Förhindra receptförfalskning och olämplig läkemedelsförskrivning

Huvudansvarig: Inspektionen för vård och omsorg

Inledning


IVO konstaterar i sin rapport Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet (IVO 2016-23) att patienter som i kontakt med vården utvecklar ett beroende av narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller blir försedda med sådana läkemedel utan medicinska grunder är ett patientsäkerhetsproblem som måste uppmärksammas. Problematiken med manipulering av recept och oegentlig förskrivning av narkotiska läkemedel är ofta kopplad till användning av pappersrecept.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Socialstyrelsen utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga humanläkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek mot recept. I uppdraget ingår särskilt att definiera vid vilka situationer det ska vara tillåtet med andra förskrivningssätt samt att utreda och komma med förslag på lämplig tillsyn vad gäller efterlevnaden av elektronisk förskrivning som huvudregel. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att automatisera och digitalisera kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter. I uppdraget ingår att analysera, utveckla och införa en teknisk lösning som möjliggör kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter vid expediering av läkemedel på apotek. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2017.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utöka myndighetens hantering av information om individuella förskrivarbehörigheter i myndighetens register över hälso- och sjukvårdspersonal.  Utökningen innebär att myndigheten ska registrera vad de begränsningar av förskrivningsrätt som beslutats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) består av. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2017.

I dagens läge är IVO främst beroende av information från apoteken och polismyndigheten för att kunna göra en tillsynsinsats mot överförskrivande läkare. Det förekommer också att patienter själva, närstående eller förskrivarens arbetsgivare gör en anmälan.

Apotekspersonalen har sedan 2011 en anmälningsskyldighet till IVO ifall de, på skäliga grunder, misstänker att en förskrivning står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO genomförde en tillsyn av apotek under 2015. I tillsynen (IVO 2016-23) framkommer att det är kunskapsbrister som främst hindrar anmälan till IVO. Trots att fler apotek infört rutiner har de upplevda hindren för anmälan ökat markant. Det skulle kunna bero på att anmälningsskyldigheten är mer känd av apotekspersonalen och att fler frågor uppstår. Samtidigt har inte diskussioner om överförskrivning och anmälningsskyldighet ökat på apoteken utan ligger på samma nivå som för två år sedan, enligt en webbaserad enkät som IVO genomfört. IVO rekommenderar vårdgivarna att öka förutsättningarna för personalen att prata och problematisera kring anmälningsskyldigheten och misstänkta överförskrivningar.

För att systematiskt kunna identifiera läkemedelsförskrivning som inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, effektivisera utredning och följa åtgärders effekt för patientsäkerheten behöver IVO tillgång till en samlad bild av förskrivningen för analys. Läkemedelsregistret får till exempel inte användas för tillsynsändamål. Däremot skulle registret i högre grad än idag kunna utnyttjas för att följa aggregerade förskrivningsmönster. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att förskrivarkoden, som finns i receptregistret, kommer med som variabel i läkemedelsregistret.

Strategiska områden

Aktiviteten berör de strategiska områdena patientcentrerad vård och uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Aktiviteten är kopplad till arbetet med aktivitet 1.4 nationella läkemedelslistan.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen (inklusive HSAN) och E-hälsomyndigheten.

Genomförandeplan

 Det behövs en samordning kring de olika aktiviteter som sammantaget säkerställer att läkemedelsbehandlingen sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för en god och säker vård. IVO agerar samordnande och knyter samman aktiviteterna hos berörda myndigheter. IVO behöver även ta fram en strategi för hur den riskbaserade tillsynen kan förbättras med hjälp av den nationella läkemedelslistan.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan 2016)

Socialdepartementet förbereder ett regeringsuppdrag gällande övergång till elektronisk förskrivning för alla läkemedel som kräver recept. Detta är grunden till att förhindra förskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Statusrapportering våren 2017

IVO har ett samordningsansvar av aktiviteter som syftar till en övergång till elektronisk receptförskrivning av alla receptbelagda läkemedel. Samordningen gäller regeringsuppdrag till

  • Läkemedelsverket att förbereda övergång till att all receptförskrivning av läkemedel till öppenvårdsapotek ska ske elektroniskt. Myndigheten ska definiera situationer där andra förskrivningssätt ska vara tillåtna och ange lämplig tillsynsmetodik av efterlevnad. Läkemedelsverket har en pågående projektgrupp under ledning av Inger Näsman för hantering av uppdraget.
  • Socialstyrelsen att tillsammans med Läkemedelsverket utreda och föreslå regelanpassning för att göra elektronisk förskrivning möjlig. Jurist från Socialstyrelsen har deltagit i projektgruppen.
  • E-Hälsomyndigheten och uppdrag att automatisera kontroll av förskrivarens behörighet i samband med expediering av elektroniska recept på apotek. E-Hälsomyndigheten får information om förskrivares rättigheter och inskränkta behörighet från Socialstyrelsens register och tillhandahåller informationen från filen till apotekssystem och där ansvarar för drift, underhåll och utveckling av den tekniska plattformen och applikationen. Apoteken svarar för implementation i sina system och användningen av informationen i samband med expediering.

IVO kommer att anpassa sin tillsynsmetodik av läkemedelsförskrivningar när kommande regelsystem för nationella läkemedelslistan är känt.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies