Ökad kvalitet och säkerhet på apotek

Huvudansvarig: Socialdepartementet

 

Inledning

Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på föränd­ringar. En utgångspunkt ska vara de uppföljningar och utvärderingar som gjorts avseende den omreglerade apoteksmarknaden. Särskilt fokus bör läggas på åtgärder som har till syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Inrikt­ningen ska vara att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedels­försörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.

Strategiska områden

Aktiviteten är främst kopplad till det strategiska området patientcentrerad vård.

Samarbetsytor

Utredningen samverkar med bl.a. Sveriges Apoteksförening, IVO, TLV, Läkemedelsverket och Sveriges Farmaceuter.

Genomförandeplan

Regeringen beslutade i december 2016 att ge utredningen tilläggsdirektiv (dir. 2016:105). Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen redovisa det ursprungliga uppdraget senast den 28 februari 2017. Utredningens förslag i dessa delar kommer därefter att remissbehandlas och beredas vidare under 2017. Ett delbetänkande som behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna ska redovisas senast den 15 juni 2017. Uppdraget i övrigt, som bl.a. rör hanteringen av extemporeläkemedel och maskinell dosdispensering, ska redovisas senast den 31 december 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies