Genomförandeplaner NLS

Den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2017 innehåller tre målområden och 22 aktiviteter, varav en övergått i förvaltning och en avslutats under året. Förslag om aktiviteter till handlingsplanen har kommit från parter och aktörer i den nationella läkemedelsstrategin, från tidigare handlingsplan och omvärldsanalyser. Förslagen har beretts av expertgruppen och högnivågruppen har därefter beslutat vilka aktiviteter som ska ingå i handlingsplanen.

De aktiviteter som ingår i handlingsplanen har uppfyllt följande fyra urvalskriterier:

1. Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad

Aktiviteter som är betydelsefulla och som bidrar till att förverkliga visionen ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

2. Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några målområden

  • Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  • Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
  • Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

3. Aktiviteten är aktörssammansatt

Det finns behov av att flera myndigheter eller organisationer samarbetar för att genomföra aktiviteten.

4. Aktiviteten har en genomförandeplan

Det finns ett mål med aktiviteten, det finns en plan för hur målet ska uppnås och mätas samt förslag på hur aktiviteten ska finansieras.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies