Beredskap för influensapandemi

I början av 2005 offentliggjordes Socialstyrelsens beredskapsplan som myndigheten hade arbetat fram i samarbete med andra myndigheter.

Socialstyrelsen har det samordnande ansvaret vid en framtida eventuell influensapandemi. I början av 2005 offentliggjordes den beredskapsplan som man arbetat fram i samarbete med andra myndigheter. Syftet är att förbättra beredskapen för en världsomfattande influensa - pandemi - och beskriva hur en sådan kan hanteras av olika delar av samhället.

Läkemedelsverkets uppgifter

Läkemedelsverkets uppgifter före och under en influensapandemi är att:

  • medverka till att influensavaccin som uppfyller kraven godkänns (i EU eller i Sverige),
  • godkänna licensförskrivning av vaccin och andra nödvändiga läkemedel vid behov,
  • svara för officiell satsfrisläppning av pandemivaccin,
  • övervaka effekt och biverkningar av vaccin och läkemedel mot virusinfektioner,
  • kontrollera så att lagrade läkemedel uppfyller gällande kvalitetskrav,
  • övervaka distribution och hantering av vaccin och andra läkemedel,
  • informera sjukvård och allmänhet om egenskaper hos vaccin och andra läkemedel.
 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies