Nationella miljömål

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sverige gränser.

Miljömål

 • ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad
 • den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart
 • människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas
 • kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen
 • en god hushållning sker med naturresurserna
 • andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön
 • konsumtionsmönster för varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Konkret har dessa mål definierats som 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda till 2020. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Inriktningen för de flesta av miljökvalitetsmålen är att de ska uppnås inom en generation, det vill säga till 2020.

Läkemedelsverkets deltar i miljöarbetet

På Läkemedelsverket arbetar vi främst med att främja fem av dessa miljökvalitetsmål:

 • Giftfri miljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ett rikt växt- och djurliv

Som ett led i arbetet med att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen i december 2002 att utreda miljöpåverkan av läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter inklusive förpackningar. Sedan dess har en rad utredningar genomförts, och som en del av Läkemedelsverkets sektoransvar bedriver myndigheten ett löpande arbete för att uppnå mål och delmål.

Läkemedelsverket har sektorsansvar

Sen 1 januari 2007 har Läkemedelsverket ett samlat ansvar för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde (SFS 2006:1147), så kallat sektorsansvar.

Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Regeringen avgränsar sektorn genom att hänvisa till Läkemedelsverkets ordinarie verksamhetsområde. De verksamhetsområden som får anses ingå i sektoransvaret är därmed humana och veterinära läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och hygienprodukter, narkotikakemikalier samt teknisk sprit.

 
 

Mer om svensk miljöpolitik

  Sveriges miljömål - Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. Från Regeringskansliet.

 Miljömål.se är en webbplats för information om det svenska miljömålssystemet samt uppföljning och utvärdering av miljömålen. Hos Naturvårdsverket.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies