedan mitten av 2007

Intressentgrupp II

Innehavare av godkännande för försäljning och sponsorer av kliniska prövningar

Alla datafält (för de rapporter de själva skickat)

Definierade datafält* (för de rapporter de inte själva skickat)

 

System med säkerhetskod

 

Förväntas 2015/2016

Intressentgrupp III

Allmänheten, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och konsumenter

 

Vissa definierade datafält*

 

Öppen webbplats (http://www.adrreports.eu/ )

 

Juni 2012

Intressentgrupp IV

Forskningsorganisationer

 

Definierade datafält*

 

System med säkerhetskod

 

Förväntas 2015/2016, med alternativ process för att omhänderta förfrågningar till dess.

 

* Listan över definierade datafält finns i dokumentet som beskriver policyn för åtkomst till EudraVigilance
   (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/07/WC500108538.pdf ).

 
Stäng fönstret