Strukturerad läkemedelsinformation

Huvudansvarig: E-hälsomyndigheten

Inledning

Gemensam informationsstruktur på läkemedelsområdet bidrar till ökad kvalitet i informationsöverföringen vilket främjar patientsäkerheten. Dessutom är en gemensam informationsstruktur en grundförutsättning för utvecklingen av e-hälsotjänster på läkemedelsområdet. E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att samordna det arbete som bedrivs av myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer i fråga om att utveckla och möjliggöra användning av strukturerad läkemedelsinformation.

Läkemedelsverket står inför implementeringen av nya globala ISO/CEN-standarder för läkemedelsinformation, Identification of Medicinal Products (IDMP). Användning av IDMP är obligatorisk för regulatorisk verksamhet och kommer dessutom att användas vid utbyte av läkemedelsinformation mellan länder, t.ex. i e-recept och patientjournaler. Det finns därför anledning att analysera vilken nytta och vilka konsekvenser införandet av IDMP kan innebära för nationella aktörer som hanterar information om läkemedel.

Aktivitetens målsättning är att skapa förutsättningar för samt utarbeta en plan för ett nationellt införande av strukturerad läkemedelsinformation i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet samt förbättrad uppföljning.

Strategiska områden

Aktiviteteten kopplar främst till det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Uppdraget har beröringspunkter med det samordningsarbete kring verksamhets- och utförardomän som bedrivs av E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen och med Vinnovas uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre vård, hälsa och omsorg. Inom strategin finns beröringspunkter med aktiviteterna 1.3 förbättrad läkemedelsinformation, 1.4 nationell läkemedelslista och 1.6 möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar.

Samarbetsytor

E-hälsomyndigheten ska samarbeta med Läkemedelsverket, SKL och Socialstyrelsen. Därtill behövs samråd med resterande aktörer inom strategin samt med ytterligare aktörer, inklusive Inera, Vinnova, Nationella programmet för datainsamling (NPDi), företrädare för landstingen som sysslar med vårdinformatik och leverantörer av systemstöd till hälso- och sjukvården.

Genomförandeplan

Aktiviteten genomförs som ett antal delleveranser som avrapporteras löpande. I den första delleverensen sker kartläggning av de informationsmängder som krävs vid realisering av nationella läkemedelslistan (klart vid årsskiftet 2016/2017) I den andra identifieras och förankras förslag på kommande delleveranser som rör övriga informationsmängder inom läkemedelsområdet. I den tredje sker analys av vilken nytta och vilka konsekvenser implementeringen av IDMP innebär för nationella aktörer (tidigast första kvartalet 2018). I det fjärde steget tas en plan fram för hur strukturerad läkemedelsinformation kan införas i praktiken samt plan för fortsatt förvaltning och utveckling. Uppdraget redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 maj 2018.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan NLS 2016)

Arbetet pågår med att samordna aktiviteter som bedrivs av myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer i fråga om att utveckla och möjliggöra användning av strukturerad läkemedelsinformation. Tillsammans med Socialstyrelsen och SKL har en första delleverans identifierats som handlar om att i huvudsak fokusera på de informationsmängder som är kopplat till en realisering av den nationella läkemedelslistan. I det fortsatta arbetet kommer bl.a. en plan, i samverkan med andra aktörer, att tas fram för efterföljande delleveranser samt en beskrivning av hur strukturerad läkemedelsinformation kan införas i praktiken.

E-hälsomyndigheten kartlägger och beskriver de informationsmängder som i första hand är kopplade till den nationella läkemedelslistan. Eventuella informationsmängder som sedan tidigare inte är beskrivna på ett strukturerat sätt kommer att fördelas ut till andra aktörer för en utredning. E-hälsomyndigheten ansvarar för att strukturera upp informationsmängden doseringstext. Detta arbete kommer att ske i nära samverkan med andra aktörer.

 Samverkan sker även i Nätverket för informatiksamordning läkemedel. Detta nätverk kommer under hösten att övergå från SKL till E-hälsomyndighetens regi. Nätverkets deltagande kommer i samband med detta att ses över och vid behov utökas med fler intressenter.

Statusrapportering 2017

E-hälsomyndigheten har genomfört en nulägesanalys över de informationsmängder som är kopplade till nationella läkemedelslistan. Analysen visar att flera av informationsmängderna redan är strukturerade och har utpekade kodverk. E-hälsomyndigheten avser därför att behålla de informationsmängder som redan idag är enhetliga och standardiserade samt används inom hälso- och sjukvårdens IT-stöd. Arbete pågår med att ta fram ett förslag på hur övrig information ska struktureras, till exempel administreringssätt och förskriven dosering. E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket samverkar i frågan då  IDMP troligen är lösningen på viss information som idag saknar önskad struktur. Efter sommaren är samrådsmöten inplanerade med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SKL och Inera AB för att diskutera och förankra de förslag som myndigheten har. Arbetet följer den uppsatta planen för regeringsuppdraget med avrapportering till Socialdepartementet sista oktober.

 
 

Nya aktiviteter 2018

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet
(Regleringsbrev Socialstyrelsen – 2018)

Arbete med anpassning av läkemedelsinformation som behövs för Nationell läkemedelslista till IDMP-standarder
(Regleringsbrev Läkemedelsverket – 2018)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies