Gällande lagar och förordningar på Läkemedelsverkets område

Gällande lagar i kronologisk ordning

Lag

Ev. förordning som har samband med lagen

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Läkemedelslag (2015:315)

Läkemedelsförordningen (2015:458)

Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter

Förordning (2009:392) om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter

Förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

Miljöbalk (1998:808)

Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Avfallsförordning (2011:927)

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förordning om tatueringsfärger (2012:503)

Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel 

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Produktsäkerhetslag (2004:451)

Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

Lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Förordning (2006:497) om blodsäkerhet

Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Lag (2009:366) om handel med läkemedel

Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

Förordning (2009:659) om handel med läkemedel

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Radio- och tv-lag (2010:696)

 
Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Läkemedelsagen (2015:315) Läkemedelsförordningen (2015:458) 

Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

 

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel 

 

 

Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Avgiftsförordning (1992:191)

Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies