Organisation NLS

Den nationella läkemedelsstrategin beslutas av Regering samt Sveriges Kommuner och Landsting som parter till den nationella läkemedelsstrategin.

Arbetet med den nationella läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementets statssekreterare som ordförande och med representanter för Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Funktionsrätt Sverige, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Vårdförbundet.  Högnivågruppen beslutar årligen om en uppdaterad handlingsplan och har utsett var sin medlem i en expertgrupp för att representera sina respektive myndigheter och organisationer i det förberedande arbetet. Expertgruppen har som uppdrag att för sin respektive myndighet/organisation samordna den årliga omvärldsanalysen samt bereda förslag inför varje högnivåmöte såsom avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de tre målområdena. Expertgruppen har även löpande dialog och samarbete kring angelägna samverkansområden.

Arbetet med att följa upp den nationella läkemedelsstrategin leds av Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet). För detta arbete har det tillsatts en uppföljningsgrupp, bestående av representanter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges läkarförbund, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Kommuner och Landsting samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Gruppen har även till syfte att bredda samverkansarbetet mellan myndigheter och organisationer.

Till respektive perspektiv; patient, innovation och e-hälsa, finns en grupp knuten som ska bidra till att hålla samman mål och aktiviteter med andra strategier. Perspektivgrupperna ska finnas med som stöd under aktiviteternas hela livscykel, från planering av aktiviteterna till aktiviteternas avslut. Perspektivgrupperna bidrar, tillsammans med expertgruppen, med omvärldsanalys och ger förslag på aktiviteter inför revidering av handlingsplanen. De ska också vara ett stöd vid utvärdering och uppföljning av aktiviteterna. I perspektivgrupperna kan även representanter från organisationer utanför NLS delta.

 

 

 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies