Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar

Huvudansvariga: Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Läkemedelsverket)

Inledning

Aktiviteten handlar om att förbättra biverkningsrapporteringen från hälso- och sjukvården med målet att skapa ett elektroniskt system som möjliggör direktrapportering från journalsystem till Läkemedelsverket. Målet är att sjukvårdspersonal som ska rapportera en misstänkt biverkning ska ha funktionen i sitt journalsystem och grunduppgifter ska fyllas i automatiskt för att förenkla rapporteringen, spara tid och undvika felregistreringar.

Rapporteringen blir enklare och mer tidseffektiv, kvaliteten blir högre och det skapas förutsättningar för sjukvården att utöka sin rapportering och för återkoppling från Läkemedelsverket tillbaka till rapportören. Det är viktigt med en förbättrad och ökad biverkningsrapportering både för uppföljning av läkemedel efter godkännandet och för kunskap om de läkemedel som används. Läkemedelssäkerhet och biverkningsrapportering är några av förutsättningarna för ökad patientsäkerhet.

En förstudie genomfördes under mars−maj 2016. Innan beslut om en pilot i nästa steg genomfördes en intressentundersökning i form av en enkät till samtliga landsting. En sammanställning av landstingens svar ligger till grund för en rekommendation om fortsatt inriktning.

Strategiska områden

Aktiviteten kopplar främst till det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Ingen direkt samverkande aktivitet för närvarande.

Samarbetsytor

SKL, Inera, Läkemedelsverket, Landstinget i Uppsala län.

Genomförandeplan

Under 2017 kommer den andra fasen av arbetet att inledas. I denna fas ingår systemutveckling och pilotdrift inom ett landsting (landstinget i Uppsala län), samt utvärdering av pilot. Med skarp pilot avses klinisk test med elektronisk biverkningsrapportering från vårdsystem till mottagande system hos Läkemedelsverket. En viktig del i aktiviteten är att se över möjligheten för Läkemedelsverket att återkoppla bedömning och annan relevant information till den som rapporterat en misstänkt biverkning.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies