Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades tillsammans med ett flertal andra aktörer på läkemedelsområdet under 2015 om en nationell läkemedelsstrategi för åren 2016–2018, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Till strategin finns en handlingsplan som revideras årligen.

För den nationella läkemedelsstrategin för 2016–2018 har en vision och tre mål som bidrar till förverkligandet av visionen fastställts. För att säkerställa ett gott samarbete med andra satsningar och strategier har läkemedelsstrategin också tre perspektiv som ska genomsyra arbetet. Inom strategin har tre strategiska områden identifierats, där behovet av en samlad hantering är särskilt tydligt.

Vision

Visionen för den nationella läkemedelsstrategin är Rätt läkemedelsanvänd­ning till nytta för patient och samhälle.

Tre långsiktiga mål

Till visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle knyts tre långsiktiga mål som utgår ifrån några av de huvudsakliga utmaningarna som Sverige fortsatt står inför på läkemedelsområdet.

Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Perspektiv

I syfte att förstärka dessa tre målområden och öka helhetsperspektiv och samverkan finns tre tillhörande perspektiv:

  • Patient
  • Innovation
  • E-hälsa

Strategiska områden

  • Patientcentrerad vård
  • Värdering av kunskap och evidens
  • Uppföljning

Aktiviteter

Aktiviteter som ingår i handlingsplanerna ska uppfylla följande fyra urvalskriterier:

  • Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad
  • Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några målområden
  • Aktiviteten är aktörssammansatt
  • Aktiviteten har en genomförandeplan 

 

 
 

Relaterad information

Nyhetsarkiv

Historik:

 Oktober 2016 "Gemensamma krafter behövs i läkemedelsarbetet" (Dagens Medicin)

 December 2015 (Regeringskansliet)

 Januari 2015 (Regeringskansliet)

 Oktober 2013

 April 2013

 Oktober 2012

 

Uppstartsmöte NLS 13 mars 2018

 Inbjudan

 Uppstartsmöte NLS 8 mars 2017

 Inbjudan

Uppstartsmöte NLS 18 mars 2016

 Inbjudan

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies