Förbättrad läkemedelsinformation (tidigare struktur för dokumentation och uppföljning)

Huvudansvarig: Sveriges Kommuner och Landsting

Inledning


Arbetet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändningen på individnivå har alltmer kommit att handla om strukturerad vårddokumentation. Ju mer enhetligt strukturerad dokumentationen i vårdsystemen är, desto bättre förutsättningar finns för att den också ska gå att återanvända i uppföljningssyfte utan att kräva dubbelarbete eller dubbeldokumentation.

Under ett par års tid har SKL därför arbetat med att lägga grunden för en sammanhängande och användbar informationsstruktur – domänmodell – för läkemedel. Några informationsmängder har analyserats i särskild detalj, bland annat identifiering av läkemedel som produkt, ordination och administrering. Identifiering av läkemedel är en förutsättning för allt annat strukturarbete, och ordination och administrering är informationsmängder som varit extra intressanta med tanke på det långsiktiga målet att förbättra uppföljningen av användningen av rekvisitionsläkemedel. Arbetet har utgått från såväl registerbaserade uppföljningsbehov som hälso- och sjukvårdens behov av att kunna uttrycka mer komplexa samband och strukturer i den kliniska vardagen. 

Ett arbete med att skapa en digital samverkansyta har också inletts, under 2016 i samarbete med E-hälsomyndigheten. Syftet med en samverkansyta är att arbetet med modeller och annan dokumentation ska kunna genomföras gemensamt av flera parter och att resultatet ska kunna tillgängliggöras för bland annat remissbehandling och därefter praktisk användning.

Strategiska områden

Aktiviteten har tydligast koppling till det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter


E-hälsomyndighetens arbete med strukturerad läkemedelsinformation, Socialstyrelsens arbete med ordinationsorsak, Läkemedelsverkets arbete med IDMP.

Samarbetsytor

E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, LIF, TLV.

Genomförandeplan 

Under 2017 fortsätter SKL utvecklingen av domänmodellen med fokus på hälso- och sjukvårdens behov av möjligheter att uttrycka och dokumentera läkemedelsinformation på ett enhetligt och strukturerat vis. SKL ska:

  • fördjupa E-hälsomyndighetens arbete med strukturerad dosering och utöka domänmodellen med detta område
  • harmonisera modellerna till Nationell informationsstruktur (NI)
  • förankra modellerna brett hos olika aktörer och tillgängliggöra dem via en digital samverkansyta.

Dessa aktiviteter ska syfta till att underlätta arbetet med aktiviteten 1.4 nationella läkemedelslistan. Arbetet ska utgå från olika aktörers behov av samlad information om patientens läkemedelsbehandling. Arbetet ska genomföras i samverkan med Inera, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. SKL och Socialdepartementet är överens om att ha kontinuerlig avstämning under året om hur arbetet fortskrider.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies