Strukturerad läkemedelsinformation

Huvudansvarig: E-hälsomyndigheten

Inledning

 Gemensam informationsstruktur på läkemedelsområdet bidrar till ökad kvalitet i informationsöverföringen vilket främjar patientsäkerheten. Dessutom är en gemensam informationsstruktur en grundförutsättning för utvecklingen av e-hälsotjänster på läkemedelsområdet. E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att samordna det arbete som bedrivs av myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer i fråga om att utveckla och möjliggöra användning av strukturerad läkemedelsinformation.

Läkemedelsverket står inför implementeringen av nya globala ISO/CEN-standarder för läkemedelsinformation, Identification of Medicinal Products (IDMP). Användning av IDMP är obligatorisk för regulatorisk verksamhet och kommer dessutom att användas vid utbyte av läkemedelsinformation mellan länder, t.ex. i e-recept och patientjournaler. Det finns därför anledning att analysera vilken nytta och vilka konsekvenser införandet av IDMP kan innebära för nationella aktörer som hanterar information om läkemedel.

Aktivitetens målsättning är att skapa förutsättningar för samt utarbeta en plan för ett nationellt införande av strukturerad läkemedelsinformation i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet samt förbättrad uppföljning.

Strategiska områden

Aktiviteteten kopplar främst till det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Uppdraget har beröringspunkter med det samordningsarbete kring verksamhets- och utförardomän som bedrivs av E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen och med Vinnovas uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre vård, hälsa och omsorg. Inom strategin finns beröringspunkter med aktiviteterna 1.3 förbättrad läkemedelsinformation, 1.4 nationell läkemedelslista och 1.6 möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar.

Samarbetsytor

E-hälsomyndigheten ska samarbeta med Läkemedelsverket, SKL och Socialstyrelsen. Därtill behövs samråd med resterande aktörer inom strategin samt med ytterligare aktörer, inklusive Inera, Vinnova, Nationella programmet för datainsamling (NPDi), företrädare för landstingen som sysslar med vårdinformatik och leverantörer av systemstöd till hälso- och sjukvården.

Genomförandeplan

Aktiviteten genomförs som ett antal delleveranser som avrapporteras löpande. I den första delleverensen sker kartläggning av de informationsmängder som krävs vid realisering av nationella läkemedelslistan (klart vid årsskiftet 2016/2017) I den andra identifieras och förankras förslag på kommande delleveranser som rör övriga informationsmängder inom läkemedelsområdet. I den tredje sker analys av vilken nytta och vilka konsekvenser implementeringen av IDMP innebär för nationella aktörer (tidigast första kvartalet 2018). I det fjärde steget tas en plan fram för hur strukturerad läkemedelsinformation kan införas i praktiken samt plan för fortsatt förvaltning och utveckling. Uppdraget redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 maj 2018.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies