Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel

Huvudansvarig: Socialdepartementet/Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys syftar främst till att utröna om arbetsprocessen med ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel har lett till en snabbare och mer jämlik tillgång till vissa läkemedel.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landsting och regioner arbetat med att förbättra processen som krävs för att få till stånd ett ordnat införande av nya läkemedelsterapier. De har beaktat frågor av etisk, medicinsk, finansiell och hälsoekonomisk art. Arbetet har skett i nära samarbete med företrädare från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, läkarnas specialitetsföreningar, patientorganisationer samt företrädare för läkemedelsindustri.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen samt i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Landsting, regioner, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsindustriföreningen, patientorganisationer, Läkarförbundet samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en förbättrad tillgång till en viss behandling?
Vårdanalys ska bedöma om arbetsprocessen med nationellt ordnat införande av förmånsläkemedel och klinikläkemedel leder till en ordnad och jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel för dem som har behov av dem, oavsett exempelvis bosättningsort, ålder, kön, socioekonomiska och andra ovidkommande faktorer. I fokus ska vara medborgar- och patientperspektivet samt att vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen

Hur förväntas aktiviteten bidra till att tillgång till läkemedelsbehandling inte påverkas av annat än verkligt behov?
Arbetet med ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel syftar till att uppnå en jämlik läkemedelsbehandling i hela landet där patienter får behandling utifrån verkliga behov. Vårdanalys granskar och utvärderar utfallet av arbetsprocessen för att ge svar på om den bidrar till en mer jämlik och ändamålsenlig användning av nya läkemedel. Vårdanalys ska vid behov lämna förslag till hur arbetsprocessen kan förbättras. 

Genomförandeplan

Vårdanalys ska inledningsvis i dialog med berörda aktörer inventera vilka problem och fördelar som finns med arbetsprocessen avseende ordnat införande av nya läkemedel. Inventeringen ska omfatta hela arbetsprocessen från horizon scanning till dess att läkemedlen når patienterna. Detta ska relateras till hur snabbt nya läkemedel tidigare kunde införas och till hur snabbt de läkemedel som i Sverige genomgått processen med ordnat införande införts i andra länder. 

Probleminventeringen ska redovisas skriftligt till Regeringskansliet (Socialdepartmentet) senast den 1 juli 2016. Inriktningen på det fortsatta uppdraget kommer att preciseras med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen och probleminventeringen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2017. Muntligavstämning av projektets framskridande ska ske senast i maj 2016.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies