Strukturerade läkemedelssamtal på apotek

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Apoteken har genom sin samlade farmaceutiska kompetens en särskild roll att spela för en förbättrad läkemedelsanvändning. Regeringen har tillsatt en statlig utredning som bl.a. ska se över hur apotekens roll för en förbättrad läkemedelsanvändning bör utvecklas.

Sammanfattning

Det finns ingen enskild tjänst på apoteken där dokumentering av tjänstens innehåll, effekt och uppföljning av tjänsten eller återkoppling av information till läkare ingår. I uppdraget ingår att analysera vilka krav som ska ställas i de fall apotek väljer att erbjuda tjänster som kräver farmaceutisk utbildning, undersöka hur dessa tjänster i dagsläget är utformade och finansierade samt vilken nytta som sjukvårdshuvudmännen bedömer att dessa tjänster kan medföra och att analysera apotekens roll i förhållande till vården i övrigt vad gäller krav på remittering, journalföring och återkoppling till vården.

Samarbetsytor 

Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten.

Aktivitetens målsättning

Att via en ökad följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling förbättra läkemedelsanvändningen hos befolkningen.

Genomförandeplan

Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar sitt slutbetänkande senast den 31 december 2016.

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies