Strukturerade läkemedelssamtal på apotek

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Inledning

Apotek erbjuder olika typer av tjänster. Vissa av dessa tjänster har kopp­ling till apotekens försäljning av läkemedel och förutsätter farmaceutisk utbildning. Exempel på en sådan tjänst är personlig läkemedelsrådgivning.

Läkemedelsverket har utvärderat en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöks­verksamheten utformades för en avgränsad patientgrupp och syftet var att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling. Enligt Läkemedelsverket bedömde såväl deltagande patienter som farmaceuter att patienterna hade nytta av samtalen. Därutöver framgår av rapporten att det framkommit tveksamheter om hälso-och sjukvårdslagstiftningen omfattar de strukturerade samtalen och vilken nytta samtalen skulle ha. Det finns ingen enskild tjänst på apoteken där dokumentering av tjänstens innehåll, effekt och uppföljning av tjänsten eller återkoppling av information till läkare ingår.

Apoteken har genom sin samlade farmaceutiska kompetens en särskild roll att spela för en förbättrad läkemedelsanvändning. Regeringen har tillsatt en statlig utredning som bl.a. ska se över hur apotekens roll för en förbättrad läkemedelsanvändning bör utvecklas. I detta ingår att analysera vilka krav som ska ställas i de fall apotek väljer att erbjuda tjänster som kräver farmaceutisk utbildning, undersöka hur dessa tjänster i dagsläget är utformade och finansierade samt vilken nytta som sjukvårdshuvud­männen bedömer att dessa tjänster kan medföra. I uppdraget ingår också att analysera apotekens roll i förhållande till vården i övrigt vad gäller krav på remittering, journalföring och återkoppling till vården.

Strategiska områden

Aktiviteten berör i viss mån det strategiska området patientcentrerad vård.

Samverkande aktiviteter

Övriga delar av uppdraget till Nya apoteksmarknadsutredningen.

Samarbetsytor

Sveriges Apoteksförening, Läkeme­delsverket, LIF, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, SKL, Socialstyrelsen, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten.

Genomförandeplan

Frågan ingår i det befintliga uppdraget till Nya apoteksmarknadsutredningen. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i denna del senast den 28 februari 2017. Utredningens förslag kommer därefter att remissbehandlas och beredas vidare under 2017.

Statusrapportering 2017

Nya apoteksmarknadsutredningens delbetänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) överlämnades i mars 2017 och remitterades. Betänkandet innehåller förslag om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek. Nu pågår arbete med remissammanställning och fortsatt beredning av förslagen med sikte på att presentera en proposition våren 2018.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies