Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel

Huvudansvarig: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Inledning

Möjligheterna att bota och lindra sjukdomar förbättras kontinuerligt genom att nya läkemedel utvecklas. Ett allt tidigare godkännande och införande av läkemedel innebär att patienter kan dra nytta av nya behandlingsalternativ i allt snabbare takt. Samtidigt har tillgången till nya läkemedel visat sig variera mellan både landsting och patientgrupper.  En persons sannolikhet att få en effektiv och tidig behandling vid sjukdom kan bero på olika faktorer, till exempel kön, ålder, födelseplats och socioekonomi. En annan utmaning kring införandet av nya läkemedel är att kunskapen kring läkemedlens effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet initialt ofta är begränsad.

Under 2013–2014 genomfördes en satsning inom ramen för strategin för att utveckla en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel. Projektets syfte var att åstadkomma en mer ordnad, allmängiltig och smidig introduktion av nya terapier för att patienter i Sverige ska erhålla jämlik vård, för att läkemedelsanvändningen ska bli mer kostnadseffektiv och för att patientsäkerheten ska öka. SKL har tillsammans med landsting och regioner arbetat med att förbättra processen som krävs för att få till stånd ett ordnat införande av nya läkemedelsterapier. De har beaktat frågor av etisk, medicinsk, finansiell och hälsoekonomisk art. Arbetet har skett i nära samarbete med företrädare från TLV, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, läkarnas specialitetsfören­ingar, patientorganisationer samt företrädare för läkemedelsindustrin.

Landstingen har skapat en organisa­tion för att hantera det gemensamma arbetet med ordnat införande. Den samverkansmodell som har skapats lokalt och regionalt omfattar fyra nya funktioner (NT-rådet [Nya Terapier], förhandlingsdelegationen, marknads­funktionen och livscykelfunktionen) som bl.a. förhandlar med läkemedels­bolagen och lämnar rekommendationer kring användningen av nya läkemedel. Den nya samverkansmodellen trädde i kraft 1 januari 2015. NT-rådet har utfärdat ett flertal rekommendationer riktade till landstingen och regionerna. Det gäller framför allt för läkemedel vid behandling av cancer, hepatit C och hjärt-kärlsjukdomar.

Arbetsprocessen med att få till stånd ordnat införande och adekvat uppföljning av nya läkemedel har utvecklats successivt under några år. Arbetet är emellertid fortfarande i ett utvecklingsskede och nyttan med den nya introduktions- och uppföljnings­processen bör värderas på ett tidigt stadium för att processen därefter vid behov så snart som möjligt ska kunna utvecklas vidare. Regeringen har därför gett i uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att följa och utvärdera nyttan med det arbete som pågår för att åstadkomma ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Strategiska områden

Värdering av kunskap och evidens och uppföljning.

Samverkande aktiviteter och samarbetsytor

Uppdraget ska genomföras i samver­kan med Läkemedelsverket, TLV och Socialstyrelsen samt i samråd med SKL, landsting, Sveriges Apoteksförening, LIF, patientorga­nisationer, Sveriges läkarförbund samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Genomförandeplan

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan NLS 2016)

Vårdanalys redovisade den 1 juli 2016 en förstudie med en kartläggning av de aktuella processerna för ordnat införande samt en inventering av styrkor och utmaningar med processerna utifrån olika aktörers perspektiv. I rapporten beskrivs också kortfattat inriktningen för den fortsatta utvärderingen.

Statusrapportering 2017

Rapporten har färdigställts och överlämnats till regeringen den 1 juli 2017.

Sammanfattning:

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel. Målet med ordnat införande är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett var patienten bor eller patientens ålder, kön och socioekonomisk bakgrund.

Resultaten i korthet:

Vårdanalys slutsats är att den nationella processen för ordnat införande kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning genom nationella rekommendationer och avtal, men att det finns kvarstående skillnader i landet trots ordnat införande. Flera andra faktorer påverkar tillgången till läkemedel – exempelvis finansieringen, landstingens lokala införandeprocesser och tillgången till personal. Ur patientens perspektiv är det problematiskt att tillgången till nya läkemedel kan variera i landet. Utvärderingen visar också att det finns brister i processens transparens och förutsägbarhet samt att ansvarsfördelningen mellan de involverade aktörerna är otydlig.

Rekommendationer i korthet:

Vårdanalys rekommenderar bland annat att regeringen stärker förutsättningarna för ett mer långsiktigt hållbart, transparent, förutsägbart och rättssäkert införande av nya läkemedel. Regeringen bör även stärka vårdens förutsättningar att följa upp läkemedelsanvändningen. Landstingen bör arbeta mer proaktivt med införandet av läkemedel samt utveckla den lokala uppföljningen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies