Läkemedel

Med läkemedel avses alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar, och alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur.

Begreppet läkemedel är övergripande och kan delas in i olika grupper av läkemedel. Förutom så kallade vanliga läkemedel innefattar läkemedelsbegreppet även homeopatika, traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel. I läkemedelslagen görs även en indelning i läkemedel som är avsedda att användas av människor (humanläkemedel) och läkemedel som är avsedda att användas på djur (veterinärmedicinska läkemedel).

Enligt 1 § läkemedelslagen avses med läkemedel

”varje substans eller kombination av substanser

  1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller
  2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos”.

Förenklat uttryckt innebär lagtexten att till läkemedel räknas:

  • alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar hos människor och djur samt 
  • alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur.

Det är alltså inte bara en läkemedelprodukts objektiva egenskaper som klassificerar den som läkemedel utan även säljarens avsikt med den utbjudna produkten kan vara avgörande. Läkemedelsbegreppet innefattar således till exempel alla beredningar som inte har någon visad effekt men som säljaren utger för att ha en sådan effekt.

Medicinska påståenden

En vara som säljs med medicinska påståenden klassificeras som läkemedel. Ett medicinskt påstående innebär att varan marknadsförs med påståenden om att  produkten har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur. Vid bedömningen av om en produkt ska klassificeras som läkemedel på grund av att den tillhandahålls med medicinska påståenden tar Läkemedelsverket bland annat hänsyn till:

  • vilka påståenden som direkt eller indirekt görs om produkten (inklusive sådant som sägs eller antyds i produktnamnet), 
  • farmakologiska egenskaper hos beståndsdelarna, 
  • förpackningstext, bilder och eventuell bipacksedel, 
  • marknadsföringsmaterial (till exempel broschyrer och textreklam), muntlig information med mera 
  • produktens beredningsform (exempelvis tablett eller kapsel) och hur den ska användas och doseras samt 
  • om det redan finns liknande godkända läkemedel på marknaden.

 


 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies