Omvärldsanalys NLS

Omvärldsanalysen, tillsammans med innovations-, patient- och
e-hälsoper­spektiven, vägleder vilka aktiviteter som är särskilt betydelsefulla att vidta åtgärder kring inom läkemedelsområdet och ligger till grund för expertgruppens revideringsarbete inför kommande års handlingsplan. Samtliga aktörer inom NLS-organisationen ges möjlighet att ge synpunkter på nuvarande aktiviteter, förslag till nya aktiviteter samt en trendspaning med bäring inom ramen för läkemedelsstrategins vision och mål. Återkoppling eller ev. motivering till förslag som inte lyfts in i kommande handlingsplan görs inte formellt till berörd aktör men däremot kommer dessa utgöra bakgrundsdokumentation i det fortsatta NLS-arbetet. Att delta i omvärldsanalysen är en möjlighet att medvetandegöra och tillgängliggöra respektive myndighets/organisations prioriterade frågor i en bredare kontext och därmed även öka möjligheter till potentiell samverkan och synergi i ett långsiktigt perspektiv.

 
 

Relaterad information

Omvärldsanalys NLS

 Omvärldsanalys NLS 2019 inkl. kompletteringar från april 2019 (initialt publicerad augusti 2018)

Tidigare omvärldsanalyser

 Omvärldsanalys NLS inför 2017 (publicerad augusti 2016)

 Bilaga 1. Aktiviteter som bereds vidare enlig Handlingsplan NLS 2016

 Bilaga 2. Förstudierapport NLS Sårbara patientgrupper - äldre

 Omvärldsanalys NLS inför 2015 (publicerad augusti 2014)

 Omvärldsanalys NLS inför 2014 (publicerad augusti 2013)

 Omvärldsanalys NLS inför 2013 (publicerad augusti 2012)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies