Gemensam läkemedelslista

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Ett övergripande syfte med förslaget om en gemensam läkemedeslista är att yrkesutövare som ordinerar, administrerar och expedierar läkemedel och andra varor samt andra som deltar i patientens vård ska få tillgång till de uppgifter som krävs för att kvalitet och säkerhet i denna verksamhet ska kunna säkerställas.

Sammanfattning

Arbetet med den gemensamma läkemedelslistan tar sin utgångspunkt i det förslag till lag om en gemensam läkemedelslista som E-hälsokommittén presenterade i sitt betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). En bearbetning av förslaget har påbörjats på Socialdepartementet i samverkan med berörda aktörer.

Samarbetsytor 

I arbetet kommer Socialdepartementet fortsättningsvis att ha samråd med E-hälsomyndigheten, SKL, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, främst genom bilaterala avstämningar.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en effektiv och säker läkemedelsanvändning?
Aktiviteten strävar främst mot målet om en effektiv och säker läkemedelsanvändning. Genom att ge bästa möjliga stöd till ordinatörer, till personal i vårdkedjan och till patienter kan riskerna som läkemedelsbehandlingar medför minskas.

Hur förväntas aktiviteten bidra till minskad miljöpåverkan och en hållbar kostnadsutveckling?
Den kvalitetsökning som en gemensam läkemedelslista förväntas ge innebär även att aktiviteten kan bidra till en mer hållbar kostnadsutveckling och en minskad miljöpåverkan. Det blir t.ex. lättare för ordinatörer att ta ställning till – och vid behov korrigera – patientens läkemedelsordinationer, bl.a. genom att snabbare sätta ut läkemedel som en patient inte längre behöver.

Genomförandeplan

Socialdepartementet siktar på att kunna presentera en departementspromemoria i månadsskiftet september–oktober. Målsättningen är att ett bearbetat förslag på utformningen av en gemensam läkemedelslista samt ett förslag på lagstiftning som reglerar åtkomst till läkemedelslistan ska kunna remitteras i slutet av 2016.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies