Säkrare läkemedelshantering för barn

Huvudansvarig: Läkemedelsverket

Syftet med denna aktivitet är att få till stånd en säkrare hantering av läkemedel som ges till barn.

Sammanfattning

Barn löper en ökad risk att drabbas av läkemedelsrelaterade problem eftersom många läkemedel som används till barn är otillräckligt dokumenterade avseende effekt och säkerhet och inte heller barnanpassade vad gäller dos och läkemedelsform. Säkerhetsmarginalerna vid feldosering för ett litet barn är också snävare än för en vuxen. Att verka för en säkrare läkemedelsanvändning till barn är en angelägen jämlikhets- och patientsäkerhetsfråga.

Samarbetsytor


Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet, representanter för hälso- och sjukvård (läkare, sjuksköterskor och farmaceuter) samt barn i egenskap av patienter och deras vårdnadshavare.

Aktivitetens målsättning


Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?

Ta fram ett nationellt kunskapsdokument om läkemedelshantering och barn utifrån den samlade kunskapen bland experter i Sverige. Kunskapsdokumentet kommer att innefatta hela läkemedelshanteringsprocessen, från läkemedelsordination till det att läkemedlet ges till barnet. Dokumentet ska utgöra underlag för verksamma sjuksköterskor, läkare och farmaceuter samt hälso- och sjukvårdspersonal under utbildning föratt bidra till säkrare läkemedelshantering för barn.

Genomförandeplan

18–19 maj 2016 genomförs ett expertmöte om läkemedelshantering till barn.
Sammanfattat resultat kommer att rapporteras till Socialdepartementet 31 oktober 2016
Kunskapsdokument på området beräknas vara klart för publicering i februari 2017.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies