Förbättrad läkemedelsinformation (tidigare struktur för dokumentation och uppföljning)

Huvudansvarig: Sveriges Kommuner och Landsting

Inledning


Arbetet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändningen på individnivå har alltmer kommit att handla om strukturerad vårddokumentation. Ju mer enhetligt strukturerad dokumentationen i vårdsystemen är, desto bättre förutsättningar finns för att den också ska gå att återanvända i uppföljningssyfte utan att kräva dubbelarbete eller dubbeldokumentation.

Under ett par års tid har SKL därför arbetat med att lägga grunden för en sammanhängande och användbar informationsstruktur – domänmodell – för läkemedel. Några informationsmängder har analyserats i särskild detalj, bland annat identifiering av läkemedel som produkt, ordination och administrering. Identifiering av läkemedel är en förutsättning för allt annat strukturarbete, och ordination och administrering är informationsmängder som varit extra intressanta med tanke på det långsiktiga målet att förbättra uppföljningen av användningen av rekvisitionsläkemedel. Arbetet har utgått från såväl registerbaserade uppföljningsbehov som hälso- och sjukvårdens behov av att kunna uttrycka mer komplexa samband och strukturer i den kliniska vardagen. 

Ett arbete med att skapa en digital samverkansyta har också inletts, under 2016 i samarbete med E-hälsomyndigheten. Syftet med en samverkansyta är att arbetet med modeller och annan dokumentation ska kunna genomföras gemensamt av flera parter och att resultatet ska kunna tillgängliggöras för bland annat remissbehandling och därefter praktisk användning.

Strategiska områden

Aktiviteten har tydligast koppling till det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter


E-hälsomyndighetens arbete med strukturerad läkemedelsinformation, Socialstyrelsens arbete med ordinationsorsak, Läkemedelsverkets arbete med IDMP.

Samarbetsytor

E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, LIF, TLV.

Genomförandeplan 

Under 2017 fortsätter SKL utvecklingen av domänmodellen med fokus på hälso- och sjukvårdens behov av möjligheter att uttrycka och dokumentera läkemedelsinformation på ett enhetligt och strukturerat vis. SKL ska:

  • fördjupa E-hälsomyndighetens arbete med strukturerad dosering och utöka domänmodellen med detta område
  • harmonisera modellerna till Nationell informationsstruktur (NI)
  • förankra modellerna brett hos olika aktörer och tillgängliggöra dem via en digital samverkansyta.

Dessa aktiviteter ska syfta till att underlätta arbetet med aktiviteten 1.4 nationella läkemedelslistan. Arbetet ska utgå från olika aktörers behov av samlad information om patientens läkemedelsbehandling. Arbetet ska genomföras i samverkan med Inera, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. SKL och Socialdepartementet är överens om att ha kontinuerlig avstämning under året om hur arbetet fortskrider.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan NLS 2016)

Under 2016 har SKL fortsatt arbetet med tre konkreta mål i fokus, som ska redovisas i december:

  1. Att mer i detalj beskriva vilken informationsmängd som skulle kunna användas för uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå (till exempel i ett utökat Läkemedelsregister) samt att ge konkreta förslag till hur denna uppföljning ska kunna förbättras på kort och lång sikt.
  2. Att beskriva arbetet med domänmodellen i en ”metodguide” som bland annat kan bidra till en utökad förståelse för hur informatikarbete kan användas i verksamhetsnära informationsanalys.
  3. Att föreslå hur hanteringen av landstingens läkemedelssubventioner ska fortsätta efter införandet av E-hälsomyndighetens nya tekniska lösning för fakturering och statistik för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen.

SKL har fortsatt utvecklingen av domänmodellen med fokus på ordination och administrering av rekvisitionsläkemedel. Det huvudsakliga målet har varit att förbättra möjligheterna till uppföljning. Samtidigt har samarbete med E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen bidragit till att arbetsgruppen kunna behålla ambitionen att också stödja såväl arbetet med en kommande nationell läkemedelslista som vidareutvecklingen av Nationell informationsstruktur.

Statusrapportering 2017

Under första halvåret 2017 har SKL:s arbete framför allt genomförts i nära samarbete med Ineras förstudie Stöd till säker läkemedelsprocess. Syftet med detta har varit dels att effektivisera och undvika dubbelarbete, dels att få en bredare förankring av de dokumenterade informationsbehov som ligger till grund för domänmodellen. Förstudien syftar till att se över dagens lagstiftning (framför allt patientdatalagen) och undersöka hur den nationella arkitekturen borde kompletteras för en bättre informationsdelning i vården. Dessutom föreslår förstudien en rad verksamhetsnära aktiviteter som på sikt kommer att leda till en bättre läkemedelsanvändning, till exempel arbete med vårdens arbetssätt och ansvar samt fördjupat arbete med strukturerad vårddokumentation, informationsstruktur och kodverk. En viktig utgångspunkt är att sammanhållen journalföring ska fungera väl tillsammans med den kommande nationella läkemedelslistan. En förutsättning för detta är att arbete med informationsstruktur, kodverk m.m. samordnas med E-hälsomyndighetens arbete med strukturerad läkemedelsinformation. Ineras och SKL:s gemensamma arbete kommer att presenteras i en förstudierapport under hösten 2017.

 

När det gäller de konkreta aktiviteter som tas upp i beskrivningen ovan har SKL arbetat vidare med strukturerad dosering, och en avstämning med E-hälsomyndigheten kommer att göras under hösten. En särskild avstämning med Socialstyrelsen för att harmonisera modellerna har gjorts i samband med deras arbete med ordinationsorsak, och avstämningarna kommer att fortsätta under hösen. Förankringsarbetet kommer också att fortsätta, och formerna för tillgängliggörande kommer att utarbetas.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies