Struktur för dokumentation och uppföljning

Huvudansvarig: Sveriges Kommuner och Landsting

Huvudsyftet med arbetet är att bidra till enhetliga strukturer för dokumentation och uppföljning av läkemedelsinformation. Huvudfokus för 2016 blir informationsstruktur för ordination och administrering av rekvisitionsläkemedel samt informationsbehov om läkemedel i vårdens övergångar.

Sammanfattning

Arbetet förväntas bland annat vara stöd i vidareutvecklingen av en nationell läkemedelslista. Modeller för ordination och administrering kan också bidra till ett mer systematiskt arbete med förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning, bland annat inom Ordnat införande. Arbetet som helhet ingår i den grundläggande infrastruktur som behövs för att potentialen i hälso- och sjukvårdens digitalisering ska kunna realiseras och en informationshantering med individen i centrum ska kunna nås.

Samarbetsytor


E-hälsomyndigheten, Inera AB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt en successiv förankring med systemleverantörerna via Swedish Medtech planeras.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?
Aktiviteten förväntas förbättra förutsättningarna för uppföljning av läkemedelsanvändning, vilket är en grundförutsättning för uppföljning av effekterna av läkemedelsbehandling. Arbetet förväntas också ge stöd i utvecklingen av den nationella läkemedelslistan, en av de viktigaste e-hälsotjänsterna för effektiv och säker läkemedelsanvändning.

Genomförandeplan

Arbetet kommer att genomföras inom ramen för en överenskommelse mellan staten och SKL (överenskommelsen, se sidan 19–22; se även aktivitet 3.5). Arbetsgruppen kommer att ha kontinuerliga möten med Socialdepartementet för avstämning (preliminärt i februari, maj, september/oktober). Slutredovisning av konkreta resultat i form av förslag till utökning av Läkemedelsregistret samt ”metodguide” för verksamhetsnära informatikarbete inom ett sakområde, kommer att göras i december 2016. Då kommer även förslag till olika alternativ för vidare arbete på kort och lång sikt att presenteras.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies