Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård

Huvudansvarig: Läkemedelsverket

Projektet är en fortsättning på aktiviteter i tidigare handlingsplan, såsom Ordnat införande och strukturerad uppföljning och Stegvist godkännande.

Sammanfattning

I projektet Ordnat införande och strukturerad uppföljning, som fanns med i tidigare handlingsplan, identifierades ett antal viktiga utvecklingsområden. Det var bl.a. behov av tydlig fördelning av ansvar för uppföljning, tidig identifiering av uppföljningens frågeställning, vikten av klinisk förankring och professionella incitament, betydelsen av patientperspektivet, att EU och forskningsaspekter behöver beaktas samt tillgången till data behöver säkras. För att belysa några av dessa aspekter initierade Läkemedelsverket ett delprojekt SAMMS (SAMverkan Myndigheter och Sjukvård vid uppföljning av läkemedel i praktisk tillämpning) i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Samarbetsytor

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, samt landstingen. Ytterligare aktörer som kan behöva bidra är E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Läkemedelsindustriföreningen. Även Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg och NEPI har bidragit till prioriteringen av aktiviteter.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till en förbättrad tillgång till en viss behandling?
Genom bättre förutsättningar för uppföljning av läkemedel kan myndigheter och sjukvård öka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av läkemedelssäkerhet. Detta är angeläget inför valet av riskminimeringsåtgärder vid ordnat införande av nya behandlingar.

Hur förväntas aktiviteten bidra till att tillgång till läkemedelsbehandling inte påverkas av annat änverkligt behov?
Genom bättre förutsättningar för uppföljning av läkemedel kan myndigheter och sjukvård öka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av jämlik vård. Detta är angeläget inför valet av nya åtgärder såsom t.ex. vägledningar eller rekommendationer till vården och omsorgen gällande befintliga såväl som nya behandlingar.

Genomförandeplan

Den 1 april 2016 hålls ett prioriteringsmöte med externa aktörer gällande första kvartalets inventering av aktivitetsförslag. Under april–maj samordnas de aktiviteter som prioriterats högst. Andra kvartalet skautarbetas och förankras en genomförandeplan för de delaktiviteter som ska startas under tredje kvartalet. Uppdraget ska delrapporteras till Socialdepartementet senast den 31 maj 2016 och uppdraget i sin helhet ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies