Fokusområden

Bilden föreställer tång på sten i vattenytan

Kunskapscentrum har tre fokusområden för sitt arbete framåt. Under det kommande året kommer stor vikt läggas vid omvärldsanalys och aktörsdialoger för att bestämma fortsatt inriktning inom dessa samt konkretisera vilka resultat som kan vara möjliga att uppnå inom fem år, utifrån givna förutsättningarna.

Kunskapscentrum vill…

 … stärka kunskapen om potentiellt miljöpåverkande  läkemedelssubstanser

Målsättning är att tillhandahålla, synliggöra och kommunicera den information som finns tillgänglig avseende potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser. En stärkt kunskap om potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser kan ge synergieffekter för andra områden, exempelvis stärka arbetet med prioritering av substanser för övervakning i miljön.

… stärka kunskapen om hållbar tillverkning

Utsläpp av aktiv läkemedelssubstans vid tillverkning medför en direkt miljöpåverkan lokalt och, vid exempelvis tillverkning av antibiotika, även en global påverkan genom spridning av antibiotikaresistens. Omfattningen av miljöpåverkan beror på vilka och hur stora volymer av läkemedelssubstanser som släpps ut. Sverige driver sedan många år, bland annat genom Läkemedelsverket, förslag om att på EU-nivå reglera begränsning av utsläpp av aktiv substans från tillverkningen av läkemedel. Regulatorisk utveckling med påverkan på läkemedel och miljö kan behöva stärkas även inom andra områden, såsom processutveckling, exempelvis inom området bästa möjliga teknik för avloppsvattenrening vid tillverkning av läkemedel.

… verka för att kriterier för miljöhänsyn utvecklas och används

Miljökriterier kan användas i många olika former av nationella och internationella styrmedel exempelvis inom förmånssystemet, för receptfria läkemedel eller landstingen och regionernas upphandling av läkemedel eller som frivilliga insatser från tillverkande företag.

 
 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies