Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel

Huvudansvarig: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Inledning

Möjligheterna att bota och lindra sjukdomar förbättras kontinuerligt genom att nya läkemedel utvecklas. Ett allt tidigare godkännande och införande av läkemedel innebär att patienter kan dra nytta av nya behandlingsalternativ i allt snabbare takt. Samtidigt har tillgången till nya läkemedel visat sig variera mellan både landsting och patientgrupper.  En persons sannolikhet att få en effektiv och tidig behandling vid sjukdom kan bero på olika faktorer, till exempel kön, ålder, födelseplats och socioekonomi. En annan utmaning kring införandet av nya läkemedel är att kunskapen kring läkemedlens effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet initialt ofta är begränsad.

Under 2013–2014 genomfördes en satsning inom ramen för strategin för att utveckla en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel. Projektets syfte var att åstadkomma en mer ordnad, allmängiltig och smidig introduktion av nya terapier för att patienter i Sverige ska erhålla jämlik vård, för att läkemedelsanvändningen ska bli mer kostnadseffektiv och för att patientsäkerheten ska öka. SKL har tillsammans med landsting och regioner arbetat med att förbättra processen som krävs för att få till stånd ett ordnat införande av nya läkemedelsterapier. De har beaktat frågor av etisk, medicinsk, finansiell och hälsoekonomisk art. Arbetet har skett i nära samarbete med företrädare från TLV, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, läkarnas specialitetsfören­ingar, patientorganisationer samt företrädare för läkemedelsindustrin.

Landstingen har skapat en organisa­tion för att hantera det gemensamma arbetet med ordnat införande. Den samverkansmodell som har skapats lokalt och regionalt omfattar fyra nya funktioner (NT-rådet [Nya Terapier], förhandlingsdelegationen, marknads­funktionen och livscykelfunktionen) som bl.a. förhandlar med läkemedels­bolagen och lämnar rekommendationer kring användningen av nya läkemedel. Den nya samverkansmodellen trädde i kraft 1 januari 2015. NT-rådet har utfärdat ett flertal rekommendationer riktade till landstingen och regionerna. Det gäller framför allt för läkemedel vid behandling av cancer, hepatit C och hjärt-kärlsjukdomar.

Arbetsprocessen med att få till stånd ordnat införande och adekvat uppföljning av nya läkemedel har utvecklats successivt under några år. Arbetet är emellertid fortfarande i ett utvecklingsskede och nyttan med den nya introduktions- och uppföljnings­processen bör värderas på ett tidigt stadium för att processen därefter vid behov så snart som möjligt ska kunna utvecklas vidare. Regeringen har därför gett i uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att följa och utvärdera nyttan med det arbete som pågår för att åstadkomma ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Strategiska områden

Värdering av kunskap och evidens och uppföljning.

Samverkande aktiviteter och samarbetsytor

Uppdraget ska genomföras i samver­kan med Läkemedelsverket, TLV och Socialstyrelsen samt i samråd med SKL, landsting, Sveriges Apoteksförening, LIF, patientorga­nisationer, Sveriges läkarförbund samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Genomförandeplan

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies