Rapporter

Här publicerar vi rapporter, utredningar och remissvar som vi publicerar i samband med miljöarbetet på Läkemedelsverket.

Regeringsuppdrag om miljöfrågor

Här samlar vi en kort beskrivning av slutförda regeringsuppdrag med anknytning till miljöområdet.

 Verksamhetsplan kunskapscentrum för läkemedel i miljön 2019-2023

 Läkemedelsverkets miljöutredning 2018

 Läkemedel i miljön, Rapport från Läkemedelsverket, inklusive bilaga (dec 2018)

 Uppdrag angående kunskapscentrum för läkemedel i miljö, inklusive bilaga (dec 2018)

 Läkemedel i miljö (juni 2018)
Delredovisning av regeringsuppdraget Läkemedel i miljö. Arbete med förtydligande av Läkemedelsverkets verksamhetsplan.

 Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (Juni 2018)
Revidering av tidigare handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för att minska miljöpåverkan av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger. En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (Juni 2016)
Åtgärder och aktiviteter för att minska miljöpåverkan av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger. En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger -hur påverkar de våra svenska miljömål? (Mars 2016)
En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 - Rapport från Läkemedelsverket (Februari 2016)

Genomförandet av etappmålet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö om ökad miljöhänsyn (December 2015)
En redovisning av etappmålet.

Läkemedelsverkets miljöledningsrapport 2014 (Februari 2015)
En redovisning med fokus på det interna miljöarbetet på Läkemedelsverket.

 Analys av olika handlingsvägar för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt Rapport från Läkemedelsverket (december 2014)

 Engelsk översättning: In-depth analysis of various alternative course of action aimed at achieving the milestone target for environmental considerations in medicinal product legislation within the EU an internationally. A translation of the report from the MPA (December 2014)

Medverkan i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (December 2014)
Rapport om Läkemedelsverkets medverkan i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (Januari 2013)
Rapport om Läkemedelsverkets medverkan i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan.

Åtgärder som kan vidtas för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen (September 2012)
Nationella Läkemedelsstrategin 7.3: En utredning om åtgärder för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning.
Utredningen föreslår att ytterligare undersöka orsakerna till kassation, bättre utnyttjande av "startförpackningar", samt genomförande av informationsinsatser.

Hur arbetet med en revidering av GMP-lagstiftningen ska utformas (Mars 2011)
Hur arbetet med en revidering av GMP-lagstiftningen ska utformas för att ha störst möjlighet till framgång: Förslaget innehåller att lyfta frågan politiskt inom EU, att sprida kunskap om problematik med hjälp av media, ökad samverkan mellan myndigheter i Sverige och EU, samt att verka för en översyn av EUs läkemedelspolitik.

 Underlag för att möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även ska omfatta miljöhänsyn (2011)

  Platform to enable the initiation of a revision of EU legislation on GMP, in order for legislation also to comprehend environmental considerations

 Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans (2009)

Remissvar om miljöfrågor

 Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande ”Minska riskerna med farliga ämnen” (SOU 2012:38) samt Kemikalie-inspektionens rapporter ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” och ”Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder (September 2012)
I yttrandet föreslår Läkemedelsverket att rapporterna kompletteras med att påbörja arbetet för en ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning under 2013, att etappmål och strategier för rening av avloppsvatten från läkemedel införs , samt att etappmål och strategier för farliga ämnen i kosmetika och hygien-produkter för att begränsa användning av allergiframkallande ämnen införs.

Övriga rapporter om miljöfrågor

 Proposal to reduce environmental impact from the manufacture of medicines and active pharmaceutical ingredients, Report from Swedish Medical Products Agency (November 2018)

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön (September 2015)
Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har lämnat förslag på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön. Där ingår bland annat inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hormonstörande substanser.

 


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies