Uppföljningsarbete Handlingsplan NLS 2011–2014

Uppföljningen av läkemedelsstrategin innebär att CBL-kansliet följer de fem övergripande målen för strategin. De uppföljningsmått som tidigare finns inkluderar både struktur- och processmått.

Fortsatt utveckling av uppföljningsmetodik

I enlighet med högnivågruppens beslut, har CBL-kansliet under 2013, i samarbete med högnivågruppens expertgrupp, samordnat ett projekt i syfte att utveckla befintliga indikatorer för uppföljning av strategins mål- och insatsområden. Se rapport Utveckling av indikatorer.

Ambitionen är att fortsatt utveckla och validera indikatorer i samarbete med representanter i strategins expertgrupp, för slutlig förankring och beslut i högnivågruppen. Områden har identifierats där förtydligande och målanpassning av indikatorerna behövs. Projektgruppens arbete avslutades i april 2013 och fyra s.k. indikatorgrupper har istället tillsatts med primärt uppdrag att ytterligare förtydliga och prioritera uppföljningen av NLS:s mål samt identifiera möjliga synergivinster både inom och utanför NLS.

Indikatorgruppernas uppdrag

Varje indikatorgrupp gör en inventering för att se vilken uppföljning som pågår inom området, vilka möjliga synergi- och samordningsvinster som kan finnas gentemot andra aktiviteter utanför strategin.

Indikatorgrupperna definierar de indikatorer projektgruppen föreslagit, efter beslut från högnivågruppen den 23 april 2013, där slutresultatet är mätbara mått. De föreslår prioritering mellan indikatorerna baserat på mätbarhet och angelägenhetsgrad samt tidplan för när indikatorerna kan tas fram.

Respektive indikatorgrupp förväntas ha en dialog med andra berörda aktörer vid utveckling av specifika indikatorer.

Deltagande myndigheter/organisationer inom dessa respektive indikatorgrupper är följande:

Uppföljning

Uppföljningen av läkemedelsstrategin innebär att CBL-kansliet följer de fem övergripande målen för strategin. De uppföljningsmått som tidigare finns inkluderar både struktur- och processmått.

Fortsatt utveckling av uppföljningsmetodik

I enlighet med högnivågruppens beslut, har CBL-kansliet under 2013, i samarbete med högnivågruppens expertgrupp, samordnat ett projekt i syfte att utveckla befintliga indikatorer för uppföljning av strategins mål- och insatsområden.

Ambitionen är att fortsatt utveckla och validera indikatorer i samarbete med representanter i strategins expertgrupp, för slutlig förankring och beslut i högnivågruppen. Områden identifieras där förtydligande och målanpassning av indikatorerna behövs. Projektgruppens arbete avslutades i april 2013 och fyra s.k. indikatorgrupper har istället tillsatts med primärt uppdrag att ytterligare förtydliga och prioritera uppföljningen av NLS:s mål samt identifiera möjliga synergivinster både inom och utanför NLS.

Grupperna är indelade enligt följande:

  1. Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass och Jämlik vård
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Attraktivitet för innovation
  4. Miljöpåverkan

Indikatorgruppernas uppdrag

Varje indikatorgrupp gör en inventering för att se vilken uppföljning som pågår inom området, vilka möjliga synergi- och samordningsvinster som kan finnas gentemot andra aktiviteter utanför strategin.

Indikatorgrupperna definierar de indikatorer projektgruppen föreslagit, efter beslut från högnivågruppen den 23 april 2013, där slutresultatet är mätbara mått. De föreslår prioritering mellan indikatorerna baserat på mätbarhet och angelägenhetsgrad samt tidplan för när indikatorerna kan tas fram.

Respektive indikatorgrupp förväntas ha en dialog med andra berörda aktörer vid utveckling av specifika indikatorer.

Deltagande myndigheter/organisationer inom dessa respektive indikatorgrupper är följande:

Högnivågruppen har vid mötet den 21 oktober 2013 även beslutat att det pågående uppföljningsarbetet, vilket sker i samverkan mellan berörda aktörer både inom och utom NLS, av den nationella läkemedelsstrategin är framgångsrikt och ska implementeras under 2014.

Vid Högnivåmötet april 2014 redovisade grupp 1, 2 och 3 status för indikatorarbete i respektive grupp. Indikatorgrupp Miljö arbetar med ett projekt ”Kartläggning, sammanställning och analys av redan genomförda mätningar av humana läkemedelssubstanser i den svenska miljön” i samarbete med Uppsala universitet. Rapporten förväntas slutföras hösten 2014. Vid CBL-rådsmötet i september redovisade samtliga grupper status för indikatorarbetet hösten 2014, se relaterad information.

Sammanlagt har 11 indikatorer tagits fram. I arbetet med dessa har även andra myndigheter/organisationer/specialistföreningar utanför NLS varit berörda samt att resultat från Öppna jämförelser har lyfts in i indikatorarbetet för Mål 1, se tabell.

Indikator

Indikator-
gruppering

Berörda myndigheter

Antibiotikarecept per 1000 invånare

Mål 1–2

Folkhälsomyndigheten, landstingen, Strama-nätverk

Andel recept på penicillin V av alla

recept på luftvägsantibiotika som förskrevs till barn under 7 år

Mål 1–2

Folkhälsomyndigheten, landstingen, Strama-nätverk

Andel uthämtade recept på antibiotika inom gruppen kinoloner vid urinvägsinfektioner

Mål 1–2

Folkhälsomyndigheten, landstingen, Strama-nätverk

Andel patienter i målgruppen som

fått intravenös propplösande läkemedelsbehandling vid stroke

Mål 1–2

Landstingen, Riks-Stroke

Efterlevnad av subventions-

begränsningar

Mål 3

SBU, LIF, SKL och Socialstyrelsen

Följsamhet till periodens vara

Mål 3

 

Behandlingskostnad för biosimilarer

och ej utbytbara generika

Mål 3

SBU, LIF, SKL och Socialstyrelsen

Relativ andel av de 10 % mest

citerade artiklarna i klinisk medicin

och biomedicin

Mål 4

Vetenskapsrådet

Relativ andel patentansökningar

(Patent Cooperation Treaty; PCT)

Mål 4

PRV

Andelen klinisk läkemedelsprövning

(KP) i Sverige i relation till EU

Mål 4

LV/EUs databas EudraCT

Mäta halter av läkemedelssubstanser i miljö*

Mål 5

Uppsala universitet, Inst. för läkemedelskemi

 

*) En projektgrupp inom NLS arbetar med att utveckla miljöindikatorer för uppföljning av NLS.  En föreslagen indikator är att mäta halter av läkemedelsrester i den svenska miljön. För att kunna föreslå relevanta läkemedelssubstanser för regelbundna mätningar i miljön krävs en baslinje mot vilken dessa mätningar skulle kunna jämföras och tolkas. Syftet med projektet var att utforska om en sådan baslinje kunde tas fram utifrån redan genomförda mätningarna av läkemedelssubstanser i den svenska miljön.

Många studier, ofta initierade av Landsting, har gjorts under den senaste tioårsperioden. För att få en uppfattning om tillförlitligheten av data i de studier som gjorts fick Uppsala universitet, Institutionen för Läkemedelsanalys i uppdrag av CBL att gå igenom alla svenska rapporter 2002- 2013. En bedömning om förekomsten av läkemedelssubstanserna utgör en miljörisk (t.ex. genom att jämföra mäta koncentrationer med värden som inte anses orsaka skadliga effekter i miljö), ingick dock inte i uppdraget. Resultatet rapporterades muntligt i oktober 2014 och nu finns en slutrapport.

Bedömningskriterier för tillförlitligheten av data sattes upp utifrån internationella riktlinjer och totalt 59 rapporter granskades. Efter att kompletterade information från laboratorier inhämtats kunde ca hälften av rapporterna anses vara tillförlitliga men resterande kunde inte bedömas eftersom essentiell information saknades.

De tillförlitliga rapporterna omfattar prover tagna med en stor geografisk spridning och analyser av ca 100 olika läkemedel finns rapporterade. De analyssvar som finns kan användas som basnivåer att jämföra med kommande mätningar.

I de analysmetoder som använts är mätosäkerheten, d.v.s. hur mycket ett analysresultat varierar från gång till gång, relativt hög och detta måste alltid beaktas när resultatet från mätningarna tolkas.

I många av studierna har underleverantörer använts för provtagning och analyser. I Uppsala universitets rapport ges rekommendationer till beställare av studier och till laboratorier angående krav som ska uppfyllas för att garantera att beställningen och analyserna ska resultera i tillförlitliga resultat.

Se relaterad information: Kartläggning, sammanställning och analys av mätningar av läkemedelssubstanser 2002-2013 med tillhörande data.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies