Pilot för att stödja implementering av ett nationellt register för uppföljning av cancerläkemedel (ny)

Huvudansvariga: Sveriges Kommuner och Landsting och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Inledning

Uppföljningsbehov finns för alla läkemedel, men cancerområdet är ett prioriterat område eftersom en majoritet av de nya läkemedel som utvecklas är cancerläkemedel samtidigt som det saknas ett nationellt register för att samla data om användningen av dessa. Denna aktivitet syftar till en systematisk utveckling av ett lokalt/regionalt register för uppföljning av läkemedelsanvändningen inom cancerområdet på nationellt nivå.

Aktiviteten går ut på att med genomförandet av en pilot belysa ett antal frågeställningar som ett register ska kunna besvara. Aktiviteten syftar också till att kartlägga hur uppföljning kan konstrueras och om ett befintligt läkemedelsregister utvecklat för cancerområdet kan användas för detta ändamål.

Om befintligt läkemedelsregister anses fylla behoven syftar aktiviteten både till att undanröja hinder för en nationell spridning av registret samt att undersöka möjligheterna att utveckla automatiserad överföring från journal till aktuellt läkemedelsregister genom Nationella programmet för datainsamling (NPDi).

Strategiska områden

Aktiviteten har tydlig koppling till det strategiska området uppföljning men berör även områdena patientcentrerad vård och värdering av kunskap och evidens.

Samverkande aktiviteter

Aktiviteten bör ha nära koppling till alla pågående aktiviteter inom strategin med uppföljningsfokus. Ett nära samarbete med landstingens samverkansmodell för ordnat införande krävs liksom med kvalitetsregisterkansliet och det aktuella registret. Aktiviteten har även en tydlig koppling till 1.2 värdering av kunskap i klinisk vardag då nyttan av aktiviteten 1.2  är beroende av kvaliteten på nationella register för uppföljning av cancerläkemedel.

Samarbetsytor

TLV, SKL och Regionala cancercentrum i Samverkan, INCA (Informationsnätverk för cancervården), Stockholms läns landsting, LIF/berört läkemedelsföretag, berörda patientorganisationer, Läkemedelsverket m.fl.

Genomförandeplan

Aktiviteten syftar till att genomföra en kvalitetsregisterpilot (nationellt sammanhållen) med avsikt att:

  1. definiera relevanta frågor för att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandlingar,
  2. identifiera hur kvalitetsregister kan konstrueras så att dessa relevanta frågor kan besvaras, och
  3. stötta en nationell implementering av ett nationellt register så att registret får en god täckningsgrad inom och mellan sjukvårdsregioner.

TLV är huvudansvarig för den första och andra delen. I den första delen väljs ett lämpligt terapiområde/läkemedel/läkemedelsgrupp ut i samverkan och därefter definieras de mest relevanta och avgörande frågorna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den andra delen är inriktad på att, med ett utvalt kvalitetsregister, se om detta kan användas för att besvara de relevanta frågorna alternativt om det kan anpassas för att kunna besvara frågorna.

Den tredje delen är Regionala cancercentrum i samverkan/SKL huvudansvarig för. Under hösten 2016 pågår på uppdrag av RCC i samverkan en genomlysning av framtida möjligheter till nationell och regional uppföljning via register av läkemedel. Vid årsskiftet förväntas en modell för fortsatt arbete. Under 2017 ska SKL genom RCC i samverkan stödja införandet av strukturer och rutiner som möjliggör uppföljning av nya cancerläkemedel nationellt, regionalt och lokalt. Den modell som tagits fram ska testas på kliniknivå 2017 med målet effektiv registrering och uppföljning som stöd för klinikens verksamhet. På nationell nivå ska ett prioriterat mål vara att kunna följa om läkemedelsanvändningen är jämlik över Sverige.

Statusrapportering våren 2017

SKL: Under våren 2017 har RCC i samverkan tagit fram en läkemedelsmodul på databasen INCA vilken kan användas som patientöversikt alternativt/regionalt register. Parallellt med detta har de läkemedel som initialt ska följas upp med ett minidataset definierats. Översikten bygger i dagsläget på 26 cancerläkemedel men den region som så önskar kan följa ytterligare läkemedel. Ett pilotprojekt för att testa implementering på 2 kliniker planeras till september 2017 och breddinförande till oktober 2017. I pilotprojektet följs initialt 10 läkemedel.

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/

TLV har tagit ett flertal externa kontakter med bland andra forskare, registerhållare och läkemedelsbolag för att gemensamt kunna genomföra projektet med bästa möjliga förutsättningar. Ansvariga personer har utsetts hos TLV och långtgående dialoger har förts med potentiella uppdragstagare att leda projektet eller delar av projektet. Planering för en möjlig kortsiktig och en mer långsiktig del av projektet diskuteras. Ett eller potentiellt två terapiområden kommer att kunna väljas ut under den tidiga hösten parallellt med att en projektplan fastställs.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies