Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag

Huvudansvarig: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis.

Sammanfattning

Projektet ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis. Att förbättra kvaliteten på och användbarheten av data från kliniska register kan också i ett större perspektiv förbättra Sveriges position och attraktivitet som land för innovativt utvecklings- och uppföljningsarbete på läkemedelsområde

Samarbetsytor

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms läns landsting samt andra berörda myndigheter och organisationer.


Aktivitetens målsättning


Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?

En väl fungerande statistisk metod som kompenserar för skillnader mellan patienterna i klinisk vardag och kliniska studier möjliggör bedömning av värdet av behandling med nya läkemedel i klinisk vardag.

Med hjälp av rapporten kommer SBU, LV, TLV och Socialstyrelsen ha ett förbättrat underlag för att kritiskt bedöma resultat och slutsatser i vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga dokument där man vägt samman resultat från kliniska studier (RCT) och olika typer av observationsstudier (NRS). Med stöd av rapporten och extern expertis kommer aktuella myndigheter själva och sjukvårdshuvudmännen vid uppföljning av nya läkemedel att kunna väga samman resultat från dessa olika informationskällor (RCT och NRS). Rapporten kan även vara till nytta för forskare på universitet och på läkemedelsbolag, så att de bl. a. med stöd av rapporten kan utveckla modeller med vars hjälp de kan genomföra uppföljningar av läkemedels effekt i klinisk vardag som ger mer tillförlitliga resultat. Uppföljning av effekt i klinisk vardag ger en bättre grund för prioritering och resursanvändning.


Genomförandeplan

Diskussion i SBU:s vetenskapliga råd 13/4 2016
Diskussion i SBU:s Nämnd 8/6 2016
Slutrapportering till socialdepartementet 1/11 2016

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies