Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiska utbytet

Huvudansvarig: Läkemedelsverket

Aktiviteten ska bidra till att öka informationen om och förståelsen för det generiska utbytet.

Sammanfattning

Aktiviteten avser att främja att substansnamnet framgår och används i hela ordinations- och expeditionsprocessen, från förskrivaren i dialog med patienten till att apoteksetiketten innehåller denna information.

Samarbetsytor

I aktiviteten för att uppdatera, vidareutveckla och sprida informationen om generiskt utbyte kommer Läkemedelsverket att samarbeta med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Samråd kommer att ske med Socialstyrelsen, Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Patientnämnden, Farmaciförbundet/Unionen, Sveriges farmaceuter, Patientorganisationer,

Handikappförbunden, Pensionärsorganisationer, Sveriges läkarförbund med underorganisation, Svenska Läkaresällskapet med underorganisation, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsindustri föreningen (LIF), Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Sveriges tandläkarförbund, Vårdförbundet och universitet/högskolor. Även andra samrådsparter kan komma att ingå. Aktiviteten Märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt utbyte har ingen samarbetspart, däremot en rad samrådsparter där majoriteten är desamma som i uppdragets andra aktivitet.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?
Aktiviteten har ett tydligt patientperspektiv, med patientens rätt till effektiv, jämlik och säker läkemedelsanvändning i fokus. En ökad information och förståelse för det generiska utbytet hos patienten kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning. En ökad information om det generiska utbytet och samsyn genom hela vårdkedjan kan skapa förståelse och öka tryggheten för patienten med bättre läkemedelsanvändning som följd. Genom att substansnamnet tydligt och konsekvent uppges på apoteksetiketten vid generikabyte ökar tydligheten om att substansen är densamma i den expedierade produkten som i den förskrivna, vilket kan minska risken för dubbelmedicinering, förväxlingar och annan felmedicinering, liksom oro över det generiska utbytet.

Genomförandeplan

I aktiviteten för att uppdatera, vidareutveckla och sprida informationen om generiskt utbyte pågår inventering av behovet av nya vägar för att sprida och tillgängliggöra information om det generiska utbytet med samverkansparter särskilt patientorganisationer och berörda professioner och beräknas vara klart i juni 2016. Förslag på nya informationsvägar enligt vad som kommer fram under inventeringen och avstämning med samverkansparter planeras vara klart i december 2016. Slutrapport med förslag enligt ovan kommer att rapporteras till Socialdepartementet senast 31 maj 2017. I samband med slutrapporten tas en kommunikationsplan fram för spridning av informationeni rapporten.

I aktiviteten Märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt utbyte har avstämningar gjorts med apoteksaktörerna om apoteksetikettens nuvarande information och layout vid generikabyte, liksom om förändringar av apoteksetiketten enligt uppdraget. Vidare har en inventering gjorts av hur motsvarande information presenteras på apoteksetiketten i tolv länder i Europa samt i Canada och Australien. Ett utskick gjordes den 22 mars till samrådsparterna i form av patient-, pensionärs-, apoteks-, farmaceut-, läkar-, tandläkare och vårdorganisationer samt till e-Hälsomyndigheten, TLV och SKL, för att senast den 8 april erhålla deras synpunkter på befintlig resp. önskat utformning av apoteksetiketten vid generikabyte samt kännedom om vilken betydelse de tillmäter apoteksetikettens information vid generikabyte ur patientsäkerhetssynpunkt. Närmast står dels en sammanställning av samrådsparternas svar, dels kontakter med apotekens leverantörer av receptexpeditionssystem för att inhämta information om de tekniska lösningar som krävs för förändringar av apoteksetiketten. Därefter textförslag vid ändring av receptföreskriften och rapportskrivning.
Aktiviteten inkluderas i slutrapport 31 maj 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies