Kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Centrumet ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Kunskapscentrums vision är att såväl människor, djur som miljö tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel nu och för framtida generationer.

Människan, djuren och miljön, nuvarande och kommande generationer, ska vara trygga från risker som är relaterade till läkemedel i miljön. Detta berör exempelvis arters fortsatt goda reproduktiva hälsa, en säker tillgång till verksamma läkemedel och minskad antibiotikaresistens samt väl fungerande ekosystem.

Målbilder

Några av de målbilder som ligger till grund för kunskapscentrums verksamhet under den kommande femårsperioden (2019–2023) är en

  • etablerad samverkan med relevanta aktörer och nätverk för att förstärka arbetet med att minska påverkan av läkemedel i miljön
  • känd arena för konstruktivt och stärkt samarbete mellan myndigheter, akademin, offentliga aktörer, näringsliv och andra för frågan relevanta aktörer som därmed skapar ringar på vattnet för att minska miljöpåverkan av läkemedel
  • nationell informationskanal för frågor inom läkemedel och miljö
  • etablerad omvärldsbevakning som ger en nationell och internationell överblick, i samverkan med relevanta aktörer.

Tre fokusområden

Verksamheten är indelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden: Samverkan och dialog, ökad kunskap samt omvärldsbevakning. Fokusfrågor för verksamheten är

  • stärkt kunskapen om potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser
  • stärkt kunskapen om hållbar tillverkning
  • samt arbetet för att kriterier för miljöhänsyn utvecklas och används.

Ledande aktör

Sverige har många framstående aktörer som arbetar för att minska miljöpåverkan av läkemedel. En bidragande faktor till framgången är forskningsprogrammet MistraPharma som avslutades 2015. MistraPharma arbetade bland annat för att identifiera humanläkemedel som sannolikt påverkar vattenlevande ekosystem och behandlade risken för främjande av antibiotikaresistens i miljön.

Uppdraget

Regeringen gav den 31 maj 2018 (S2018/03385/FS) Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket. I uppdraget anges att Läkemedelsverket ska inhämta synpunkter från berörda aktörer samt att Läkemedelsverket senast den 31 december 2018 ska redovisa en verksamhetsplan för centrumet för 2019–2023.

– Vi förväntar oss att det nya kunskapscentrumet vid Läkemedelsverket innebär att kunskapen om läkemedels spridning och effekter i miljön uppmärksammas ytterligare. Målet är att arbetet ska bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel såväl i Sverige som inom EU, sade socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande i maj.

Verksamhetsplanen har till stor del baserats på de behov som identifierats av Läkemedelsverket och av externa aktörer. Intressentdialog har genomförts internt på Läkemedelsverket och med 18 externa aktörer som är aktiva inom området läkemedel och miljö.

Satsningen på ett kunskapscentrum presenterades i budgetpropositionen för 2018. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies