Kommande lagstiftning

Här hittar du länkar och information om kommande förändringar i regelverk som omfattar Läkemedelsverkets ansvarsområden.

Nya EU-förordningar och EU-direktiv

Förordningar och direktiv som har bearbetats, ändrats eller tillkommit men som ännu inte har börjat gälla i sin helhet finns tillgängliga på EUR-Lex, webbportalen till EU-rätten.

Ikon: extern länk EUR-Lex

Förslag till EU-förordningar och EU-direktiv

Förslag som har bearbetats av rådet och Europaparlamentet kan man hitta på webbportalen Pre-Lex. Här kan man också följa arbetsgången mellan de olika institutioner som berörs.

Ikon: extern länk Pre-Lex

Information om arbete som pågår internt hos Europeiska kommissionen finns inte på Pre-Lex. Det kan man däremot hitta på kommissionens egen hemsida.

Ikon: extern länk Europeiska kommissionen

Det generaldirektorat inom kommissionen som främst hanterar frågor inom Läkemedelsverkets område är Generaldirektoratet för folkhälsa. Här hittar man t.ex. förslag till ändrad EU-lagstiftning avseende läkemedelsområdet.

Ikon: extern länk Generaldirektoratet för folkhälsa

Utredningar och förslag till svensk lagstiftning (propositioner, SoU, DS m.m.)

Information om utredningar och förslag till svensk lagstiftning finns på Regeringskansliets webbplats.

Ikon: extern länk Regeringskansliet

Förslag till nya föreskrifter från Läkemedelsverket samt förslag till ändringar i befintliga föreskrifter (LVFS/HSLF-FS)

Externremiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
Remisstiden löper ut den 24 augusti 2018.

Externremiss om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel
Remisstiden löper ut den 31 augusti 2018. 

Externremiss om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Remisstiden löper ut den 31 augusti 2018.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies