Expertgrupp NLS

Högnivågruppen har utsett var sin medlem i en expertgrupp för att representera sina respektive myndigheter och organisationer. Expertgruppen har som uppdrag att för sin respektive myndighet/organisation samordna den årliga omvärldsanalysen samt bereda förslag inför varje högnivåmöte såsom avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de tre målområdena. Expertgruppen har även löpande dialog och samverkan kring angelägna frågor.

Socialdepartementet sammankallar expertgruppen gemensamt med CBL-kansliet.

 

I Expertgrupp NLS ingår representanter från: 
Socialdepartementet
Apotekarsocieteten
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies