En inblick i vår verksamhet

På den här sidan hittar du artiklar som beskriver Läkemedelsverkets och våra medarbetares arbete – i världen, i Sverige och i det enskilda arbetsrummet i Uppsala.

Läkemedelsverkets övergripande uppdrag är i grunden enkelt – att främja folk- och djurhälsan. Vi verkar med hög kvalitet såväl nationellt som på den europeiska och internationella scenen och bygger helt på de enskilda medarbetarnas kompetens och flit.

Läkemedelsverket, EMA och framtidenLäkemedelsverket, EMA och framtiden

Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den  europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.

Det nationella Läkemedelsverket

Innan Sverige gick med i EU 1995 var Läke­medelsverket en helt självständig myndighet i bemärkelsen att beslut om godkännande av nya läkemedel fattades utan att hänsyn behövde tas till vad de andra nationella läkemedelsmyndigheterna i Europa fattade för beslut. Det fanns visserligen ett sam­arbete där den svenska myndigheten tog del av utredningsrapporter från andra länder och delade med sig av sina egna, men i slut­ändan fattades beslut för Sverige och svenska patienters räkning.

EMA bildas - möjligheter och utmaningar

Den 1 januari 1995, samma dag som Sverige gick med i EU, kom också en ny gemensam läkemedelslagstiftning i EU. Det var förstås en ren slump, men också en lyckosam till­fällighet eftersom alla länder i viss mån kom till något nytt. Samma dag öppnade också EMA, den europeiska läkemedelsmyndig­heten. Inom det som då var EU fanns visser­ligen redan tidigare ett samarbete mellan de nationella myndigheterna, men den nya lag­stiftningen var mycket tydligare och innebar något nytt i och med att det nu skulle fattas ett gemensamt beslut.

 Läs hela artikeln (PDF)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies