Länkar

Bokmärken för sidan

  1. Myndigheter/organisationer
  2. Läkemedelsmyndigheter i Europa
  3. Läkemedelsmyndigheter i världen
  4. Internationella organisationer
  5. Institut och intresseorganisationer
  6. Branschorganisationer
  7. Övriga informationskällor

1. Myndigheter/organisationer

Sverige

 eHälsomyndigheten

 Etikprövningsmyndigheten

 Giftinformationscentralen

 Jordbruksverket

 Kemikalieinspektionen

 Livsmedelsverket

 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 Läkemedelskommittéer i Sverige

 Miljömålsportalen

 Sjöfartsverket

 Folkhälsomyndigheten

 Socialstyrelsen (SoS)

 Socialdepartementet

 Sveriges Veterinärförbund

 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

 Statens Veterinärmedicinska anstalt

 Tillsyns- och föreskriftsrådet

2. Läkemedelsmyndigheter i Europa

 Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor - läkemedel

 Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

 Eudrapharm, EMA:s produktinformation (SPC och PIL)

 Läkemedelsmyndigheter i EU-länder (Heads of Medicines Agencies - HMA)

 Norge – Statens legemiddelverk

 Schweiz – Das Bundesamt für Gesundheitswesen

3. Läkemedelsmyndigheter i världen

 Australien - Therapeutic Goods Administration (TGA)

 Canada - Health Protection Branch, Health Canada

 Japan - National Institute of Health Sciences

 USA The Food and Drug Administration (FDA)

4. Internationella organisationer

 International conference for harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH)

 PIC/S Pharmaceutical Inspection Convention / Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

 Uppsala Monitoring Centre - WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring, Uppsala (UMC)

 World Health Organization (WHO)

 WHO/Europe World Health Organization, Regional Office for Europe

 International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)

5. Institut och intresseorganisationer

Sverige

 Center for health economics, Handelshögskolan

 Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi - Linköpings universitet (CMT)

 Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE)

 Läkemedelsakademin

 Prioriteringscentrum - Institutionen för medicin och hälsa

 Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) 

 Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)

 Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

 Svenska Läkaresällskapet

 Sveriges Apoteksförening

 Sveriges Farmacevtförbund

 Sveriges läkarförbund

 Vårdförbundet

Övriga länder


 Centre for Reviews and Dissemination, University of York (NHS)

 NICHSR National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR)

6. Branschorganisationer

Sverige

 Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL)

 Läkemedelsföreningen

 Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

 Läkemedelshandlarna (Parallellimport) 

 Plast- & Kemiföretagen

 Svensk Handel 

 Svensk Egenvård (Naturläkemedelsbranschen)

 Svenskt Näringsliv

 Swedish Labtech

 Svenska läkemedelsbranschföreningen (IML) 

 Swedish Medtech

 SwedenBio

 Sveriges Apoteksförening

 KTF Kemiska Tekniska Företagen

 Kosmetik- och hygienföretagen

 Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR)

Övriga världen

 European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)

 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)

7. Övriga informationskällor

 Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)

 Cochrane Collaboration 

 Europeiska kommissionens rådgivningstjänst

 FASS

 Janus - Läkemedelsinformation från Stockholms Läns landsting 

 Karolinska Institutet 

 Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

 The National Institute for Clinical Excellence, United Kingdom (NICE)

 National Institute of Health, USA (NIH)

 Organising Medical Networked Information (kvalitetsgranskade biomedicinska länkar) (OMNI)

 PubMed bibliografisk databas med referenser till artiklar i medicinska tidskrifter

 Riksdag & Departement

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies