Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

Huvudansvarig: Socialstyrelsen

Inledning

För vissa patientgrupper medför läkemedelsbehandling speciella risker. Till dessa grupper hör bl.a. äldre, multisjuka, barn och personer som behandlas med läkemedel för psykisk sjukdom.

Många symtom har flera tänkbara orsaker – sömn­problem kan t.ex. bero på depression, smärta, hjärtsvikt och läkemedelsbiverkningar. För att utröna orsaken är det viktigt att bedriva s.k. differentialdiagnostik, dvs. att försöka utröna vilka orsaker som är möjliga och vilken av dem som är mest sannolik. I detta arbete skulle en diagnostisk checklista kunna vara till hjälp för behandlande läkare eller sjuksköterska.

En diagnostisk checklista skulle kunna uppmärksamma symtom som är särskilt viktiga att utreda hos äldre samt stödja det differentialdiagnos­tiska arbetet genom att visa vilka diagnoser eller andra företeelser som oftast är orsaken till ett givet symtom hos äldre. Målet är att äldre ska få en läkemedels­behand­ling som är mindre omfattande och i större utsträckning baserad på korrekta indikationer.

Arbetet innebär att sammanställa en praktiskt användbar checklista som listar de viktigaste symtomen hos äldre och deras möjliga orsaker.   En grund för god läkemedelsbehand­ling är noggrann diagnostik och att regelbundet ompröva diagnoser, effekter och biverkningar. En förutsättning för att äldre patienter ska få en god behandling, är att läkaren ställer rätt diagnos baserad på anamnes, status och undersökningsresultat. En viktig del i denna process är att efterfråga och notera patientens symtom, liksom eventuella tecken som observeras av personer som omger patienten samt att inte stanna vid denna kunskap utan söka vidare efter grundläggande orsak till dessa. Dessutom ska insatt behandling följas upp, utsättning planeras och diagnoser och behandling regelmässigt omprövas.

Strategiska områden

Aktiviteten kopplar till områdena patientcentrerad vård, värdering av kunskap och evidens samt uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Flera initiativ inom strategin fokuserar på att förbättra läkemedelsbehandlingen för dessa speciellt sårbara patientgrupper, bl.a. bedrivs ett långsiktigt arbete för bättre läkemedelsanvändning hos barn och flera tidigare aktiviteter har fokuserat på sköra äldre.

Samarbetsytor

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU, E-hälsomyndigheten, SKL, Folkhälsomyndigheten, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sveriges Apoteksförening, samt professions-, patient-, senior- och anhörigföreningar.

Genomförandeplan

Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med projektgruppen för äldres psykiska ohälsa inom kunskapsstyrningsrådet.  I en första del kommer en projektplan för genomförandet att tas fram med tydliga avgränsningar och målbeskrivningar för arbetets fortskridande under 2017 och 2018.

Statusrapportering 2017

Projektet är i uppstartsfasen. En projektplan utarbetas och kontakter knyts med sakkunniga och samarbetspartners.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies