Rapportera biverkningar hos djur

Det är av stort värde att du som veterinär rapporterar biverkningar hos djur. Även biverkningar hos människor till följd av exponering för veterinärmedicinska läkemedel ska rapporteras. Rapportering ska ske redan vid misstanke om biverkning.

Vilka biverkningar ska rapporteras?

Det är särskilt viktigt att följande biverkningar rapporteras:

 • Dödsfall,
 • Livshotande reaktioner och andra allvarliga biverkningar.
 • Biverkningar hos människor till följd av exponering för veterinärmedicinska läkemedel.
 • Biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad.
 • Nya oväntade biverkningar och interaktioner.
   

Förutom biverkningar hos djur och människa av veterinärmedicinska läkemedel bör även rapporter skickas in angående

 • bristande effekt av läkemedel
 • rester av läkemedel i livsmedel från livsmedelsproducerande djur utöver angivna karenstider
 • möjlig påverkan på miljön som kan relateras till läkemedelsanvändning.
   

Det är viktigt att rapportera även i de fall där sambandet mellan en observerad reaktion och ett misstänkt läkemedel inte är helt klart.

Läkemedelsverket gör en bedömning av det möjliga sambandet mellan den observerade reaktionen och det tillförda läkemedlet (kausalitetsbedömning). 

All biverkansrapportering görs på blanketten Rapport om biverkning hos djur. Alltså även den rapportering som rör möjlig påverkan på miljön som kan relateras till läkemedelsanvändning.

Rapporteringen är viktig

Innan läkemedel för djur godkänns genomgår det omfattande farmakologiska och toxikologiska studier. Det är emellertid endast möjligt att vid godkännandet ha klarlagt de vanligaste biverkningarna.  

Sådana som förekommer mera sällan eller som är specifika för vissa raser eller djurgrupper, liksom interaktioner, kan ibland endast upptäckas i samband med den kliniska verksamheten.

Man bör vara extra observant på nya preparat under de första åren efter introduktionen.

Vad händer med rapporten?

Efter sambandsbedömning skickas alla rapporter elektroniskt vidare till den europeiska databasen, EudraVigilance Veterinary. I databasen samlas alla rapporter, ur databasen hämtas information om misstänkta läkemedelsbiverkningar, så kallade biverkningssignaler. För att kunna bedriva ett kvalitativt signalspaningsarbete är det av vikt att biverkningsrapporterna är korrekt ifyllda.

Det är av mycket stort värde att du rapporterar de misstänkta läkemedelsbiverkningar som du uppmärksammar!

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies