Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar

Huvudansvariga: Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Aktiviteten handlar om att förbättra biverkningsrapporteringen i hälso- och sjukvården med målet att skapa ett elektroniskt system som möjliggör direktrapportering från journalsystem till Läkemedelsverket.

Sammanfattning

Sjukvårdspersonal som ska rapportera en biverkning ska ha funktionen i sitt journalsystem och grunduppgifter ska fyllas i automatiskt för att förenkla rapporteringen, spara tid och undvika felregistreringar. För att komma vidare behöver projektet vidareutvecklas i ett samverkansprojekt i nära samarbete med pilotlandsting och Inera samt journalsystemleverantör baserat på lösningsförslag, kravspecifikation och prototyp definierade i regeringsuppdraget som levererades i december 2014.

Samarbetsytor

Pilotlandsting (LUL), SKL, INERA, Läkemedelsverket, samverkansgrupper inomLandsting

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?
Genom att förenkla möjligheten att rapportera in biverkningar genom elektronisk rapportering frånjournalsystem så kommer antalet rapporter att öka samt att kvaliteten på de inkomna rapporterna förbättras vilket i sin tur ger bättre underlag för att återrapportera för en säkrare läkemedelsanvändning.

Genomförandeplan

I uppdraget ingår att i mars 2016 - maj 2016 (fas I) genomföra en förstudie med syfte att identifiera processer och funktioner som behövs för att rapporteringen ska fungera optimalt för vården samt hurkopplingen till journalsystemen ska fungera. Mellan fas 1, förstudie, och fas 2, projektgenomförande, kommer utvärdering och nytt finansieringsbeslut fattas. Socialdepartementets beslut om att avsätta ytterligare medel för fas 2 baseras på beslutsunderlag från fas 1. Enligt planen ska beslut fattas av Departementet under juni 2016. Fas 2 genomförs då sannolikt under perioden september 2016 och juni 2017. Där ingår systemutveckling och pilotdrift inom ett landsting, LUL, samt utvärdering av pilot. Med skarp pilot avses klinisk test med elektronisk biverkningsrapportering från vårdsystem till mottagande system hos Läkemedelsverket. Förstudien går enligt plan.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies