Ökad kvalitet och säkerhet på apotek

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Sammanfattning

Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar. En utgångspunkt ska vara de uppföljningar och utvärderingar som gjorts avseende den omreglerade apoteksmarknaden. Särskilt fokus bör läggas på åtgärder som har till syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Inriktningen ska vara att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.

I uppdraget ingår bl.a. att:

 • analysera den utveckling som skett av apoteksmarknaden sedan omregleringen och göra en bedömning av hur pågående trender kan komma att påverka marknaden på kort och lång sikt,
 • se över kraven för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek,
 • analysera eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa en god tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet,
 • analysera vilka eventuella åtgärder som krävs för att säkerställa att leverans- och tillhandahållandeskyldigheten av läkemedel följs. Härvid ingår att särskilt analysera behovet av åtgärder för att säkra efterlevnaden av 24-timmarsregeln,
 • analysera om det finns behov av ytterligare åtgärder för att främja en hög grad av direktexpediering respektive förbättra den service som ges när expediering inte kan ske,
 • belysa organisatoriska frågor och frågor som rör kompetensutveckling vid apotek samt överväga hur ökad följsamhet till nuvarande regelverk kan uppnås,
 • analysera och lämna förslag på åtgärder för att förbättra läkemedelsrådgivningen vid apotek,
 • se över hur apotekens roll för en förbättrad läkemedelsanvändning kan utvecklas,
 • se över tillsynen över apoteksmarknaden,analysera och lämna förslag på hur en effektivare tillsyn och kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek kan åstadkommas, samt
 • lämna de författningsförslag som uppdraget kan föranleda.
 • 

Samarbetsytor

Utredningen kommer att samverka med bl.a. Sveriges Apoteksförening, Inspektionen för vård och omsorg, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket.

Aktivitetens målsättning

Aktiviteten syftar till att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning i hela landet och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.  

Genomförandeplan

Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar sitt slutbetänkande senast den 31 december 2016.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies