Nyheter från EMA

En stor del av de utredningar som görs och beslut som fattas på läkemedelsområdet sker i ett samarbete mellan EU:s läkemedelsmyndigheter. Via nedanstående länkar kan man nå direkt till aktuella rekommendationer och beslut från de olika kommittéerna inom EMA, the European Medicines Agency samt CMDh.

Nyheter som har särskild relevans för svenska förhållanden publiceras dessutom separat på Läkemedelsverkets webbplats, se alla nyheter.

 

EMA (European Medicines Agency), den europeiska läkemedelsmyndigheten, samordnar EU:s nationella läkemedelsmyndigheters vetenskapliga utredningar av läkemedels effekt, säkerhet och kvalitet inom den centrala proceduren, dvs. då ett läkemedel godkänns på en central europeisk nivå (Europeiska kommissionen). Inom EMA finns en rad olika arbetsgrupper och kommittéer där Läkemedelsverket deltar med experter.
 EMA news and events

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) är EMA:s vetenskapliga kommitté som ansvarar för att ta fram förslag på EU-gemensamma beslut om centralt godkända humanläkemedel, till exempel nya godkännanden eller ändrade indikationer. De formella besluten fattas av EU-kommissionen. 
 CHMP: Committee meeting reports 

PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) är EMA:s kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel. PRAC ger rekommendationer i frågor om läkemedelssäkerhet till CHMP respektive CMDh.
Fullständiga minnesanteckningar från PRAC finns på EMA:s webbplats: 
 PRAC: Agendas, minutes and highlights 

 

CMDh (The Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human) granskar frågor som rör godkännande för försäljning och säkerhet (när PRAC har lämnat en rekommendation av humanläkemedel inom de decentrala och ömsesidiga procedurerna. CMDh består av representanter från de nationella läkemedelsmyndigheterna.
 CMDh Press Releases  

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies