Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn

Huvudansvarig: Sveriges läkarförbund respektive Läkemedelsverket

Inledning

Att iordningställa läkemedel på ett säkert och korrekt sätt för att ge barn avsedd läkemedelsbehandling är en viktig del inom läkemedelshantering såväl inom hälso- och sjukvård som för patienter och vårdnadshavare i hemmet. Det är vanligt att läkemedel måste manipuleras, exempelvis tabletter sönderdelas i små bitar eller lösningar spädas i flera steg för att motsvara önskad dos till barn då tillgängliga beredningsformer och styrkor är otillräckliga. Det medför en risk för felanvändning och negativa läkemedelshändelser, till exempel överdosering, underdosering och administreringsfel men även exponering för närstående.

I dag saknas till stor del riktlinjer för läkemedel som behöver iordningställas. I Sverige är det vanligt att det är sjuksköterskor som iordningställer läkemedel på sjukhus. Vid flera barnsjukhus finns iordningställande farmaceuter som dagtid iordningställer läkemedel på läkemedelsintensiva avdelningar som onkologi- och neonatalavdelningar. När en sjuksköterska börjar på en ny vårdenhet så är lärandet i form av muntlig tradition och praktisk tradition från handledaren eller läkemedelsansvarig sjuksköterska. Det är vanligt att samma läkemedel iordningställs på flera olika sätt beroende på person på samma avdelning. Patientsäkerhetsmässigt kan avvikelser förekomma vid iordningställande.                                                                      

Läkemedelsverket anordnade i maj 2016 ett expertmöte för att ta fram ett kunskapsunderlag för säkrare ordination och läkemedelshantering för barn som riktar sig till hälso- och sjukvården. Dokumentet kommer att publiceras i april 2017. Den Europeiska Farmakopén utkom med en resolution i juni 2016 som belyser behovet av gemensamma riktlinjer kring iordningställande.

Det finns även behov av att på ett lättillgängligt sätt beskrivna hur man säkrare iordningställer och administrerar läkemedel i hemmet. Sådan målgruppsanpassad information om hur man iordningställer läkemedel finns i begränsad omfattning idag. Det finns därför behov av att ta fram informationsmaterial riktat direkt till patienter och vårdnadshavare baserat på Läkemedelsverkets kunskapsunderlag.

Strategiska områden

Aktiviteteten kopplar till det strategiska området patientcentrerad vård.

Samverkande aktiviteter

Aktiviteten är ett förslag från föraktiviteten Hållbarhetstider för läkemedel och Läkemedelsverkets uppdrag om att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Det finns också behov av samverkan med ePed, som är ett projekt som kommer att utvärderas inom strategin under 2017. Aktiviteten är även i linje med Barnkonventionen.

Samarbetsytor

Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Socialstyrelsen, SKL, Inera/SIL(Svenska informationstjänster för läkemedel), Patientnämnden och andra berörda aktörer inom strategin samt representanter från barnsjukvård respektive patient och vårdnadshavare.

Genomförandeplan

Aktiviteten är indelad i två delaktiviteter. Den ena rör best practice vid iordningställande och leds av Läkarförbundet och den andra är inriktad på information till patienter och vårdnadshavare för säkrare hantering av läkemedel till barn och leds av Läkemedelsverket.

För den del som leds av Läkarförbundet är avsikten att bilda en arbetsgrupp med farmaceuter och sjuksköterskor från de sjukhus som i dag har iordningställande farmaceuter. Arbetet utgår sedan från Läkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Arbetsgruppen genomför, utifrån Läkemedelsverkets kunskapsunderlag om säkrare läkemedelshantering till barn samt befintliga beredningar i ePed, en fördjupad inventering och riskkategorisering med hjälp av verktyg från den resolution som publicerats av den Europeiska farmakopén (CM/Res(2916).

I den del som leds av Läkemedelsverket kommer ett förslag på informationsmaterial riktat direkt till patienter och vårdnadshavare baserat på kunskapsunderlaget för Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn att tas fram. Uppdraget delrapporteras inom ramen för Läkemedelsverkets uppdrag om barn och läkemedel senast den 31 oktober 2017 och slutrapporteras i april 2018.

Statusrapportering Astrid Lindgrens Barnssjukhus (för Sveriges läkarförbund) 2017

I etableringsfas. Projektplan är skriven och är under godkännande av styrgruppen. Huvudansvarig för respektive sjukhus i projektgruppen har godkänt sina uppdrag. Resursförfrågan till deltagande sjukhus skrivs i september.

Viktigaste genomförda aktiviteter/leveranser:

 1. Styrgrupp och projektgrupp på plats
 2. Projektplan skriven och under bearbetande med styrgruppen
 3. PROJEKTiL vald som projektmodell
 4. Projectplace vald som kommunikationsplattform
 5. Diarienummer och projektkonto inom SLL skapat för arkivering
 6. Expert inom medicinsk bild är knuten till projektet

Viktigaste aktiviteter/leveranser kommande period:

 1. Ingång i genomförandefas
 2. Telefonmöten och fysiska möten för att riskskatta läkemedel och situationer
 3. Sätta standard för medicinsk bild för inspelning av filmer
 4. SLLs Microsoft-system kopplas på för att kunna använda Stream för att sprida filmer. Backupsystem är YouTube.
 5. Skapa första filmer inför bedömning av ”Best Practice”

Behov av beslut eller frågor att lyfta till Läkarförbundet/NLS

 1. Önskar kontaktpersoner till projektet för Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SKL, Patientnämnden
 2. Kan beslut om nyttorealisering av projektet tas av projekt/styrgruppen, eller ska det lyftas till NLS?
 3. Önskar veta datum för projektslut (vi antar slutet av 2018)?

Lärdomar/erfarenheter hittills

Viktigt att använda projektmodell. Ej självklart att film kommer bli det media som används för alla situationer, om andra medier föreslås av projektgruppen kan det komma att användas.

Statusrapportering Läkemedelsverket 2017

Läkemedelsverket har tagit fram en projektplan med förtydligat projektmål liksom omfattning och avgränsning för att på bästa sätt ta fram en digitalt anpassad information till vårdnadshavare om läkemedelshantering hos barn. Arbetet kommer i huvudsak utgå ifrån det tidigare publicerade kunskapsdokumentet ”säkrare ordination och läkemedelshantering till barn” som riktade sig till hälso- och sjukvård. Även andra källor som är mer riktad till vårdnadshavare inom området kommer att användas. Framtaget material kommer under hösten 2017 att utvärderas av en referensgrupp bestående av representanter för vårdnadshavare och berörda organisationer. Arbetet går enligt tidsplan.

 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies