Läkemedel och miljö

Dagens läkemedelsanvändning orsakar enligt undersökningar inte risk för akut giftverkan i miljön. Däremot kan det inte uteslutas att användningen av läkemedel ger upphov till långtidseffekter i miljön.

Läkemedel består av biologiskt aktiva substanser. Dessa substanser når miljön i samband med användning och produktion.

Spridning av läkemedel

Ett läkemedel som har tillförts människa eller djur, lämnar kroppen via avföring och urin. Vad gäller läkemedel från människa kommer resterna sedan via avloppsreningsverken ut i miljön. Resterna från djurläkemedel hamnar direkt på betesmark eller åkermark.

Enskilda avlopp, felaktig hantering av kasserade läkemedel och reningsverkens slam kan också leda till spridning. Reningsverkens förmåga att rena olika läkemedelssubstanser varierar men åtskilliga idag använda aktiva substanser återfinns i utgående vatten från reningsverk.

Utsläpp av läkemedelssubstanser kan även ske i samband med produktion av läkemedel.

Förekomst av läkemedel i miljön

Flera substanser har uppmätts i vattendrag och även i öppet hav, i Sverige och utomlands.

Uppmätta halter av läkemedel i miljön är dock normalt mycket låga.

Halter av läkemedelssubstanser i vatten som motsvarar läkemedlets terapeutiska doser har dock uppmätts kring produktionsanläggningar i andra länder.

Effekter av läkemedel i miljön

Risken för gifteffekter av läkemedel i vår svenska miljö är väldigt liten, för att inte säga obefintlig. I den mån som läkemedelssubstanser har akuttoxiska effekter (direkt giftverkan) på djur och växter i vattenmiljö är det i halter som ligger minst tusen gånger högre än de som faktiskt uppmätts idag.

Negativa effekter på levande organismer har dock konstaterats både i fältstudier och i laboratoriestudier i koncentrationer som i flera fall också uppmätts i vår miljö.
Effekter har observerats antingen av enskilda läkemedelssubstanser eller av flera substanser i kombination.

Studerade effekter omfattar bland annat förgiftning av fåglar samt reproduktionsstörningar och beteendeförändringar hos fisk och andra vattenlevande organismer.

Effekter på människor till följd av exponering av läkemedel via konsumtion av dricksvatten eller fisk har inte påvisats.

Långtidseffekter

Långtidseffekter av läkemedel i miljön går inte att utesluta.

Ett exempel är kvinnliga könshormoner (östradiol och etinylöstradiol) som bedömts kunna påverka vattenmiljön, exempelvis genom effekter på fiskars fortplantningsförmåga. Det kan i förlängningen leda till obalans i ekosystemet.

För att kunna förutse långsiktiga effekter på hälsa och miljö krävs ytterligare kunskaper om hur läkemedelssubstanser samverkar sinsemellan och med andra ämnen som förekommer i miljön.

Antibiotikaresistens

Utsläpp av aktiva läkemedelssubstanser till miljön är också en viktig källa för spridning av antibiotikaresistens.

I miljöer där läkemedelssubstanser finns, odlas genom naturligt urval fram bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies