Förhindra läkemedelsförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet

Huvudansvarig: Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar i en rapport att överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel utgör en allvarlig patientsäkerhetsrisk med vårdskador som konsekvens.

Sammanfattning

Problematiken med manipulering av recept och oegentlig förskrivning av narkotiska läkemedel är ofta kopplad till användning av pappersrecept.
I en rapport föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att elektronisk förskrivning av särskilda läkemedel bör införas som huvudregel så snart samtliga förskrivare, även de som inte arbetar åt ett landsting eller en annan vårdgivare, har tillgång till elektroniskt förskrivarstöd.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen (inklusive HSAN) och E-hälsomyndigheten.

Aktivitetens målsättning

Målsättningen är att koordinera de olika aktiviteter som är nödvändiga för att motverka läkemedelsförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Genomförandeplan

Fram till dess att samtliga förskrivare kan nyttja elektronisk förskrivning rekommenderar Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att en begränsning av användningen av den särskilda receptblanketten genomförs som en första insats. Regeringen har den 31 mars 2016 tagit beslut om att ändra i förordningen om läkemedelsförmåner m.m. I förordningen anges att öppenvårdsapoteken vid expedition av en förskrivning ska upprätta en verifikation över utlämnandet och för denna verifikation får apoteken behålla förskrivningen såvida inte kunden begär att den ska lämnas till denne. Förordningen gav således en möjlighet för patienten att kräva att få tillbaka receptet. I och med ändringen i förordningen kan apoteken neka kunden att få tillbaka den särskilda receptblanketten. Ändringen i förordningen möjliggör i sin tur för Läkemedelsverket att genomföra ändringar i sina föreskrifter som verket aviserat som nödvändiga för att förhindra manipulering av recepten för narkotiska preparat.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies