Policy och interna mål

Läkemedelsverkets miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten. Målsättningen med vårt miljöarbete är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Genom ständiga förbättringar ska vi verka för att största möjliga miljöhänsyn tas i vår verksamhetsutövning.

Vår miljöpolicy

 • att beakta miljöaspekter vid tillståndsgivning
 • att genom effektiv resursanvändning med energi, råvaror och naturresurser förebygga förorening till luft och vatten
 • att följa lagar, förordningar och övriga bestämmelser inom miljöområdet
 • att beakta miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster
 • att vidareutbilda och motivera alla medarbetare till att arbeta på ett miljömedvetet sätt.

Nuvarande miljöpolicy gäller från 2001. Miljöpolicyn anger inriktningen för Läkemedelsverkets miljöarbete.

Interna Miljömål

 • Att miljöaspekter beaktas vid godkännande och kontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter.
 • Att ge ökad och kvalitativt god miljöinformation om läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicintekniska produkter.
 • Att miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar.
 • Att förbrukningen av papper och trycksaker minskar.
 • Att LV har en effektiv och miljöanpassad avfallshantering.
 • Att miljöaspekter beaktas vid inköp och upphandling.

Nuvarande långsiktiga miljömål gäller från 2005.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies